Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Розділ 1. Основи теорії держави і права

Співпрацюємо в навчальному проекті

Пропонуємо вам виконати перший у цьому предметі навчальний проект. Пам’ятайте, що проект зазвичай складається із п’яти «П»:

1. Проблема - визначення того, як ви розумієте тему проекту, на які суперечливі питання, що потрібно вирішити, вона вказує.

2. Проектування (планування) - формулювання запитань, на які відповідаємо, гіпотез, які підтверджуємо; складання регламенту роботи з призначенням відповідальних.

3. Пошук інформації - пошук, аналіз і систематизація інформації у вигляді текстів, таблиць, схем тощо.

4. Продукт - підготовка «кінцевого продукту» проекту: створення сайту, написання звіту чи реферату, підготовка комп’ютерної (мультимедійної) презентації тощо.

5. Презентація - показ «кінцевого продукту» однокласникам і однокласницям та/чи батькам, який представлятиме обраний вами доповідач або вся група.

Співпрацюємо в навчальному проекті

Навчальний проект «Чи може Україна стати суспільством правової культури»

Сформуйте 3-5 малих груп (залежно від кількості учнів і учениць у класі). Вашим завданням буде створення сайту «Україна - суспільство правової культури». Потрібно визначитися з його назвою (можна залишити запропоновану або змінити її, придумати нову, зберігаючи тематику), його структурою (рубриками), контентом (оглядовими текстами й авторськими статтями, нормативними актами, відеоматеріалами, іграми тощо).

Орієнтовними темами рубрик можуть бути такі проблемні питання:

1. Чому громадяни мають поважати закони.

2. Коли і чому правила стають правовими нормами.

3. Яке значення має право для суспільства.

4. Що таке правова культура громадян.

5. Як можна сформувати правову культуру.

Обговоріть тематику ваших рубрик і розподіліть їх між групами (кожна має готувати одну з рубрик (web-сторінок сайту). Ви можете формувати контент в електронному вигляді, використовуючи безплатний конструктор, а якщо такої змоги немає, викладіть своє бачення на папері. Підготуйтеся до презентації вашої частини проекту на занятті.

За допомогою вчителя інформатики, використовуючи найкращі ідеї, створіть рубрику «Україна - суспільство правової культури» на шкільному сайті.

§ 3. ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВА І ЧОМУ ВОНА ВИНИКЛА

1. Які причини виникнення держави.

2. Які ознаки держави.

3. Що таке державна влада.

4. Якими функціями наділена держава.

1. Які причини виникнення держави

Відтворіть причиново-наслідковий зв'язок виникнення держави.

Відомо, що держава існувала не завжди. Вона виникла на певному етапі розвитку людства. Первісні спільноти формувалися на кровноспоріднених зв’язках і були соціально однорідними. Управляли ними старійшини або загальні збори, а правила поведінки визначали звичаї, традиції, табу, які виражали інтереси всіх членів таких спільнот.

Виникнення держави і права пов’язують з потребою консолідації суспільства, розвитком виробництва, переходом від ведення привласнювального до відтворювального господарства, спрямованого на перетворення природи та виробництво знарядь праці, продуктів харчування тощо. Згодом внутрішня організація сімейно-родових груп ускладнилася, люди почали набувати нових виробничих і культурних навичок, відбувся розподіл праці і видів діяльності: одні з них займалися землеробством, другі - скотарством, треті - ремеслом. Така система виробництва посприяла його ефективності: виробленого продукту вистачало не лише для задоволення потреб спільноти - виник його надлишок. Общини почали обмінювати його між собою - таким чином цей продукт набув ознак товару. З розвитком товарного виробництва з’явилися торговці, купці.

Виробництво продукту для обміну спричинило появу приватної власності на знаряддя й продукти праці. Виникли умови для присвоєння результатів чужої праці та подальшого майнового і соціального розшарування. Суспільство розкололося на групи людей з різними статками й з різними, почасти протилежними інтересами. Таке розшарування призвело до соціальних конфліктів між родовою знаттю та іншими членами роду, а також із прийшлим населенням. Якісно нові суспільні відносини потребували нової суспільної організації й управління соціальними процесами.

Чи погоджуєтеся ви з думкою, що виникнення держави у кожного народу й у різних частинах світу має свої особливості? Наведіть аргументи на користь вашої позиції, проілюструйте це прикладами з історії.

2. Які ознаки держави

Із чим асоціюється у вас слово «держава»? Викладіть свої міркування на дошці або в зошиті. Користуючись ними, дайте визначення поняття «держава». Порівняйте його з наведеним у тексті підручника. Назвіть і поясніть ознаки держави.

Дати вичерпне визначення держави, яке відображало б усі грані цього складного поняття, непросто. Давньогрецький філософ Арістотель вважав її уособленням розуму, справедливості, краси і загального блага. На його думку, держава - це відображення природної сутності людини як «політичної особини», яка прагне до «спільного співжиття». Давньоримський політичний діяч Цицерон розглядав державу як союз людей, об’єднаних ідеями загальної користі й справедливості. Натомість англійський мислитель Томас Гоббс порівнював державу з Левіафаном - чудовиськом, описаним у Біблії. Представники класової теорії виходили з того, що держава - це диктатура панівного класу, машина для забезпечення панування одного класу над іншим. Отже, що таке держава?

Державу характеризують певні ознаки.

Можна сформулювати ті основні з них, що притаманні всім державам незалежно від історичної епохи їхнього існування.

Держава - це універсальна політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території.

Політика - особлива сфера людської діяльності, що передбачає участь у справах суспільства і держави.

