Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

§ 11. ЯКІ ПРАВОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

1. Хто такі людина, особа, громадянин.

2. Що таке громадянство України.

3. Які підстави набуття і припинення громадянства України.

1. Хто такі людина, особа, громадянин

Сформулюйте і запишіть у зошит визначення понять, винесених у назву пункту. Придумайте речення з кожним із них.

Порівняйте свої визначення з текстом пункту параграфа.

На уроках біології та історії ви вивчаєте людину розумну. Це загальне родове поняття, яке визначає людину як частинку живої природи. Вона здатна мислити, говорити, спроможна створювати знаряддя праці й користуватися ними, спілкуватися з оточенням, наділена моральними почуттями й естетичними переживаннями. Вам також відомо, що релігійне вчення визначає людину як Боже творіння.

Термін «людина» показує, що істота належить до людського роду. Його вживають і для вказівки на загальновизнані цінності, вироблені цивілізацією. Наприклад, словосполучення «права і свободи людини» означає можливості, гарантовані державою будь-якій людині.

Натомість словом «особа» позначають конкретну людину в системі суспільних відносин і застосовують його для визначення її як носія прав і обов’язків. Так, термін «фізична особа» використовувався для позначення одного із суб’єктів правовідносин.

Фізичну особу, яка перебуває у стійкому правовому зв’язку з конкретною державою, називають громадянином. Цей зв’язок полягає у взаємних правах і обов’язках особи і держави. Громадяни наділені правами і свободами, на них покладаються певні обов’язки. Що ж до держави, то вона зобов’язана гарантувати громадянам їхні права і свободи, захищати їх як на території держави, так і поза її межами.

Відносини людей у процесі життєдіяльності, а також взаємозв’язок між державою та особою закріплені в правах, свободах і обов’язках, які разом утворюють правовий статус особи. Це становище людини в державі, визначене нормами права. Наприклад, правовий статус громадянина відрізняється від правового статусу іноземця тим, що лише громадянинові належать більшість політичних прав. Крім прав, свобод і обов’язків до правового статусу належать правосуб’єктність і юридична відповідальність особи. Кожна особа у межах правового статусу діє вільно, тобто за власного волею, свідомо обираючи вид і міру своєї поведінки.

Життя, недоторканність, честь і гідність є найвищою соціальною цінністю людини. Нормами права держава закріплює її правовий статус, забезпечує кожній людині рівні можливості в реалізації прав і виконанні обов’язків.

2. Що таке громадянство України

Що означає термін «громадянство»? Чи маєте ви статус громадянина або громадянки? Якщо так, то який документ це підтверджує?

Особи, які живуть на певній території, утворюють державу - організацію для владнання суспільних справ. Вона складається із громадян (у монархіях - підданих). У публічних промовах, художніх творах поняття «громадянин» зазвичай уживають у розумінні людини, яка бере активну участь у вирішенні спільних справ громади і житті держави. Однак це поняття має і юридичний зміст.

Право на громадянство - одне з найважливіших прав людини. Воно зафіксоване в Конституції України та міжнародних документах.

Громадянство - це стійкий правовий зв’язок особи з державою, що передбачає їхні взаємні права та обов’язки.

Із Конституції України

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Більшість мешканців нашої держави - це громадяни України. Однак в Україні перебувають люди, які належать до громадянства інших держав. Стосовно нашої держави вони є іноземцями. Ті, хто через певні обставини не мають громадянства чи підданства жодної держави й громадянами їх не визнано жодною державою, є особами без громадянства (апатридами). А осіб, які мають громадянство двох або більше держав, називають біпатридами.

Із Конвенції про статус апатридів Стаття 1. Визначення терміна «апатрид»

1. [...] термін «апатрид» означає особу, яка не розглядається як громадянин будь-якою Державою згідно з її законом.

Стаття 2. Загальні зобов'язання

У кожного апатрида є зобов'язання перед країною, в якій він перебуває, згідно з якими, зокрема, він повинен дотримуватися законів та нормативних актів цієї країни, а також заходів, які вживаються для підтримання громадського порядку [...]

Ви вже знаєте, що правовий статус громадян відрізняється від правового статусу іноземців та осіб без громадянства. Наприклад, в Україні лише громадяни мають право стати державними службовцями, обирати або бути обраними до органів державної влади чи місцевого самоврядування, заснувати політичну партію або бути її членами тощо. Іноземці та апатриди не мають обов’язку захищати Україну.

Прочитайте статтю 4 Конституції України і поясніть закріплений у ній принцип єдиного громадянства.

Чому, на вашу думку, законодавство переважної більшості держав не передбачає подвійного громадянства?

Із Конституції України

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

3. Які підстави набуття і припинення громадянства України

Що таке підстави набуття громадянства?

Хто може і хто не може стати громадянином України? Порівняйте свої думки з текстом пункту параграфа.

Громадянство передбачає постійний правовий зв’язок людини з державою, який виникає з моменту набуття громадянства і припиняється зі смертю особи, виходом із громадянства чи його втратою.

В Україні питання громадянства врегульовують Конституція України, Закон «Про громадянство України», положення інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів. Усі громадяни України мають рівні права і свободи, незалежно від моменту й підстав набуття громадянства.

