Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 15. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

1. Що передбачає право громадян на звернення.

2. Які є види звернень.

3. Як розглядають звернення.

4. Як звернутися до органу державної влади чи місцевого самоврядування.

1. Що передбачає право громадян на звернення

Чи звертався хтось із вашої родини до органів державної влади або органів місцевого самоврядування? У чому полягає сутність права на звернення громадян?

Прочитайте фрагменти нормативно-правових актів і коментарі до них, поясніть сутність права на звернення. Після цього поверніться до запитань і, в разі потреби, уточніть відповіді на них.

Із Конституції України

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Правовий коментар

У міжнародних документах це право називають «право петицій». Його сутність полягає в тому, що держава гарантує кожній особі можливість особисто й безпосередньо звертатися, а також направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів. Це право поширюється на всіх людей, які законно перебувають на території нашої держави, і не обмежується жодними умовами, процедурами, обов’язками. Реалізацію права на звернення визначають положення Конституції України та Закону України «Про звернення громадян».

Із преамбули Закону України «Про звернення громадян»

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Правовий коментар

Законом заборонено переслідування осіб за подання звернення, за критику в ньому роботи й рішень органів державної влади і місцевого самоврядування; примушення до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій; розголошення відомостей, що містяться у зверненнях. Закон визначає, що звернення людей розглядають безоплатно.

2. Які є види звернень

У групах прочитайте статтю закону та правовий коментар. Визначте основні види звернень і відмінності між ними. Чи доводилося вам, вашим батькам або знайомим складати такі документи? Якщо так, то за яких обставин? Які є види звернень?

Із Закону України «Про звернення громадян»

Стаття 3. Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.., висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації... їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Правовий коментар

За формою звернення осіб можуть бути усними і письмовими, а за кількістю заявників - індивідуальними, де є один заявник (як-от заяви про призначення опікуна чи про передання у власність земельної ділянки) та колективними - це звернення від двох і більше осіб, а також звернення однієї особи за дорученням групи осіб (приміром, скарга про масове порушення екологічних прав громадян).

Якщо зміст пропозиції (поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади) і заяви не пов’язані з порушенням прав та інтересів людей, охоронюваних законом, то у скарзі завжди вказують на такі порушення. Пропозиції і заяви розглядають ті державні органи і посадові особи, які наділені відповідними повноваженнями, а скарги - вищі у порядку підлеглості органи/посадовці щодо органів і осіб, дії яких оскаржують.

Особа може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. До скарги потрібно додати рішення або копії рішень, що приймалися раніше з цього питання. Скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подають їхні законні представники.

3. Як розглядають звернення

Визначте й запишіть у зошит у формі короткого плану основні положення щодо розгляду звернень громадян. На основі складеного плану розкажіть одне одному про чинний порядок такого розгляду.

Правовий коментар

Згідно із законодавством, усі звернення, що надходять до відповідного органу або особи, мають бути вчасно розглянуті, а заявникові надано відповідь із роз’ясненнями та посиланнями на положення законодавства України.

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) надає той орган, який отримав ці заяви і до компетенції якого належить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань.

Рішення про відмову в задоволенні викладених у заяві вимог повідомляють особі в письмовій формі з посиланням на закон, зазначенням мотивів відмови й роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Звернення громадян розглядають і вирішують упродовж не більш ніж одного місяця з дня їхнього надходження. Ті звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядають невідкладно, але не пізніше 15 днів із дня надходження. Якщо впродовж одного місяця неможливо вирішити порушені у зверненні питання, керівник (заступник) відповідного органу встановлює необхідний для розгляду термін і повідомляє про це заявника. Порушені в зверненні питання мають вирішувати не довше 45 днів. При цьому особа має право подати обґрунтовану письмову вимогу про скорочення терміну розгляду її звернення, й таку вимогу має бути задоволено.

Неправомірна відмова в наданні відповіді, несвоєчасна або неповна відповідь, надання відповіді, що не відповідає дійсності, передбачає юридичну відповідальність конкретної посадової особи. Закон України «Про звернення громадян» встановлює цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення його приписів.

Утім, і заявника можуть притягнути до юридичної відповідальності. Згідно зі статтею 26 Закону України «Про звернення громадян» вона передбачена за подання звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі.

Дискредитація - навмисні дії, спрямовані на підрив авторитету, іміджу і довіри.

4. Як звернутися до органу державної влади чи місцевого самоврядування

У групах на підставі статті 5 Закону України «Про звернення громадян» складіть пам'ятку щодо вимог до письмового звернення громадян, використовуючи спонукальні дієслова (зверніть увагу, пам'ятайте тощо).

Поінформуйте інші групи про результати вашої роботи.

Із Закону України «Про звернення громадян»

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства... Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження...

У групах оберіть питання/проблему, що порушуватиметься в зверненні. Визначте, яким буде це звернення (заява, пропозиція чи скарга) та до якого органу надійде. Використовуючи складену вами пам'ятку та наведений нижче зразок, у зошиті напишіть звернення до органу державної влади (наприклад, на ім'я голови місцевої державної адміністрації, начальника управління) чи органу місцевого самоврядування (наприклад, міського/сільського голови).

Ознайомте із результатами своєї роботи іншу групу.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Сформулюйте короткий висновок про значення права людини на звернення.

2. Пригадайте свою роботу на уроці. У зошиті, зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть у балах, наскільки ви погоджуєтеся з такими твердженнями (2 бали - повністю погоджуюсь, 1 бал - частково погоджуюсь, 0 балів - зовсім не погоджуюсь).

№ з/п

Твердження

Бали

1.

Я можу назвати нормативний акт щодо звернень громадян.

2.

Я знаю, що таке звернення.

3.

Я можу пояснити зміст права на звернення.

4.

Я можу перелічити види звернень громадян.

5.

Я вмію написати заяву (скаргу).

6.

Я можу висловити думку щодо важливості права громадян на звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Домашнє завдання

1. Розкажіть батькам або дорослим членам вашої родини, що нового ви дізналися на занятті про право громадян на звернення.

2. Проведіть коротке опитування одного із членів вашої родини щодо практичної реалізації права на звернення в їхньому житті. Результати бесіди запишіть у зошит.

3. Скориставшись інформацією в Інтернеті, підготуйте зразки звернень (заява, скарга тощо). Збережіть їх в окрему папку у своїх електронних документах.