Підручник Історія України 7 клас Гісем 2015 - '(Ранок) 2015'

§ 1. Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: що таке історія України як наука та навчальний предмет; якими є джерела вивчення середньовічної історії України; що будете вивчати в курсі середньовічної історії України IX—XV ст.; як працювати з підручником; що таке «історія», «історичний факт», «історична подія», «історія України», «періодизація», «історичні джерела», «літопис».

 1. Що таке історія? 2. Що вивчає наука історія? 3. Який період всесвітньої історії та історії України ви вивчали в минулому році? Назвіть його хронологічні межі. 4. Які події стародавньої історії України вам запам'яталися найбільше?

Історія України як наука і навчальний предмет. Закінчилися літні канікули і розпочався новий навчальний рік. У 7 класі ви продовжите вивчення систематичного курсу історії — як всесвітньої, так і історії України.

Слово «історія», як ви вже знаєте, давньогрецького походження й перекладається як «дослідження», «оповідь про події». Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають «батьком історії», називав «історіями» свої оповідання про греко-перські війни. Учених, які досліджують те, що відбувалося в минулому людських спільнот, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але й дуже складної праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій.

Історія України є невід’ємною складовою всесвітньої історії. Це наука, що вивчає розвиток людського суспільства на українських

землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність та пов’язані з нею подвиги, драми, тріумфи і трагедії.

Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям вона оновлює й поглиблює наші знання про історичні події. На основі досліджень учених-істориків створено навчальний предмет «історія України», вивчення якого ви продовжите цього року. Він відображає сучасне бачення минулого нашої Батьківщини.

Історичні події — сукупність пов'язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять єдине ціле.

Історичні факти — дійсні, невигадані випадки, які відбувалися насправді.

Ювелірні прикраси часів Русі

Дослідження будівлі часів Русі

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

Періодизація історії України. Джерела вивчення середньовічної історії України. Історію людства, як ви вже знаєте, дослідники поділяють на певні періоди. Періодизація історії України в цілому відповідає всесвітній історії, але має певні особливості, які відображають специфіку становлення та розвитку людського суспільства на українських землях.

Отже, історію України вчені поділяють на такі періоди:

стародавня історія: найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на території України до Великого переселення народів;

середньовічна історія: розповідає про події, що відбувалися в період від Великого розселення слов’ян і до кінця XV ст.;

нова історія: характеризує розвиток українських земель у XVI— XIX ст.;

новітня історія: знайомить із подіями від початку XX ст. і до сьогодення.

Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел, що розповідають про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують декілька типів історичних джерел, серед яких основними є речові, писемні, усні, мовні, етнографічні, фото- і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певний бік минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, то історичні джерела ві-

Історичні джерела — усе, що було створене в процесі діяльності людини й збереглося до наших днів, дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток.

дображають їхнє бачення і сприйняття подій. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел.

Типи історичних джерел

Речові джерела

Залишки матеріальної культури минулого: будівлі, культові споруди, знаряддя праці, предмети побуту, зброя, прикраси тощо

Писемні джерела

Літописи, документи, договори, укази, хроніки тощо

Усні джерела

Легенди, билини, перекази, казки, пісні тощо

Мовні джерела

Відомості з історії розвитку мови

Етнографічні джерела

Результати досліджень побуту та звичаїв народів

Фото- та кіно- документи

З'явилися у другій половині ХІХ ст. і відображають етапи розвитку суспільства

Висновки. Людям необхідно вивчати історію, оскільки без знання свого минулого вони не зможуть зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

В Україні в минулому відбувалися процеси, схожі на ті, що мали місце й в інших частинах Європи та світу. Тому історію України, як і всесвітню історію, поділяють на стародавній, середньовічний, новий і новітній періоди.

Довідатися про різні події минулого можна лише шляхом поєднання інформації, отриманої з різних історичних джерел.

Запитання і завдання

1. Як перекладається слово «історія»? 2. Що таке історичні факти та історичні події? 3. Що вивчає і досліджує історія України? 4. Що таке історична періодизація? 5. На які періоди поділяється історія України? 6. Що таке історичні джерела? 7. Які існують типи історичних джерел? 8. За якими типами історичних джерел вивчають середньовічну історію України?

9. У чому полягає зв'язок між історією України як наукою і навчальним предметом? 10. Розкажіть про те, за якими типами джерел досліджують середньовічну історію України. 11. Що вивчає середньовічна історія України?

12. Зверніть увагу на висновки до параграфа. Поясніть їхній зміст, наводячи факти з підручника. (Надалі таку вправу можна виконувати після кожного параграфа з метою самоперевірки знань.)

13. Наведіть приклади типів джерел, за якими вивчається історія України в Середні віки. Які, на вашу думку, є найважливішими? Чому?