Найпоширеніша підстава набуття громадянства - за народженням. За «правом крові», як це називають у міжнародній практиці, дитина стає громадянином тієї самої держави, що і її батьки, незалежно від місця народження. А ось «право ґрунту» - це набуття громадянства за місцем народження. Наприклад, новонароджена дитина, знайдена на території України, батьки якої невідомі (знайда), набуває громадянства України.

Вам, мабуть, цікаво дізнатися, як наше законодавство регулює набуття громадянства України дітьми. Ви вже знаєте, що дитина, народжена від батьків - громадян України, стає громадянином або громадянкою України. Якщо один із батьків на момент народження дитини - громадянин України, а другий має громадянство іншої держави, то дитина стає громадянином України. Утім, якщо мати й батько проживають за межами України і там народилася дитина, то її громадянство визначають за їхньою письмовою згодою. Громадянином України визнають і дитину, яку народили на території України іноземці, що постійно тут проживають, якщо дитина не набула громадянства жодного з них. У нашому законодавстві не передбачено будь-якої переваги громадянства батька для набуття громадянства дитиною.

Іноземців або осіб без громадянства можуть за їхнім клопотаннями прийняти до громадянства України. Законодавство України визначає для цього певні умови, а саме:

— визнання і дотримання особою Конституції і законів України;

— якщо особа не має іноземного громадянства чи висловила зобов’язання припинити його;

— безперервне проживання на законних підставах в Україні впродовж останніх п’яти років;

— наявність дозволу на постійне проживання в Україні;

— знання української мови або розуміння її в обсязі, достатньому для спілкування;

— наявність у особи законних джерел існування.

У групах оберіть одну із підстав набуття громадянства України та проілюструйте її прикладом.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

Не всі, хто виявив бажання, можуть набути громадянство України. Наприклад, не приймають до громадянства України осіб, які вчинили злочини проти людства або здійснювали геноцид; засуджені в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину або ті, що вчинили злочин на території іншої держави, який законодавство України визнає тяжким.

Геноцид - цілеспрямовані дії з метою знищення окремих груп населення або цілих народів за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами.

Громадянство України підтверджують певні документи, насамперед це добре знайомі вам паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. А ще - дипломатичний паспорт, посвідчення особи моряка чи члена екіпажу тощо.

Громадянство - це право кожної людини, тому держава не може позбавити когось громадянства. Утім, згідно із законом, громадянство може припинятися - в разі виходу особи із громадянства, втрати громадянства та на підставах, передбачених міжнародними договорами. При цьому вихід із громадянства України дітей віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Розгляньте схему і поясніть відмінність між втратою громадянства і виходом із громадянства.

Запишіть свої міркування в зошит.

Рішення про набуття, поновлення, вихід із громадянства чи його втрату приймає Президент України (видає відповідний указ). Питання громадянства уповноважені розглядати також комісія при Президентові України, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань громадянства, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва, консульські установи тощо.

У групах, скориставшись схемою на с. 76, визначте підстави набуття громадянства України в кожній ситуації.

Закінчіть наведені речення.

Представте результати своєї роботи іншим групам.

A. Семирічний Василь народився в Запоріжжі в сім’ї громадян України. Якось він запитав у вчительки: «Маріє Іванівно, у мене немає паспорта, тож я поки що не громадянин України?» Вчителька відповіла...

Б. Громадянин Естонії звернувся до Президента України з проханням надати йому громадянство України й отримав відповідь, що, згідно із законодавством України...

B. Колишня громадянка України після кількох років проживання в Ізраїлі повернулася до України. Після звернення до Президента України з проханням щодо громадянства вона була...

Г. У подружжя, які є апатридами і постійно проживають в Україні, народилася дівчинка. Батьки збентежені: невже і їхня дитина залишатиметься особою без громадянства, аж доки вони не набудуть громадянства України? Правник їм відповів...

Д. Трирічний Петрик народився у Молдові, а нині він вихованець Будинку дитини м. Одеси. Щойно його усиновило подружжя - громадяни України. Відтепер у свідоцтві про народження Петрика вказано, що він громадянин...

Перевірте засвоєне на уроці

1. Як ви розумієте поняття «людина», «особа», «громадянин»?

2. Що таке громадянство?

3. На яких підставах набувають громадянства України?

4. Як припиняється громадянство України?

5. Чим відрізняються особи без громадянства (апатриди) від біпатридів?

6. Які органи вирішують питання громадянства в Україні?

7. Сформулюйте й запишіть короткий висновок про те, яке значення для людини має належність її до громадянства конкретної держави. За потреби скористайтесь статтею 25 Конституції України.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття й терміни теми.

Поясніть кілька з них.

2. Які документи, що підтверджують громадянство, маєте ви і ваші батьки?

3. Знайдіть у тексті розділу II Конституції України ті статті, які починаються зі словосполучень «кожна людина має право», «кожному гарантується», «усі мають право», «ніхто не може зазнавати», й ті, в яких вжито вислови «громадяни мають право», «громадяни користуються», «громадянам гарантується». Чим, на вашу думку, відрізняються ці статті?

4. Доберіть до слова «громадянство» спільнокореневі слова. Складіть два речення з цим словом.

5. Підготуйте невелике повідомлення чи презентацію (до 7 слайдів) на одну з тем:

A. Конституційно-правовий статус іноземців в Україні.

Б. Права і свободи людини і громадянина в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

B. Правовий статус біженців в Україні.