Підручник Історія України 7 клас Гісем 2015 - '(Ранок) 2015'

Практичне заняття «Князь Святослав та його походи»

Завдання для підготовки до практичного заняття: за додатковою літературою або ресурсами Інтернету підготуйте повідомлення (за вибором):

а) «Зовнішньополітична діяльність князя Святослава».

б) «Оцінка істориками зовнішньополітичної діяльності князя Святослава».

Хід заняття

1. Об’єднайтеся в малі групи відповідно до тем своїх повідомлень. Обговоріть висновки, яких ви дійшли, і представте їх класу.

2. Виконайте завдання за наведеними уривками із джерел: розташуйте у хронологічній послідовності події, які вони відображають.

Мета: проаналізувати сутність і наслідки зовнішньої політики князя Святослава.

А «“Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею [доведеться] стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми,— то сором нам. Тож не втечемо, а станемо кріпко, а я перед вами піду.

Якщо моя голова ляже,— тоді [самі] подумайте про себе”. І сказали вої: “Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо”»

Б «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”... І пішов до Царгорода, розоряючи міста. І дали йому данину. І повернувся він у Переяславець.»

В «Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого. який, порушивши клятвений договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблів, а до Кіммерійського Боспору повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди. Не згадую я вже про його жалюгідну долю.»

Г «Рушив. [він] на Дунай на болгар, і в битві переміг. [він] болгар. І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Переяславці, беручи данину з греків. Дружина господаря Русі, який колись приводив флот проти ромеїв. по смерті свого чоловіка прибула в Константинополь. Хрестилася. вона була гідно вшанована».

Д «І хоча послали болгари вість цісареві, що йде русь на Царгород, вони прийшли і стали пустошити землю. І грабували вони по узбережжю Понту, багато ж і святих церков вони вогневі оддали, і майна чимало взяли.»

Е «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітиль, і город Білу Вежу взяв.

І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».

Є «“Якщо не укладемо мир і дізнаються, що нас мало, то прийдуть і обложать нас у місті. А Руська земля далеко, печеніги з нами воюють, і хто нам тоді допоможе? Укладемо ж мир, адже вони вже взяли на себе зобов’язання платити нам данину — цього з нас і вистачить. Якщо ж перестануть платити нам данину, то знову, зібравши безліч воїнів, підемо з Русі на Царгород”».

Ж «.Імператор [візантійський] згодився на переговори і в позолоченій зброї, на коні приїхав до берега Істру в супроводі великого загону вершників, що виблискували зброєю. Князь переїздив через ріку в скіфському човні і, сидячи за веслом, гріб разом з іншими без ніякої різниці.»

3. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.

Узагальнення за розділом «Виникнення та становлення Русі-України»

1. Поясніть значення понять і термінів: Велике розселення слов’ян, князь, дружина, літопис, Русь (Русь-Україна), імперія, полюддя, данина.

2. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Знайдіть і покажіть на карті території розселення східнослов’янських племінних союзів та їхніх сусідів у VIII—ІХ ст.

2) Визначте територію Русі за князювання Олега і Святослава.

3) Покажіть напрямки походів перших київських князів.

3. Визначте наслідки впливу природно-географічних умов на господарство і спосіб життя східних слов’ян.

4. Установіть хронологічну послідовність правління київських князів і назвіть роки їх правління. Яким, на вашу думку, був головний внесок кожного з них у розбудову державності Русі?

5. Які чинники найбільшою мірою вплинули на становлення Русі? Поясніть свою думку.

6. Якою є роль Києва у становленні Русі? Чому саме Київ став центром державотворення східних слов’ян?

7. Назвіть факти, які свідчать про зростання могутності й міжнародного авторитету Русі в IX—X ст.

8. Яку роль в історії східних слов’ян відіграло створення власної держави Русі?

9. Розкрийте значення «Повісті минулих літ» як історичного джерела про життя східних слов’ян у IX—X ст. Наведіть приклади того, що можна вважати літописними легендами та історичними фактами.

10. Порівняйте внутрішню і зовнішню політику князів Русі в IX—X ст. Визначте її значення та наслідки.

Тематичне оцінювання за розділом «Виникнення та становлення Русі-України»

1. Центром якого союзу племен був Київ?

А полян

Б сіверян

В деревлян

Г дулібів

2. Щорічний похід князя з метою збирання данини з підвладних племен називався

А полюддя

Б урок

В становище

Г віче

3. Кого з названих осіб князі Русі-України вважали родоначальником своєї династії?

А Кия

Б Аскольда

В Рюрика

Г Олега

4. У якому році відбулось об’єднання північних і південних руських земель князем Олегом?

А 860 р.

Б 882 р.

В 911 р.

Г 988 р.

5. Який із київських князів першим прийняв хрещення?

А Кий

Б Аскольд

В Дір

Г Олег

6. Що стало приводом до повстання деревлян у 945 р.?

А повторне збирання данини київським князем Ігорем Б усунення від влади Святославом княгині Ольги В насильницький збір війська київським князем для походу на Константинополь

Г встановлення у Києві влади династії Рюриковичів

7. Походи київського князя Святослава в Болгарію призвели до конфлікту Русі

А із Хозарським каганатом Б з Візантійською імперією В з племенами половців Г зі Священною Римською імперією

8. Яким було головне заняття східнослов’янських племен?

А землеробство

Б торгівля В скотарство Г ремесло

9. Наведений середньовічний малюнок можна використати як ілюстрацію до літописної розповіді про поразку походу на Константинополь київського князя

А Аскольда

Б Олега

В Ігоря

Г Святослава

10. «“Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею [доведеться] стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертві сорому не ймуть. Якщо моя голова ляже,— тоді [самі] подумайте про себе”. І сказали вої: “Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо”» — цю промову князь Святослав проголосив перед битвою

А з болгарами

Б із хозарами

В з візантійцями

Г з печенігами

11. Установіть відповідність між іменами князів та їхніми здобутками.

1 Аскольд

А

Приборкання повстання деревлян

2

Олег

Б

Об’єднання північних і південних русь-

3

Ольга

 

ких земель

4

Святослав

В

Створення перших писаних законів Русі

   

Г

Укладення першого відомого договору Ру

     

сі з Візантією

   

Д

Розгром Хозарського каганату

12. Установіть послідовність подій, пов’язаних із зовнішньополітичною діяльністю київських князів.

А Розгром Хозарського каганату Б Розгром печенігів у битві під Києвом

В Запровадження християнства на Русі як державної релігії Г Мирна дипломатична місія до Константинополя