Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 22-23. НЕПОВНОЛІТНІ ПРАЦІВНИКИ

1. Як приймають на роботу неповнолітніх.

2. Який час встановлено неповнолітнім працівникам для роботи й відпочинку.

3. Як оплачують працю неповнолітніх працівників.

4. Які особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

5. Як охороняють працю неповнолітніх.

1. Як приймають на роботу неповнолітніх

Які відносини регулює трудове право? Що таке право на працю? Які умови прийому на роботу неповнолітніх?

Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Ви погодитесь, що завдяки людській праці суспільство існує, розвивається й удосконалюється. Більшість людей задовольняють свої потреби, заробляючи працею.

Конституція України проголошує право на працю - можливість людини заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Законодавство гарантує громадянам рівні можливості у виборі професії й роду діяльності.

Норми трудового права регулюють відносини, що виникають у процесі праці. Зміст цих відносин становить трудова діяльність людини.

Джерелами трудового права є Конституція України, Кодекс законів про працю України (КЗпП), закони України «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про зайнятість населення» та ін.

Трудові відносини характеризуються такими ознаками: це «жива» праця, тобто безпосередня участь людини у процесі праці на підприємстві, в установі, організації або робота у фізичної особи-підприємця; працівника включено в трудовий колектив підприємства, установи, організації; у нього є визначене робоче місце; він підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку.

У трудових відносинах зазвичай задіяні дві сторони:

1) працівник, який зобов’язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою відповідно до внутрішнього трудового розпорядку та має право на відповідні оплату й умови праці;

2) власник або уповноважений ним орган чи фізична особа (роботодавець) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату, забезпечувати умови праці, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін, та має право вимагати від працівника виконання трудових обов’язків.

Трудові відносини - це врегульовані законодавством, колективними трудовими договорами відносини, що виникають з трудового процесу в суспільному виробництві в конкретному трудовому колективі.

Працівник і роботодавець укладають між собою трудовий договір на невизначений чи визначений строк. Перший є безстроковим і діє до звільнення працівника з його ініціативи чи з підстав, передбачених трудовим законодавством, а другий - це строковий договір або ж договір на час виконання певної роботи.

А чи може неповнолітня особа стати працівником? Це також врегульовує трудове законодавство.

Як ви вже знаєте, в Україні неповнолітніми вважають осіб від 14 до 18 років. Згідно з трудовим законодавством не допускається прийом на роботу тих, кому менше ніж 16 років. Утім, за письмовою згодою одного з батьків можна приймати на роботу осіб, які досягли 15 років. Із відома матері чи батька дозволено також брати на роботу у вільний від навчання час учнів, яким виповнилося 14 років, за умови виконання ними легкої роботи, що не шкодитиме їхньому здоров’ю й не порушуватиме процес навчання.

Трудовий договір з неповнолітньою особою укладають обов’язково в письмовій формі. їм не встановлюють випробувальний строк при прийомі на роботу. І ще одна важлива умова - всіх осіб до 18 років приймають на роботу лише після попереднього медичного огляду. Надалі до досягнення такими працівниками 21-річного віку вони щорічно мають обов’язково проходити медичний огляд. Якщо під час прийому на роботу за медичним висновком робота неповнолітньому підходила, але після чергового медичного огляду виявили протипоказання, роботодавцеві доведеться переводити цього працівника на іншу роботу чи звільняти його за браком вакансії або в разі його відмови від переведення.

Для прийому на роботу необхідно подати певні документи. Неповнолітньому від 16 років знадобиться паспорт, трудова книжка (якщо він раніше вже працював), довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, довідка про результати медичного огляду. Підліткові, який працевлаштовується у віці від 14 до 16 років, потрібно надати ще й згоду одного із батьків (піклувальника) на працевлаштування, що оформлюють у простій письмовій формі.

Трудове законодавство вимагає ведення на кожному підприємстві, в установі, організації обліку працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їхнього народження.

