Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Розділ 4. Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

Співпрацюємо в навчальному проекті

Навчальний проект

«Право - інструмент розв’язання проблем»

Оберіть конкретну тему (екологія, захист прав людини, захист прав споживачів тощо). Сформуйте групи за інтересами.

1. Поговоріть з батьками, сусідами та/чи проведіть невеличке опитування. Складіть список реальних проблем. Наприклад: «Мешканців будинку № 8 хвилює забруднення повітря через автозаправку по сусідству», «Бабуся купила чоботи, підошва за тиждень відклеїлась, а в магазині їй відмовили поміняти їх на справні».

2. Проведіть обговорення проблем/питань, оберіть найцікавіші та сформулюйте їх.

3. На сайтах в Інтернеті уважно прогляньте, чи є в «гарячій» лінії або в консультаціях юристів відповіді на сформульоване вами запитання. Якщо готової відповіді немає, поставте своє запитання там, де є можливість отримати кваліфіковану допомогу.

4. Підготуйте доповіді про пошук шляхів розв’язання проблеми. Найкращим визнаватиметься той результат проекту, який приведе до розв’язання обраної вами проблеми

(в ідеалі добре було б довести «справу» до кінця).

5. Презентуйте результати проекту в класі та/чи на батьківських зборах. Підсумки проекту розмістіть на сайті школи чи у стіннівці.

§ 16. ЩО ТАКЕ ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОСОБИ

1. Які правовідносини регулює цивільне право.

2. Що таке цивільна правоздатність і цивільна дієздатність.

3. Якою є цивільна правосуб'єктність неповнолітніх осіб.

1. Які правовідносини регулює цивільне право

Наведіть приклади правовідносин, які регулюються нормами цивільного права. Що є предметом цивільного права?

У чому полягають особливості цієї галузі? Поверніться до цих запитань після опрацювання пункту параграфа.

Однією із найважливіших галузей права України є цивільне право. Воно регулює безліч відносин приватного змісту. Купуючи товар у магазині, поповнюючи рахунок мобільного телефону, користуючись громадським транспортом, послугами бібліотеки, камери схову, винаймаючи житло, успадковуючи майно, створюючи літературні чи музичні твори, беручи участь у розіграші лотереї чи в конкурсі, ми потрапляємо у сферу відносин, які регулює цивільне право.

Предмет цивільного права становлять майнові й немайнові відносини. Майнові відносини - це правовідносини, що пов’язані з набуттям, володінням, користуванням і розпорядженням майном (речами). Вони мають економічний зміст (наприклад, право власності на земельну ділянку чи будинок). Натомість немайнові відносини виникають щодо нематеріальних благ і не мають економічного підґрунтя, їх поділяють на дві групи: особисті немайнові відносини, пов’язані з майновими (наприклад, право автора на результати інтелектуальної діяльності в царині науки, літератури, мистецтва тощо), та особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими (приміром, право особи на честь, гідність, ім’я тощо).

Особливість цивільного права полягає в тому, що учасники цивільних відносин виступають юридично рівними між собою, автономними й незалежними. Вони не можуть нав’язувати свою волю одне одному, їхні відносини ґрунтуються на досягнутій згоді. Наприклад, для укладання договору купівлі-продажу сторони мають узгодити предмет договору, його ціну тощо.

Джерелами цивільного права України є: Конституція України, Цивільний кодекс України (ЦКУ), значна кількість законів, як-от «Про авторські та суміжні права», «Про захист прав споживачів», та підзаконних нормативно-правових актів (постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента, акти міністерств і відомств), а також міжнародні договори, ратифіковані Україною.

Пригадайте, що таке склад правовідносин. Наведіть приклад ситуації, яку регулюють норми цивільного права. Спираючись на схему, визначте відповідні складники цивільних правовідносин у наведеній вами ситуації.

2. Що таке цивільна правоздатність і цивільна дієздатність

Пригадайте, що означають поняття «фізична особа», «юридична особа». Яким, на вашу думку, є зміст понять «правосуб'єктність», «цивільна правоздатність фізичної та юридичної осіб», «цивільна дієздатність фізичної та юридичної осіб»? Прочитайте пункт параграфа та проілюструйте визначення цих понять прикладами.

Особами у цивільному праві називають учасників цивільно-правових відносин, їх поділяють на фізичних і юридичних осіб. Основною їхньою характеристикою як учасників цивільних правовідносин є цивільна правосуб’єктність, складники якої - цивільна правоздатність і цивільна дієздатність.

Фізичні особи рівні в своїй правоздатності. Але обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб неоднаковий. Так, цивільна дієздатність осіб віком до 14 років є частковою, а у віці від 14 до 18 років - неповною.

Повну дієздатність має фізична особа після досягнення 18 років (повноліття).

Цивільної правоздатності не можна позбавити жодну фізичну особу. Натомість її цивільну дієздатність можуть обмежити у разі й у порядку, встановлених законом. Наприклад, якщо особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на усвідомлення нею значення своїх дій та/або можливість керувати ними, чи зловживає алкогольними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами й тим ставить себе чи свою сім’ю, інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, в скрутне матеріальне становище, суд може обмежити її дієздатність. У такому разі над фізичною особою встановлюють піклування: вона може самостійно вчиняти лише визначені правочини, а інші - за згодою піклувальника. Поновлюється цивільна дієздатність фізичної особи судом у разі зникнення підстав, що призвели до її обмеження.

