Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 31-32. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. “ВСТАТИ - СУД ІДЕ!”

1. Як звернутися до суду.

2. Як розглядають у суді цивільні справи.

3. Як відбувається судовий розгляд кримінальних справ.

1. Як звернутися до суду

Які функції виконують суди? Пригадайте фільми, літературні твори, де описано/показано судовий процес. Яку саме справу розглядав суд у фільмі чи творі? Назвіть учасників судового процесу. Які права й обов'язки кожної зі сторін?

Спираючись на правовий коментар, поясніть, чому суди мають найважливіше значення в захисті прав людини і громадянина. Які засади судочинства? Які суди існують в Україні?

Правовий коментар

Серед багатьох визначених законом форм захисту прав людини і громадянина провідна роль належить судам. Це органи держави, які чинять правосуддя, розглядаючи адміністративні, кримінальні, цивільні справи. Згідно з Конституцією України, рішення суду з розглянутих справ обов’язкові для виконання. Суди забезпечують гарантії досягнення істини, встановлюють права та обов’язки сторін, які перебувають у спорі.

Із Конституції України

Стаття 55

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Захист прав і свобод громадян, інтересів держави, підприємств, організацій та установ суди здійснюють шляхом судочинства (відправлення правосуддя). Це застосування судом норм права до конкретних подій та випадків у житті для розв’язання суперечок, які виникають під час цих подій та випадків.

Конституція України проголошує такі основні засади судочинства:

— справи розглядаються в суді зазвичай відкрито, з дотриманням особливої процедури (особливого порядку);

— судочинство здійснюється на основі змагальності сторін (захисту та обвинувачення);

— суд має забезпечити доведеність вини;

— судові рішення можуть бути оскаржені;

— суд має забезпечити рівність усіх учасників судового процесу;

— рішення суду є обов’язковими для всіх громадян, органів, яким вони адресовані.

Зазвичай громадяни звертаються до судів загальної юрисдикції. Це передусім місцеві суди, які розглядають кримінальні, цивільні та адміністративні справи і вирішують їх своїм вироком, рішенням, ухвалою чи постановою.

Суди, в яких можна оскаржити обґрунтованість і законність вирішення справи, називають апеляційними.

Залежно від суті справи її розглядає той суд, до юрисдикції якого належить вирішення спірного питання.

2. Як розглядають у суді цивільні справи

Опрацюйте положення законодавства у правовому коментарі та визначте, хто може звертатися до суду в цивільних справах. Хто є учасниками цивільного процесу?

Правовий коментар

Порядок розгляду цивільних справ визначено Цивільним процесуальним кодексом України. У цивільному процесі беруть участь дві сторони: позивач (той, хто звертається до суду з позовом) і відповідач (той, до кого звернуто позов). Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава.

Із Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом

1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

2. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси.

3. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною.

Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ

1. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. [...]

Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу

1. Учасниками цивільного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.

Зазвичай особа пред’являє позов до фізичної особи за місцем своєї реєстрації. Натомість позови про стягнення аліментів, визнання батьківства відповідача, спори з трудових правовідносин позивач може подавати і за місцем своєї реєстрації чи перебування.

Цивільні справи розглядає суддя, здебільшого одноособово. Він діє від імені суду. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Мирова угода - це укладена сторонами угода, в силу якої позивач і відповідач шляхом взаємних поступок ліквідують цивільно-правовий спір, який виник між ними.

Проаналізуйте ситуацію щодо Григорія Терещенка.

У групах обміркуйте:

1) якщо ви представник (захисник) Ольги та Богдана в суді, які аргументи ви б висунули на захист їхніх інтересів?

2) якщо ви представник (захисник) Григорія Терещенка в суді, які аргументи ви навели б на захист його інтересів?

3) якщо ви - суддя і мусите винести рішення по цій справі, то якими положеннями законодавства керувалися б у цій ситуації?

Які запитання варто поставили кожній зі сторін?

