Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ремех - Нова програма

Узагальнення

ПЕРЕВІРТЕ Й ОЦІНІТЬ, ЯК ВИ ЗАСВОЇЛИ ТЕМИ РОЗДІЛУ 1 «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» ТА РОЗДІЛУ 2 «ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Виконайте комплексні підсумкові завдання, наведені нижче. Кожне з них складається з:

1) тестових завдань (0-10 балів);

2) логічного ланцюжка (0-3 бали);

3) завдання щодо аналізу ситуації (0-5 балів);

3) творчого завдання (0-6 балів).

Максимальна кількість балів - 24, що відповідає оцінці 12. За вказівкою вчителя або власним бажанням ви можете виконати один чи обидва варіанти підсумкових завдань.

Варіант І

І. Тестові завдання

1. Що слугує основною ознакою держави?

А державні символи;

Б територія;

В єдина державна мова;

Г поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову.

2. Що характеризує державну владу як різновид політичної влади?

А поділ на законодавчу, виконавчу, судову;

Б наявність органів самоуправління;

В загальність і універсальність;

Г виборність глави держави.

3. Як називають тимчасовий союз незалежних держав, створений для досягнення певної мети або інтересів?

А федерація;

Б унітарна держава;

В конфедерація;

Г імперія.

4. Як називають порядок утворення й функціонування державної влади?

А форма держави;

Б форма державно-територіального устрою;

В форма державного правління;

Г форма політичного режиму.

5. Які види функцій держави визначаються територією їхньої дії?

А економічні;

Б політичні;

В зовнішні;

Г постійні.

6. Яке зі словосполучень вказує на галузь права?

А приватне право;

Б публічне право;

В цивільне право;

Г римське право.

7. Що слугує фактичною підставою юридичної відповідальності?

А склад правопорушення;

Б наявність відповідної норми права;

В рішення суду;

Г затримання правопорушника.

8. Як називають конкретні життєві обставини, за яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини?

А об'єкти правовідносин;

Б закони;

В юридичні факти;

Г правові акти.

9. Як називають протиправне діяння, що спричиняє юридичну відповідальність?

А юридичний факт;

Б юридичний вчинок;

В правопорушення;

Г неправомірна поведінка.

10. Який із наведених варіантів відповіді (буква) вказує на види монархії за формою правління?

1 абсолютна;

2 федеративна;

3 конфедеративна;

4 парламентарна;

5 дуалістична.

А 1, 2, 3; Б 1, 3, 4; В 2, 3, 4; Г 2, 4, 5; Д 1, 4, 5.

II. Визначте пропущене та вилучіть зайве у запропонованому ланцюжку термінів і понять та узагальніть відповідним визначенням.

звичаї, традиції - моральні норми - ... - закони - корпоративні норми - це ...

III. Пригадайте епізод (сюжет) із будь-якого твору української або зарубіжної літератури, в якому йдеться про правопорушення. Проаналізуйте його як правову ситуацію і дайте відповіді на запитання:

- яке правопорушення є в цій ситуації?

- що входить до складу правопорушення?

- який вид юридичної відповідальності передбачено в такому разі згідно із законодавством нашої держави?

IV. Напишіть план виступу з теми «Держава і право - результат розвитку людської цивілізації».

Варіант II

І. Тестові завдання

1. Як називають сукупність органів, за допомогою яких держава здійснює свою владу?

А самоврядування;

Б демократія;

В апарат держави;

Г поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.

2. Що характеризує федерацію як форму державно-територіального устрою?

А союз держав;

Б співтовариство;

В співдружність;

Г союзна держава.

3. Що означає поняття «функції держави»?

А роль держави в історії;

Б основні напрями діяльності держави;

В причини виникнення держави;

Г принципи устрою держави.

4. Що відображає форма державно-територіального устрою?

А порядок утворення й функціонування державної влади;

Б порядок взаємодії центральної, регіональної та місцевої влади;

В методи та способи здійснення державної влади;

Г основні напрями політики держави.

5. Яке поняття означає єдність правових норм та їх розподіл за галузями й інститутами?

А система законодавства;

Б правовідносини;

В законодавство;

Г система права.

6. Яке джерело права не характерне для України?

А правовий звичай;

Б правовий прецедент;

В нормативний договір;

Г нормативно-правовий акт.

7. Який із видів належить до соціальної влади за суб'єктом (носієм) влади?

А батьківська;

Б політична;

В сімейна;

Г державна.

8. Яка з обставин виключає протиправність діяння?

А крайня необхідність;

Б вчинення правопорушення у стані сп'яніння;

В вчинення правопорушення однією особою;

Г усвідомлення особою протиправності свого діяння.

9. Що охоплює поняття «зміст правовідносин»?

А об'єкт і суб'єкт правовідносин;

Б дії і події як юридичні факти;

В суб'єктивні права і юридичні обов'язки;

Г правові приписи.

10. Який із наведених варіантів відповіді (буква) вказує на види юридичної відповідальності?

1 матеріальна;

2 дисциплінарна;

3 карна;

4 кримінальна;

5 моральна.

А 1, 2, 3; Б 1, 2, 4; В 2, 3, 4; Г 1, 2, 5; Д 2, 3, 5.

II. Визначте пропущене та вилучіть зайве у запропонованому ланцюжку термінів і понять та узагальніть відповідним визначенням.

Конституційне право -....- адміністративне право - шлюбне право - це ...

III. Пригадайте епізод (сюжет) із будь-якого твору української або зарубіжної літератури, в якому йдеться про правовідносини. Проаналізуйте його як правову ситуацію і дайте відповіді на запитання:

- які правовідносини настали в цій ситуації?

- що належить до складу правовідносин?

- на підставі яких юридичних фактів вони виникли, змінилися чи припинилися?

IV. Напишіть план виступу з теми «У чому полягає цінність права для конкретної людини і суспільства загалом».