Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Розділ 3. Основи конституційного права України

Співпрацюємо в навчальному проекті

Розробляємо проект «Шкільна хартія свободи думки, слова, поглядів і переконань»

• Об’єднайтесь у малу групу для виконання проекту.

• Визначте 5-6 проблемних питань, пов’язаних із свободою думки, слова, поглядів і переконань на рівні школи.

• Знайдіть будь-яку хартію як приклад документа й на підставі означених вами проблемних питань сформулюйте основні позиції вашої хартії. Визначте, які в ній мають бути зміст, розділи, поняття.

• Поміркуйте над способом проголошення хартії і засобами дотримання зазначених у ній положень. Складіть і запишіть статті цього документа.

• Підготуйте презентацію для захисту проекту. Оберіть для цього доповідача.

• Представте результати проекту в класі чи на батьківських зборах. Оприлюдніть їх на сайті школи або у стіннівці.

§ 10. ЯК КОНСТИТУЦІЯ ВРЕГУЛЬОВУЄ ЖИТТЯ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

1. Чому Конституція України - це Основний Закон нашої держави.

2. Які структура і зміст Конституції нашої держави.

3. Які повноваження Конституційного Суду України.

1. Чому Конституція України - це Основний Закон нашої держави

Опрацьовуючи пункт параграфа, складіть його план.

Термін «конституція» у перекладі з латини означає «встановлення», «устрій». У Стародавньому Римі конституціями називали акти, які видавали римські імператори. До XVIII століття цей термін вживали в значенні устрою держави. І лише після революційних подій XVII—XVIII століть утвердилося розуміння конституції як сукупності правових норм.

28 червня в Україні відзначають державне свято - День Конституції України. Цього дня 1996 року парламент нашої держави ухвалив цей важливий документ.

У чому полягають особливості Конституції України? Чому вона важлива для нашого суспільства і держави? Конституція містить найважливіші норми права, що встановлюють державний устрій України. У ній визначено, як функціонує держава, якими є зміст її діяльності, принципи організації влади, система державних органів, їхні повноваження і взаємозв’язок. Вона врегульовує найважливіші відносини між державою і громадянами, державою і суспільством. Інша назва Конституції України - Основний Закон - означає, що вона є підгрунтям законодавства нашої держави.

Вам уже відомо, що конституція як закон має найвищу юридичну силу. Жодне положення будь-якого закону, тим більше, іншого нормативного акта, не може суперечити їй.

Про те, що конституція - закон усіх законів, свідчить і спеціально визначений порядок її ухвалення. Ті чи ті положення конституції можна змінити лише за особливими правилами (процедурою). Тому стабільність - це ще одна ознака конституції як закону.

У Конституції України, на відміну від інших законів, містяться норми-поняття, норми-принципи, норми-програми. Вони мають установчий загальнорегулятивний характер і не прописують конкретні правила поведінки учасників правовідносин у конкретних ситуаціях.

Конституційні норми регулюють особливу сферу відносин і стосуються особливого кола суб’єктів (народ, держава, територіальна громада тощо).

Конституція - це основний закон держави, що закріплює основи життя суспільства і устрою держави.

У групі поясніть кожну з наведених юридичних властивостей Конституції України. Знайдіть у статтях І та XIII розділів цього правового акта положення, що ілюструють ваші пояснення. Представте результати своєї роботи іншим групам.

Конституція України - це основне джерело конституційного права. Ця галузь регулює основи конституційного ладу та територіального устрою нашої держави, народовладдя, правовий статус людини і громадянина, повноваження Верховної Ради та Президента України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Які структура і зміст Конституції нашої держави

Прочитайте преамбулу (вступну статтю) Конституції України та обговоріть такі питання:

Який орган державної влади ухвалив Конституцію України?

Від імені кого ухвалено цей документ?

Які правові акти стали підґрунтям Конституції України?

Чому необхідно було її ухвалити?

Із Конституції України

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.

