Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 12. ЯКІ ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ’ЯЗКИ МАЮТЬ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ

1. Що таке права і свободи людини.

2. Які конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

3. Які існують механізми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

1. Що таке права і свободи людини

Що, на вашу думку, означає словосполучення «права і свободи людини»? Які міжнародні документи у галузі прав людини ви знаєте? Поясніть, чи стосуються ці документи вас особисто.

Після ознайомлення з пунктом параграфа поверніться до цих запитань та з'ясуйте, чи змінилася ваша відповідь на них.

Ви знаєте, що людина як біологічна істота потребує їжі, одягу, житла. А ось як члену суспільства їй необхідно мати змогу вчитися, працювати, бути вільною і рівноправною з рештою людей. Оскільки людина - громадянин певної держави, їй мають забезпечити можливість брати участь у житті держави, вона має право вимагати від держави захисту в разі посягань на її права та законні інтереси. Можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні й духовні блага називають правами людини.

Права людини властиві самій природі людини як людської істоти. Зміст і обсяг прав людини залежать насамперед від економічного розвитку суспільства, а також від його соціального, культурного, духовного рівня.

В юридичній літературі разом із поняттям «права людини» трапляється й інше - «свободи людини», як-от: свобода слова, свобода думки, свобода віросповідання та ін. їх потрібно розрізняти, адже право людини - це можливість, реалізацію якої держава гарантує, а свобода - це простір, у який держава не може втручатися. Тому зазвичай кажуть «права і свободи людини».

Оскільки права людини стосуються безпосередньо факту людського існування, їх не можна відняти або втратити. Тому більшість прав людини невід’ємні. їх ніхто не може відібрати або скасувати, на них не може посягнути держава. Ані найнижчий соціальний статус людини, ані вчинення злочину і засудження до найсуворішого покарання, ані фізичні вади або інтелектуальна обмеженість, ані будь-які інші особисті риси не можуть позбавити людину її прав і свобод. Не може і людина позбавити себе своїх прав, як не може перестати бути людиною. Навіть якщо хтось добровільно відмовиться від своїх прав (наприклад, від права на судовий захист), така відмова не матиме правової сили - держава не може скористатися цим і призначити покарання без судового розгляду справи. Права людини не можна також продати або купити, подарувати чи обміняти.

Права людини - це можливості людини, необхідні їй для існування й розвитку.

Права і свободи людині має гарантувати і забезпечувати держава. Хоча сім’я, любов, дружба, стосунки із сусідами теж пов’язані з певними правами і відповідальністю, поняття прав людини щодо них не застосовують. Отже, права і свободи - це відносини людини і держави. Держава закріплює права і свободи людини в законах та інших правових актах, створює умови для їх реалізації кожною людиною й у разі потреби захищає їх.

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини (ЗДПЛ). У ній - 30 статей, що визначають основоположні права і свободи людини. Положення ЗДПЛ розвинуто і конкретизовано у двох міжнародних пактах - про громадянські й політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, які ухвалено 19 грудня 1966 року. Вони покладають на держави, що ратифікували їх, зобов’язання дотримуватися проголошених у них прав.

Розрізняють такі види прав людини: громадянські (особисті), з-поміж яких право на життя, свободу, особисту недоторканність, свободу від катувань і рабства; політичні, до яких відносять, наприклад, свободу слова, право брати участь у державному житті, право збиратися мирно без зброї; економічні, соціальні та культурні, до яких належать, приміром, право на працю, гідний рівень життя, освіту, свободу культурної діяльності.

ООН ухвалено й інші документи в галузі прав і свобод людини - конвенції з питань геноциду, расової дискримінації, дискримінації жінок, прав дитини. ЗДПЛ також стала моделлю створення Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року.

Конституції низки держав (у тому числі України) виокремлюють права людини і права громадянина. Якщо перші поширюються на всіх людей, які проживають у тій чи тій державі, то другі - лише на тих осіб, які є громадянами певної держави.

Ратифікація - остаточне затвердження міжнародного договору вищим органом держави.

Дискримінація - будь-яка відмінність, виняток, обмеження або перевага, що заперечують або зменшують рівне здійснення прав людиною.

Прочитайте і поясніть положення наведеної нижче статті. Запишіть свої міркування в зошит.

Із Конституції України

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

[...] При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. [...]

2. Які конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Що означає поняття «основні права і свободи людини»?

Назвіть групи прав і свобод та наведіть приклади до кожної з них. Як пов'язані права і обов'язки людини і громадянина?

Конституція України закріплює основні (конституційні) права та свободи людини і громадянина, тобто ті, що визначають найважливіші відносини між особою й державою. Утім, це не всі права й свободи, якими наділено людину, а тільки основні, фундаментальні. Інші права, які ви реалізуєте в житті (наприклад, права дітей, учнів, споживачів), містяться у відповідних положеннях законодавства.

Розділ II Конституції України, що містить майже третину всіх її статей, названо «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». У цьому розділі закріплено особисті, політичні права і свободи, економічні, соціальні та культурні права. Тут є й конституційні права окремих соціальних груп (жінок і дітей), а також права, які називають «захисними», - право на захист своїх прав і свобод, право знати свої права і обов’язки, право на правничу допомогу тощо.