Цивільна правоздатність - це здатність особи мати цивільні права й обов’язки, встановлені Конституцією України та Цивільним кодексом України.

Цивільна дієздатність фізичної особи - це її здатність своїми діями набувати цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно виконувати їх і відповідати перед законом у разі невиконання.

Якщо фізична особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу, то вона може бути визнана судом недієздатною. Над такою особою встановлюється опіка. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти жодного правочину. Від її імені та в її інтересах такі дії вчиняє опікун. Він також відповідає за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою.

Правочин - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

У групах визначте, в яких ситуаціях особі потрібно мати цивільну дієздатність, а в яких - досить і цивільної правоздатності, щоб: а) стати власником будинку; б) купити автомобіль; в) бути автором художнього твору; г) отримати за використання музичного твору гонорар; д) обміняти власну цінну річ на іншу; е) успадкувати майно; є) прийняти в подарунок цінну річ; ж) брати цінну річ на зберігання; з) користуватися житлом.

На відміну від фізичної, цивільні правоздатність і дієздатність юридичної особи настають одночасно з моменту державної реєстрації та припиняються одразу після її ліквідації або реорганізації. Зміст цивільної правоздатності й цивільної дієздатності юридичної особи визначають законодавство, статут чи положення, за яким юридичну особу створено.

3. Якою є цивільна правосуб'єктність неповнолітніх осіб

Назвіть вікові межі часткової і неповної цивільної дієздатності фізичної особи. Які правочини можете вчиняти ви? Порівняйте свої думки з пунктом параграфа. Що нового ви дізналися про цивільну дієздатність неповнолітніх осіб?

Через відсутність у малолітніх осіб (до 14 років) життєвого досвіду, неможливість у повному обсязі розуміти значення своїх дій і керувати ними, їхня дієздатність є частковою. Обсяг такої дієздатності порівняно невеликий. Малолітній особі надано право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини, реалізовувати особисті немайнові права на результати інтелектуальної й творчої діяльності. Вона не відповідає перед законом за завдану нею шкоду - таку відповідальність покладено на її батьків чи осіб, які їх замінюють (опікунів, усиновлювачів).

Неповною цивільною дієздатністю наділена неповнолітня особа віком від 14 до 18 років. Вона має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, іншими доходами, реалізовувати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, бути учасником (засновником) юридичних осіб (якщо це не заборонено законом чи установчим договором), самостійно укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися грошима, переказаними нею на рахунок, зареєстрований на її ім’я. Що ж до інших правочинів, то їх неповнолітня особа може вчиняти за згодою батьків (усиновлювачів) чи піклувальника.

Утім, за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування за умови достатніх підстав імовірним є обмеження або позбавлення права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами.

Розгляньте схему «Види цивільної дієздатності фізичних осіб». На основі пункту параграфа поясніть зміст кожного її елемента.

У положеннях ЦКУ наведено підстави, на яких фізична особа набуває повної цивільної дієздатності ще до досягнення 18 років. Наприклад, з моменту реєстрації шлюбу неповнолітньої особи у віці від 16 років; якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором; з моменту реєстрації неповнолітньої особи підприємцем у віці від 16 років; коли неповнолітня особа зареєстрована матір’ю або батьком новонародженої дитини.

Рішення про надання повної цивільної дієздатності ухвалює орган опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Якщо ж такої згоди немає, то повну цивільну дієздатність їй можуть надати за рішенням суду. Такий обсяг цивільної дієздатності зберігається за неповнолітньою особою навіть тоді, коли зникнуть підстави, що її зумовили.

Прочитайте й прокоментуйте положення статті Цивільного кодексу України.

Із Цивільного кодексу України

Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи

1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону.

2. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник. [...]

Перевірте засвоєне на уроці

1. Які правовідносини регулює цивільне право?

2. Як називають основне джерело цивільного права?

3. Що таке цивільна правоздатність і цивільна дієздатність?

4. Які види цивільної дієздатності фізичної особи розрізняє ЦКУ?

5. Як відповідає неповнолітня особа за завдану нею шкоду?

6. Поясніть часткову і неповну цивільну дієздатність фізичної особи.

7. Наведіть приклади правочинів, які можуть вчиняти малолітні й неповнолітні особи згідно з ЦКУ.

8. Сформулюйте й запишіть у зошит висновок щодо обсягу цивільної дієздатності неповнолітньої особи.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття теми. Поясніть кілька з них.

2. Оберіть одне із запитань і запишіть свої аргументи:

А. Чому, на вашу думку, існують вікові обмеження цивільної дієздатності фізичної особи?

Б. Чому ЦКУ надає повну дієздатність неповнолітній особі, коли вона реєструє шлюб чи стає підприємцем?

3. Проаналізуйте ситуацію за схемою аналізу правової ситуації. Дайте відповіді на запитання:

Чи наділені суб’єкти правовідносин цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю? Чому ви так думаєте?

Чи приймуть в суді позовну заяву Степана Степаненка? Чому?

НЕПОВНОЛІТНЯ ВЛАСНИЦЯ

У 16 років Марія уклала шлюб із 22-річним Романом. Подружнє життя у них не склалося, і через рік Марія розлучилася з чоловіком. Згодом вона продала авто, яке подарував їй на весілля батько Степан Степаненко. Коли він дізнався про це, то звернувся до суду з позовною заявою про визнання договору купівлі-продажу недійсним, де вказав, що Марія - неповнолітня й не має права здійснювати такий правочин.