Доберіть із запропонованого переліку до кожної із наведених нижче ситуацій необхідні для працевлаштування документи. Ознайомте з результатами своєї роботи однокласників і однокласниць.

Працевлаштовуються:

1) кур’єром - учень 9 класу (15 років) у вільний від навчання час;

2) сімейним лікарем - молодий спеціаліст після закінчення медичного університету, трудового стажу немає;

3) учнем автослюсаря - 17-річний випускник середньої школи. Перелік документів: а) атестат про загальну середню освіту; б) письмовий дозвіл батьків; в) медична довідка про стан здоров’я; г) паспорт; д) характеристика-відгук сусідів; е) диплом; є) документ про військовий облік чи військовий квиток; ж) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків; з) довідка з місця реєстрації; и) свідоцтво про народження; і) розклад уроків; ї) свідоцтво про шлюб.

Якщо людина працевлаштовується вперше, то за п’ять днів від початку роботи їй оформлюють трудову книжку - документ про трудову діяльність працівника. У ній записують дату початку роботи, посаду, підставу й дату звільнення чи переведення на іншу посаду або роботу, відомості про нагороди й заохочення працівника.

2. Який час встановлено неповнолітнім працівникам для роботи й відпочинку

Чи мусять неповнолітні працівники працювати нарівні з повнолітніми? Чому? Чи передбачає трудове законодавство пільги для них щодо відпочинку? Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Робочий час - це період, упродовж якого працівник має виконувати трудові обов’язки відповідно до закону і правил внутрішнього трудового розпорядку. Нормою робочого часу є тривалість такого часу за певний календарний проміжок - день, тиждень, місяць.

Трудове законодавство встановлює нормальну тривалість робочого часу в 40 годин на тиждень. Оскільки неповнолітні є дітьми, які розвиваються фізично й психічно, то для них визначено скорочену тривалість робочого часу. Неповнолітніх осіб заборонено також залучати до роботи вночі, у святкові дні й до надурочних (понад установлений робочий час) робіт.

На основі положень КЗпП визначте, який вид робочого часу (повний, неповний або скорочений) передбачено для неповнолітніх працівників.

Із Кодексу законів про працю України

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половину максимальної тривалості робочого часу... для осіб відповідного віку. [...]

У статті 45 Конституції України закріплено право на відпочинок тих, хто працює.

Час відпочинку - це частина календарного періоду, коли працівник вивільнений від виконання трудових обов’язків. Цей час він може використовувати на власний розсуд для задоволення своїх інтересів і відновлення працездатності. Є такі види відпочинку:

— перерви впродовж робочого дня (зміни);

— щоденний відпочинок - перерва в роботі після закінчення робочого дня (зміни), яка має бути не меншою за подвійну тривалість робочого часу в робочий день, що передує відпочинку;

— щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні);

— святкові й неробочі дні;

— щорічні та інші види відпусток (у зв’язку з навчанням, по догляду за дитиною, без збереження заробітної плати, творча відпустка тощо).

Неповнолітні мають пільги щодо відпусток. Якщо тривалість щорічної основної відпустки за загальним правилом становить 24 календарні дні, то працівникам, яким не виповнилося 18 років, щорічну відпустку надають тривалістю 31 календарний день. За письмовою заявою неповнолітнього працівника відпустка надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи у зручний для нього час. Замінювати неповнолітньому відпустку грошовою компенсацією не можна.

У групах проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Як її потрібно розв'язати? Свою думку аргументуйте. Ознайомте зі своїм рішенням інші групи.

ДАРУНОК ДОЛІ

17-річний Василь Васильчук 11 жовтня влаштувався на роботу в друкарню кур’єром. 15 грудня, розгадавши кросворд в одному із журналів, юнак виграв 10-денний тур Закарпаттям. Коли Василь звернувся до директора підприємства з проханням надати йому основну щорічну відпустку з 16 грудня на 31 календарний день, то той відмовив юнакові. Директор аргументував своє рішення так: по-перше, Василь не відпрацював належних шести місяців, що надає право на таку відпустку; по-друге, 15 грудня йому виповнилося 18 років, тому він підпадає під дію положень законодавства про відпустки як повнолітній працівник.