У групах розгляньте схему й поясніть, як ви розумієте кожну з ознак держави. Якщо якесь поняття для вас нове, перегляньте його тлумачення в словнику, поданому наприкінці підручника.

Доведіть на прикладах, що Україні притаманні всі основні ознаки держави.

Ознаки держави:

3. Що таке державна влада

Дайте визначення поняття «влада». Поясніть, чим державна влада відрізняється від інших видів соціальної влади.

Влада притаманна тільки людському суспільству. Це певний тип відносин залежності й підлеглості між людьми та їхніми спільнотами, за яких одні через авторитет, переконання або примус здійснюють свою волю, нав’язуючи її іншим.

Оскільки влада існує в суспільстві, поширюється на людей і регулює певні відносини між ними, то її називають соціальною. Вона має багато різновидів. Скажімо, за сферами впливу може бути економічною, політичною, релігійною. Залежно від носія (того, кому влада належить) розрізняють батьківську владу, владу народу, глави держави тощо. За соціальними групами, в яких вона існує, виокремлюють, приміром, сімейну, державну владу.

Державна влада - це вид публічного політичного впливу, який чинять держава та її органи. Це здатність держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей і діяльність організацій, розташованих на її території.

Держава і право нерозривно пов’язані з політичною владою. Політичну владу, що реалізується через державні органи за допомогою норм права, називають державною владою.

Вона відображає відносини між соціальними групами, між національностями, між державами на міжнародному рівні, суперництво між партіями за владу тощо.

Державна влада має такі особливості:

- вона є найвищою серед решти видів влади (верховенство державної влади);

- її владна сила поширюється на все населення й усі суспільні організації країни (універсальність державної влади);

- вона може скасувати будь-які вказівки іншої суспільної влади;

- вона має такі засоби впливу (законодавство, правосуддя тощо), яких не має жодна влада в суспільстві.

4. Якими функціями наділена держава

Визначте основні функції держави і поясніть кожну з них на прикладах. Виокремте внутрішні та зовнішні, постійні й тимчасові, основні і додаткові функції держави.

Кожна створена на Землі річ має певне значення для людини і виконує якусь функцію. Скажімо, годинник показує час, одяг захищає від впливу зовнішніх факторів, телефон забезпечує зв’язок. Своє призначення має й держава.

Функції держави - це основні напрями і види її діяльності, в яких відображено завдання та мету держави, проявляються її сутність і призначення в суспільстві.

Свої функції держава реалізовує насамперед у процесі її впливу на суспільні відносини. Тому їх не варто ототожнювати з функціями окремих державних органів, які наділені певного компетенцією і повноваженнями.

Держава має внутрішні та зовнішні функції. Внутрішні пов’язані з реалізацією завдань держави всередині країни. Скажімо, забезпечення народовладдя, соціального захисту, охорони прав і свобод громадян, публічного порядку, гарантування законності. Натомість зовнішні вона здійснює на міждержавному рівні. Приміром, інтегрування у світову економіку, зовнішньоекономічне партнерство, державна підтримка іноземних інвестицій, оборона країни, співробітництво з іншими державами в розв’язанні глобальних екологічної, сировинної, енергетичної, демографічної проблем.

За часом виконання функції держави поділяють на постійні - ті, що притаманні державі на всіх етапах її існування (наприклад, створення системи оподаткування), і тимчасові - ті, що обмежені в часі, зумовлені специфікою завдань держави в окремі історичні періоди (як-от ліквідація наслідків стихійного лиха).

За соціальним значенням державної діяльності функції поділяють на основні й додаткові. Основні характеризують призначення держави, загальні, найважливіші напрями її діяльності на певному етапі розвитку. З-поміж них - законодавча, виконавча, судова, економічна, соціальна, правоохоронна тощо. Додаткові функції - це складники основних. Наприклад, у функції оборони країни можна виокремити чимало допоміжних напрямів діяльності держави, як-от зміцнення збройних сил, сприяння науково-технічному прогресу для забезпечення їх озброєнням тощо.

У зошиті заповніть таблицю «Функції держави» і наведіть приклади до кожної групи функцій.

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

За сферою виконання завдань

За часом виконання

За соціальним значенням

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які причини виникнення держави?

2. Що таке держава, які її основні ознаки?

3. Які особливості притаманні державній владі?

4. Що таке функції держави? Які вони?

5. На основі схеми поясніть, що таке внутрішня і зовнішня сторони державного суверенітету. Подумайте, що змінилося в Україні після проголошення її незалежності в 1991 році.

6. Поясніть значення держави в житті суспільства. Проілюструйте свою думку історичними прикладами.

7. Томас Гоббс порівняв державу з Левіафаном:

«З пащі його виходить полум’я, вискакують вогненні іскри.

З ніздрів його виходить дим, неначе з киплячого горщика чи казана. Подих його розпалює вугілля... На шиї його живе сила, і перед ним біжить жах» (Старий Завіт, Книга Йова). Що, на вашу думку, мав на увазі філософ, використовуючи таке порівняння з біблійним чудовиськом?

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття і терміни, які ви вивчили в цій темі. Поясніть кілька з них.

2. Сучасна наука пов’язує процес виникнення держави (і юридичного права) з різними чинниками. Розгляньте схему й висловіть власну думку про те, які з них найважливіші.

Чинники, що сприяли виникненню держави

3. Проаналізуйте матеріали мас-медіа та знайдіть у них інформацію про те, як Українська держава виконує ту чи ту функцію. Занотуйте кілька прикладів у зошит.

4. Поміркуйте: якби сьогодні зникла держава, як це позначилося б на вашому житті та суспільстві в цілому.