Перегляньте зміст Конституції України та запишіть у зошит кількість розділів і статей, уміщених у ній. Оберіть один із тематичних блоків наведеної нижче таблиці. Перегляньте відповідні розділи Конституції України і випишіть у зошит, про що йдеться в статтях обраного вами розділу (чи розділів).

Тематичний блок

Розділи

Короткий зміст

Загальні засади устрою держави

I

Основи правового статусу людини і громадянина

II

Основи народовладдя

III

Верховна Рада і Президент України

IV, V

Органи виконавчої влади України

VI

Судові органи

VIII

Основи територіального устрою

IX

Місцеве самоврядування

XI

У групах пригадайте зміст одного із розділів Конституції України й на цьому прикладі обговоріть такі питання:

Що нового ви дізналися про цей документ?

Чому він важливий для нашої держави?

Як Конституція врегульовує життя держави, суспільства, громадян України?

Які зі статей ви вважаєте найважливішими для себе? Чому?

3. Які повноваження Конституційного Суду України

Опрацюйте в групах поданий нижче текст, поставте до нього запитання. Обговоріть їх і найцікавіші запропонуйте класу.

Ви, мабуть, здогадалися з назви пункту, що Конституційний Суд України - це не звичайний суд, який розглядає конкретні кримінальні, адміністративні чи цивільні справи. Сама назва вже свідчить про те, що його повноваження пов’язані з Конституцією нашої держави.

Конституційний Суд створений для судової охорони Конституції України. Це потрібно для того, щоб за Основним Законом зберігалися всі його властивості як найважливішого правового акта держави, а отже, гарантувалася стабільність суспільства. Наприклад, Конституційний Суд може визнати закон або певні його положення неконституційними (і, як наслідок, нечинними) у разі їх невідповідності Конституції України.

Юрисдикція - компетенція судових органів щодо розгляду справ, коло справ, які певний суд має право розглядати й вирішувати.

Конституційний Суд - це єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Його склад і повноваження визначено XII розділом Конституції України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

Конституційний Суд у межах своїх повноважень дає висновки та приймає рішення, які не можуть бути оскаржені.

Розгляньте схему і поясніть, як ви розумієте поняття «конституційна юрисдикція». Запишіть у зошит короткий перелік основних питань, які вирішує Конституційний Суд

Імпічмент - особлива процедура усунення Президента України з посади, яку проводить Верховна Рада в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Проаналізуйте розділ XII Конституції України й випишіть у зошит склад, строк повноважень Конституційного Суду України та назви органів, що беруть участь у його формуванні.

Зверніть увагу на вимоги до осіб, яких призначають чи обирають суддями Конституційного Суду. Як ви думаєте, чому закон встановлює такі суворі вимоги до них?

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке конституція?

2. Чому Конституцію України називають Основним Законом?

3. Яка структура Конституції України?

4. Які повноваження має Конституційний Суд України?

5. Поясніть кожну з ознак Конституції України, закінчуючи речення:

1) Конституція має найвищу юридичну силу, що означає...

2) Конституція - закон підвищеної стабільності, що означає...

3) Конституція - підґрунтя законодавства держави, що означає...

4) Конституцію розробляють і приймають в особливому порядку, що означає...

5) Конституція врегульовує найважливіші відносини в державі, що означає...

6. Пригадайте правову пам’ятку України - Конституцію Пилипа Орлика 1710 року, повна назва якої «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького, укладені між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким...». Доберіть слово-синонім, яке відображає зміст цього документа. Як це слово пов’язане зі змістом терміна «конституція»?

7. Сформулюйте й запишіть власний висновок про значення Конституції України для життя держави, суспільства, громадян України, для себе особисто.

Домашнє завдання

1. Назвіть нові поняття й терміни теми.

Поясніть кілька з них.

2. Пригадайте з курсу історії події, пов’язані з ухваленням конституції в тій чи тій державі. Запишіть їх у зошит.

3. Чому держава Україна після проголошення її незалежності потребувала ухвалення нової Конституції?

4. Напишіть твір-роздум (у межах 100 слів) на тему «Чому Конституцію називають “правом законів”».