3. Як оплачують працю неповнолітніх працівників

Що таке заробітна плата? Чому держава встановлює мінімальну заробітну плату? Як оплачують працю неповнолітніх працівників? Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

За свою роботу працівник одержує заробітну плату - винагороду, розмір якої залежить від складності та умов роботи, посади, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці й господарської діяльності підприємства. Згідно із законодавством максимальний розмір заробітної плати не обмежують, тоді як розмір мінімальної заробітної плати встановлює Верховна Рада України.

Працю неповнолітніх оплачують у тому самому розмірі, що й працівників відповідних професій і категорій за умови повного робочого часу. У разі відрядної оплати працю неповнолітніх працівників оплачують за відрядними розцінками, встановленими для повнолітніх працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їхньої роботи скорочується. А от за умови погодинної оплати праці такому працівникові при відробітку визначених графіком робочих днів нараховують заробітну плату, передбачену штатним розписом для цієї посади.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Як, на вашу думку, оплачуватимуть працю 15-річного юнака, який працює під час зимових канікул?

Запишіть відповідь у свій зошит.

4. Які особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми

Поміркуйте, чому і яким чином можуть розірвати трудові відносини роботодавець і працівник? Визначте й запишіть у зошит особливості звільнення неповнолітніх працівників. Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Ви вже знаєте, що право на працю - це можливість людини. Тому вона має право будь-коли розірвати з роботодавцем трудові відносини з власної ініціативи. Положеннями трудового законодавства визначено підстави розірвання трудового договору і з ініціативи роботодавця (наприклад, у разі вчинення працівником прогулу, ліквідації чи реорганізації підприємства, поновлення на робочому місці працівника, який раніше виконував цю роботу, тощо). КЗпП передбачено припинення трудового договору за наявності інших загальних підстав (приміром, призов працівника на військову службу або мобілізація, угода сторін, закінчення строку трудового договору, набуття чинності вироку суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі).

Якщо працівник бажає розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, він має попередити про це керівника письмово за два тижні. Утім, роботодавець має розірвати трудовий договір у термін, про який просить працівник, якщо його звільнення спричинене неможливістю продовжувати роботу (наприклад, переїзд на нове місце проживання, вступ до навчального закладу, вагітність, вихід на пенсію).

Звільнення неповнолітніх працівників має чимало особливостей. Скажімо, у разі змін в організації виробництва і праці (наприклад, ліквідації, реорганізації, банкрутства підприємства, установи, організації, скорочення чисельності працівників), виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, звільнення неповнолітнього працівника з ініціативи роботодавця можливе лише як виняток. Воно не допускається без його подальшого працевлаштування.

Прочитайте статтю КЗпП і дайте відповіді на запитання:

Чи можуть батьки вимагати від роботодавця звільнення своєї неповнолітньої дитини? Якщо так, то за яких умов?

Для чого, на вашу думку, запроваджено такі положення в трудовому законодавстві?

Із Кодексу законів про працю України

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Поміркуйте, чи потрібна згода служби у справах дітей на звільнення неповнолітнього працівника:

- у разі закінчення строку трудового договору;

- з ініціативи працівника;

- за згодою сторін.

Поділіться своїми думками з однокласниками й однокласницями.

5. Як охороняють працю неповнолітніх

Що ви розумієте під охороною праці? Чому важливо охороняти працю неповнолітніх працівників? Порівняйте свої думки з пунктом параграфа.

Ви вже знаєте, що трудове законодавство передбачає багато пільг щодо праці неповнолітніх осіб і заборон, на які мають зважати роботодавці.