Створіть групи по троє, до складу яких мають увійти: захисник Ольги і Богдана, захисник Григорія Терещенка і суддя.

Зімітуйте судовий розгляд цивільної справи. Щоб відтворити його перебіг, зверніться до статей 163, 164, 173, 176, 193, 195 і 218 Цивільного процесуального кодексу України, розміщеного, зокрема, на офіційному сайті Верховної Ради України.

ЧИ ОТРИМУВАТИМЕ АЛІМЕНТИ ГРИГОРІЙ ТЕРЕЩЕНКО

Григорію Терещенку 70 років, він має двох повнолітніх дітей: дочку Ольгу 43 років і сина Богдана 39 років. Ольга працює лікарем-терапевтом у приватній клініці, вона заміжня, у неї двоє неповнолітніх дітей, яких вона виховує разом із чоловіком. Богдан - директор фірми з ремонту побутової техніки, він має сім’ю - дружину і трьох неповнолітніх дітей. Ольга і Богдан добре заробляють.

Григорій Терещенко розлучився зі своєю дружиною Світланою, коли Ользі було сім років, а Богданові - три. З дітьми Григорій не спілкувався, морально їх не підтримував, хоча аліменти, призначені судом, сплачував регулярно. Щоб утримувати неповнолітніх дітей, мати працювала на двох роботах. Зараз Світлана - пенсіонерка, живе неподалік від міста у приватному будинку, має своє господарство - садок, город, кролів, Богдан та Ольга допомагають їй матеріально.

Григорій Терещенко більше не одружувався. Він живе самотньо у невеличкій квартирі. З лютого минулого року за станом здоров’я (Григорій хворий на діабет) покинув роботу. Він отримує пенсію за віком. Вряди-годи він підробляє реалізацією своїх акварельних малюнків.

У січні цього року Григорій Терещенко звернувся до суду із заявою, в якій просить витребувати аліменти зі своїх дітей через своє важке матеріальне становище.

Які аргументи у справі Григорія Терещенка справили на вас найбільше враження? Чи збіглася призначена вам роль із вашою позицією щодо справи Григорія Терещенка? Чи є, на вашу думку, звернення до суду найкращим засобом урегулювання цієї ситуації? Які альтернативні способи в цій ситуації запропонували б ви?

3. Як відбувається судовий розгляд кримінальних справ

Опрацюйте положення законодавства в правовому коментарі й визначте, хто може звертатися до суду з питань розгляду кримінальної справи. Що таке досудове розслідування та як воно відбувається? Що таке кримінальне провадження? Як відбувається судовий розгляд кримінальної справи?

Правовий коментар

Порядок розгляду кримінальних справ визначено Кримінальним процесуальним кодексом України (КПКУ). Там зазначено, що про вчинене кримінальне правопорушення заяву може подати потерпілий або заявник.

Із Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 214. Початок досудового розслідування

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. [...]

Після відкриття кримінальної справи починається досудове розслідування, що відбувається у формі досудового слідства. Воно закінчується або закриттям кримінального провадження, або зверненням прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або зверненням до суду з обвинувальним актом.

Із Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 31. Склад суду

1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово [...]

2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів. [...]

Стаття 32. Територіальна підсудність

1. Кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. [...]

Кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Судовому розгляду кримінальної справи передує підготовче судове засідання. Тільки після цього починається судовий розгляд справи, що має визначені КПКУ етапи (допит обвинуваченого, свідків, потерпілого, судові дебати тощо) за участі судді, підсудного, потерпілого, прокурора, захисника, свідків та інших учасників кримінального процесу. Кожний із них має визначені КПКУ статус, права і обов’язки.

Приміром, у кримінальному процесі підсудний обов’язково має право на останнє слово, в якому він може дати власну оцінку судовому процесу, висловити своє ставлення до обвинувачення, оцінити власні дії та звернутися до суду з проханнями. Лише після цього у нарадчій кімнаті суддя виносить і в судовій залі публічно проголошує вирок суду першої інстанції щодо винуватості або рішення щодо невинуватості підсудного, який стає відповідно засудженим чи виправданим.