У групі оберіть один із запропонованих видів прав і свобод людини і громадянина. У зошиті заповніть таблицю, скориставшись відповідними статтями (27-54) розділу II Конституції України. Представте результати своєї роботи іншим групам.

Види прав і свобод людини і громадянина

Права і свободи за Конституцією України

Статті Конституції України

Громадянські (особисті)

Політичні

Економічні

Соціальні

Культурні

Конституційні обов’язки - це також важливий складник правового статусу людини і громадянина.

Нехтування конституційними обов’язками не позбавляє людину конституційних прав і свобод, однак зазвичай спричиняє юридичну відповідальність, що може бути пов’язана з певним обмеженням цих прав і свобод. Наприклад, якщо людина ухиляється від сплати податків, вступають у дію відповідні норми адміністративного чи кримінального права, згідно з якими до неї застосовують передбачене цими нормами стягнення або покарання.

Конституційні обов’язки - це закріплені Конституцією України необхідні й безумовні для виконання дії людини.

Прочитайте статті 65-68 Конституції України.

У яких із них закріплено конституційні обов'язки, зазначені в схемі? Які з цих обов'язків стосуються всіх людей, а які-лише громадян України?

Чому, на вашу думку, Конституція України закріплює невеликий за обсягом перелік обов'язків людини і громадянина?

Запишіть свої міркування в зошит.

3. Які існують механізми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

Що означає словосполучення «механізми захисту прав людини»? Наведіть приклади. Поверніться до цього запитання після опрацювання пункту параграфа. Визначте, чи змінилася ваша відповідь на нього.

У нашій державі людину визнано найвищою соціальною цінністю, тому її права і свободи закріплено в Конституції України. Кожний із нас має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань.

Для того щоб людина могла в повному обсязі реалізовувати свої права і свободи, чи достатньо визнати їх на міжнародному рівні й закріпити у конституції та законах держави? Безумовно, ні. Держава має гарантувати ці права, тобто створити певні умови для їх реалізації, а також мати дієві механізми їхнього захисту.

Ви, мабуть, знаєте, що спірні або конфліктні ситуації стосовно будь-чиїх прав і свобод та інтересів вирішують суди. Судовий захист - це найефективніша гарантія забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні. Норми Конституції України - це норми прямої дії, тому кожен може звертатися до суду по захист своїх конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі Конституції.

Конституція України визначає, що гарантом прав і свобод людини та громадянина в нашій державі є Президент України. Державний захист прав людини покладено також на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод та захист прав людини на території України і в межах її юрисдикції. Також, як вам уже відомо, громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування із заявами, скаргами та пропозиціями.

Існують міжнародні й регіональні механізми контролю за дотриманням прав людини. Громадяни України можуть звернутися, наприклад, до Комітету з прав людини та Комітету проти катувань ООН, Європейського суду з прав людини, Комітету зі свободи асоціацій, Міжнародної організації праці.

Утім, міжнародний звичай виробив правило, за яким, перш ніж звертатися зі скаргою щодо порушення своїх прав до міжнародних інстанцій, громадянин має вичерпати всі правові механізми, передбачені у тій державі, на яку він скаржиться.

У захисті власних прав важливу роль відіграє сміливість та ініціатива людини. Без її активної позиції доволі важко, а інколи й неможливо дізнатись, які її права й у чому їх порушено, та захистити їх.

Які права людини закріплено у статті 55 Конституції України?

У яких життєвих ситуаціях вони можуть бути важливими?

Із Конституції України

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке права і свободи людини?

2. Які права і свободи людини та громадянина називають основними?

3. Що таке конституційні обов’язки людини і громадянина?

4. Які механізми захисту прав і свобод людини ви знаєте?

5. Чому права і свободи людини та громадянина мають бути закріплені в Конституції України?

6. Які конституційні обов’язки громадян України ви можете назвати і пояснити?

7. Які механізми захисту прав і свобод людини та громадянина видаються вам найефективнішими?

Домашнє завдання

1. У статтях 21, 22 і 24 Конституції України сформульовано основні принципи прав і свобод людини та громадянина в Україні. Випишіть їх у зошит і поясніть два з них.

2. Прочитайте ситуацію та запишіть у зошиті відповідь до неї:

Готуючись до уроку з основ правознавства, Сергій прочитав кілька статей розділу II Конституції України.

Він помітив, що у статті 27 записано: «Кожна людина має невід’ємне право на життя», а у статті 39: «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї...». Він запитав у своєї однокласниці Марії: чому в одних статтях ідеться про кожну людину, а в інших - тільки про громадян? Марія Сергієві відповіла, що...

3. Сформулюйте й запишіть власний висновок про важливість реалізації громадянами конституційних прав і свобод.

4. На основі статей розділу II Конституції України класифікуйте зазначені в них права і свободи за сферою життєдіяльності людини - громадянські (особисті), політичні, економічні, культурні, соціальні.

Оформіть це у вигляді таблиці.

5. Досі поширеним є твердження: «Немає прав без обов’язків, а обов’язків без прав». Висловіть свої міркування з цього приводу й запишіть їх у зошит.

6. Обговоріть з батьками чи дорослими членами родини, яку роль відіграють бажання, ініціативність та обізнаність людини в захисті прав.