Із Кодексу законів про працю України

Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Із Конституції України

Стаття 43

[...] Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. [...] Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. [...]

Працю неповнолітніх осіб не можна застосовувати на важких і підземних роботах і там, де є шкідливі або небезпечні умови праці. Вони не можуть працювати в умовах підвищених нервово-психічних навантажень. Підлітків заборонено брати на роботу, якщо вона може завдати шкоди їхньому здоров’ю та моральному розвитку (наприклад, торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами).

А якщо студентові училища, який не досяг 18 років, потрібно пройти практику на шкідливому або небезпечному виробництві? Законодавство і тут стоїть на сторожі його праці: він може перебувати на такому виробництві не більше ніж чотири години за умови суворого дотримання чинних санітарних правил і норм з охорони праці.

Існує перелік наскрізних професій для всіх галузей, за якими не можна використовувати працю неповнолітніх. Серед них такі: водій автомобіля, акумуляторник, шліфувальник, укладальник-пакувальник, такелажник, стропальник, слюсар-сантехнік, машиністи різних установок, газозварник.

Заборонено також залучати осіб віком до 18 років до піднімання й перенесення предметів, вага яких перевищує встановлені Міністерством охорони здоров’я України норми. Робота неповнолітніх із важкими предметами не має перевищувати 1/3 робочого часу. А осіб, яким не виповнилося 15 років, до тривалої роботи з підіймання й перенесення важких предметів не допускають узагалі.

Вам уже відомо, що особа віком від 14 до 18 років має неповну цивільну дієздатність. Тому з неповнолітнім працівником не можна укласти договір про повну матеріальну відповідальність. Отже, його не можна залучати до робіт, пов’язаних із обслуговуванням грошових чи матеріальних цінностей (скажімо, касиром, комірником тощо).

Роботодавець не має права приймати на роботу неповнолітню особу за сумісництвом, тобто тоді, коли підліток уже десь працює.

Чому, на вашу думку, трудове законодавство встановлює низку обмежень щодо праці неповнолітніх осіб?

Ваші міркування запишіть у зошит.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Який порядок прийому на роботу неповнолітньої особи?

2. Яка тривалість робочого часу і відпустки неповнолітнього працівника?

3. Які особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником?

4. До яких робіт заборонено залучати неповнолітніх осіб?

5. Які умови прийому на роботу неповнолітніх?

6. Які пільги і чому трудове законодавство передбачає для неповнолітніх працівників?

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття і терміни теми. Поясніть кілька з них.

2. Проаналізуйте ситуації та визначте, чи регулюються вони трудовим законодавством:

A. Марина працює прибиральницею в кафе.

Б. Петро влаштувався кур’єром у видавництво, засноване його матір’ю.

B. Іван на канікулах працює у фермерському господарстві своїх батьків.

Г. Сергій ремонтує дрібну побутову техніку товаришам і отримує за це грошову винагороду.

Д. Ірина щомісяця допомагає сусідці похилого віку прибирати квартиру.

Е. Тетяна написала збірку віршів і подала її до друку у видавництво.

3. Складіть план міні-доповіді з теми «Як трудове законодавство охороняє працю неповнолітніх».

4. Поміркуйте, чи легко неповнолітній особі працевлаштуватись. Чому?

Відповіді на ці запитання запишіть у зошит.

5. Як ви розумієте поняття «дитяча праця»?

Знайдіть інформацію в Інтернеті про стан дитячої праці в Україні. Коротко запишіть її в зошит або підготуйте презентацію на 3-5 слайдів.

6. Що таке, на вашу думку, безробіття? Знайдіть в Інтернеті інформацію про причини безробіття в Україні. Стисло запишіть її в зошит або підготуйте презентацію на 3-5 слайдів.

7. У чому, на вашу думку, полягає значення для людини права на працю? Обговоріть це з батьками та викладіть у зошиті свої міркування кількома тезами.