Історія України: Підручник для 9 класу "Реєнт 2017" - Нова програма

§ 27. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНИЦЬКОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ЕТАПІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

1. Культурницький етап

Документи та матеріали

«В останнє десятиліття XIX століття Галичина, незважаючи на власні досить важкі умови національного й економічного існування, стає центром економічного руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювались і вдосконалювались засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу», - писав М. Грушевський.

Прокоментуйте твердження М. Грушевського.

ПЕРСОНАЛІЇ

ВОЛОДИМИР БАРВІНСЬКИЙ (1850-1883)

Громадський діяч, публіцист, письменник. Народився в с. Шляхтинці (тепер Тернопільського р-ну Тернопільської обл.) у родині священика. У 1872 р. закінчив правничий факультет Львівського університету. Відтоді служив у адвокатських канцеляріях Львова. Один із засновників товариств «Просвіта» та «Руське Товариство Педагогічне». Редагував часопис «Правда». Був засновником і першим редактором найбільшої української газети в Галичині «Діло» (1880-1883). Один з провідників народовського руху. 30 листопада 1880 р. організував перше українське народне віче у Львові, учасники якого вимагали від австрійської влади поліпшення становища галицьких українців, надання їм політичних, економічних, культурних прав. В. Барвінський підтримував зв’язки з П. Кулішем, М. Драгомановим, М. Костомаровим. Видав у Львові «Бібліотеку найзнаменитіших повістей», до якої ввійшли перші переклади українською мовою творів Ч. Діккенса, Е. Золя, Г. Флобера та ін. письменників.

Володимир Барвінський

Документи та матеріали

«Позаяк економічний добробут народу є головною підвалиною його культурного і політичного розвою, тож Володимир Барвінський звертав якнайпильнішу увагу на економічне подвигнення нашого підупавшого селянства і міщанства. Йому належиться та заслуга, що він перший заговорив о тім перед широким світом на народнім вічу у Львові, перший виступив з старанно опрацьованою програмою, перший в нашій публіцистиці старався роз’яснювати економічні питання і подавати способи до поправи нашого народного господарства... В справі нового податку... забирав він сміло голос, критикуючи гостро кожду нову установу чи то правительства державного, чи властей автономічних, котра могла принести шкоду нашому господарству. Всім пам’ятне його гостре виступлення проти... неекономічного шафовання (розтринькування) народним грошем», - писав І. Франко про діяльність В. Барвінського.

У чому, на ваш погляд, полягала культурно-просвітницька діяльність В. Барвінського? Чому представники культурницького руху приділяли особливу увагу економічним питанням?

2. Політичний етап

Програма Русько-української радикальної партії (Витяг)

А. Програма максимальна

1) В справах суспільно-економічних... хочемо колективного устрою праці і колективної власності засобів виробничих.

2) В справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, друку і сумління, забезпечення кожній одиниці, без різниці статі, якнайповнійшого впливу на вирішення всіх питань політичного життя; автономії громад, повітів, країв у справах, котрі тільки їх торкаються; надання кожному народові можливості якнайповнійшого розвою культурного.

3) В справах культурних стоїмо на ґрунті позитивної науки, за раціоналізмом у справах віри і реалізмом у мистецтві, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки стали власністю всього народу.

Б. Програма мінімальна

а) В справах економічних змагаємо до матеріального добробуту всіх робітних людей і усунення всякого визискування економічного...

б) В справах політичних

I. Зваживши, що Русько-українській радикальній партії приходиться... працювати в рамах Австрії, ми... будемо йти... до оцих реформ політичних:

1) Заведення загального, безпосереднього, тайного голосування й усунення всяких привілеїв політичних одних станів над другими... Під правом голосування розуміємо активне і пасивне право вибору...

II. Зваживши, що Русько-українській радикальній партії приходиться працювати головно в Східній Галичині, ми в справах краєвих будемо йти ... до оцих реформ краєвих:

1) Якнайширший розвій автономії краєвої так, щоби всі життєві справи краю були вирішені в самім краю;

2) Усунення централізму і бюрократизму в справах автономічних і адміністраційних...

IIIЗваживши, що розвій мас народних можливий тільки на ґрунті національнім, Русько-українська радикальна партія в справах національних змагати буде до піднесення почуття національної самосвідомості і солідарності в масах... через літературу, збори, з’їзди, товариства, демонстрації...

в) В справах просвітних Русько-українська радикальна партія... домагається:

а) Щодо організації просвіти:

1) Цілковито безплатної науки по школах народних, середніх і університетах...

б) Щодо самої науки:

1) Переміни теперішньої системи шкільної з тим, щоби школи народні... подавали знання, більше відповідне вимогам життя громадського...

Проаналізуйте зміст документа. Визначте основні цілі та завдання Русько-української радикальної партії.

ПЕРСОНАЛІЇ

ЮЛІАН РОМАНЧУК (1842-1932)

Юліан Романчук

Громадський, політичний і культурно-освітній діяч. Народився в с. Крилос на Івано-Франківщині. Закінчив філософський факультет Львівського університету. Член-засновник товариства «Просвіта» та довголітній його голова (1896-1906), один із засновників НТШ, «Учительської громади». Засновник і видавець першої газети для селян «Батьківщина», автор низки шкільних підручників, видавець-редактор книжкової серії «Руська письменність» (твори українських класиків). З 1884 р. виступав за реформування системи освіти задля збільшення кількості шкіл з українською мовою навчання. Вів активну парламентську діяльність: у 1883-1895 рр. був депутатом Галицького крайового сейму. У 1891-1897 і 1901-1918 рр. - депутат австрійського парламенту. У 1885 р. став одним із засновників політичного товариства Народна рада, яке очолював до 1899 р. Співзасновник Української національно-демократичної партії (до 1907 р. її голова).

Використовуючи факти біографії Ю. Романчука, схарактеризуйте його діяльність як провідника українського руху