У групі проаналізуйте одну із правових ситуацій або оберіть будь-яку з інших параграфів підручника з-поміж тих, що стосуються безпосередньо кримінального права. Для визначення складу злочину зверніться до відповідних параграфа чи статей ККУ.

1. Розподіліть ролі учасників досудового слідства й напишіть його сценарій. Зімітуйте досудове розслідування кримінальної справи. Скористайтесь відповідними статтями КПКУ, наприклад, 224, 225, 226 і 228.

2. Розподіліть ролі учасників судового розгляду кримінальної справи та напишіть сценарій ігрового суду. Розіграйте судовий розгляд кримінальної справи. Для відтворення процесу судового розгляду кримінальної справи скористайтеся §3 «Процедура судового розгляду» КПКУ, а саме статтями 342-353.

У разі потреби зверніться по коментар до вчителя.

Ситуація 1

ЧИ ВІДПОВІДАТИМЕ ДЕНИС ЗА ВБИВСТВО Денис повертався додому після дня народження свого однокласника Петра, якому виповнилося 15 років. Була пізня година, на вулиці - нікого. Із собою він мав телефон і навушники, тож хлопець тихенько наспівував, щоб утамувати страх. Біля дому Дениса наздогнав кремезний хлопець напідпитку й попросив закурити. Денис відповів, що він не курить. Хлопець не відчепився: «Т-т-тоді давай свій телефон, потанцюємо!». Він схопив Дениса за рукав куртки. Денис вирвався і хотів піти, однак хуліган вихопив ножа: «С-стій, не втечеш!». Денис озирнувся, сподіваючись побачити кого-небудь із перехожих, і помітив палицю, що лежала на газоні неподалік тротуару. Денис схопив палицю і голосно викрикнув: «Не підходь, уб’ю!». Але хлопець, посміхаючись, наблизився до нього. Денис щосили вдарив причепу палицею. Хлопець упав.

Уже вдома Денис за порадою батьків викликав «швидку» і поліцію. Згодом з’ясувалося, що хлопець помер від удару головою об землю. За фактом смерті порушили кримінальну справу.

Ситуація 2

ЧИ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ХЛОПЦІ ЗА ВЧИНЕНЕ

Додому до Сергія завітав його товариш Дмитро (обидва - студенти коледжу). Дмитро сказав, що знає, де можна взяти гроші на роликові ковзани, причому не просто взяти, а заробити. «Давай-но, Сергію, підемо вночі на цвинтар, там познімаємо з пам’ятників металеві таблички і оздоблення з огорож, а вранці здамо це до приймального пункту вторинної сировини. Ось і будуть нам гроші на омріяні ковзани!»

Сергієві така ідея заробити гроші сподобалася, тож хлопці вирішили не відкладати справу і втілити задумане того самого вечора. Вони приготували ліхтар і необхідні інструменти. Дочекавшись ночі, Сергій і Дмитро перелізли через огорожу цвинтаря й почали «свою справу». Утім, не встигли вони покласти у валізу бодай одну табличку, як їх затримав сторож Василь. Він зателефонував у службу «102» і передав правопорушників поліцейському патрулю. За цим фактом порушили кримінальну справу.

Якщо ви хочете поглибити свої знання й уміння

Подумайте над такими запитаннями й обговоріть їх з однокласниками та однокласницями:

1. Суддя у вітчизняному судочинстві: медіатор чи правоохоронець?

2. Громадський контроль за діяльністю Національної поліції: взаємодія суспільства і поліції чи відсутність паритетних відносин?

Викладіть свої думки з проблемного питання в невеличкому (не більше ніж 100 слів) правовому творі-роздумі:

1. Чи погоджуєтесь ви з висловом: «Не бійся закону - бійся судді»?

2. Адвокатська таємниця: обов’язок адвоката чи замовчування фактів у справі?