Підручник з Історії України (Вступ до історії) 5 клас "Пометун 2013" - Шкільна програма

РОЗДІЛ 2. Про кого і про що розповідає історія

§ 10. Про кого розповідає історія

1. Хто такі історичні діячі.

2. Які групи людей вивчає історична наука.

3. Як досліджують життя і діяльність видатних людей.

Уявіть, що ви у книгарні чи бібліотеці побачили книжку з назвою «Видатні постаті України». Як ви думаєте, про кого і про що саме розповідають автори подібних друкованих видань?

1. ХТО ТАКІ ІСТОРИЧНІ ДІЯЧІ

З’ясуйте, хто такі історичні діячі. Завдяки чому люди стають історичними діячами?

Здавна, ще за часів Геродота, головним змістом «історій» були вчинки людей — діяння. Чимало століть поспіль історики описують діяння відомих людей, насамперед правителів: царів, королів, імператорів. Прижиттєва слава супроводжувала й видатних полководців. На їхніх прикладах історики виховували своїх читачів як мужніх, хоробрих і відданих людей.

Однак людство цікавилося не тільки військовими і державними діячами, а й вченими, винахідниками, мандрівниками, художниками, композиторами і письменниками. Завдяки своїм відкриттям, винаходам і творам вони залишились у пам’яті суспільства.

Отже, люди та їхня діяльність є головним змістом історії. Без людей не було б величних споруд і поселень, мостів, водогонів, доріг. Люди минулого через мову та книги, закони і витвори мистецтва й архітектури залишили нам своє розуміння добра і зла, справедливості і краси. Імена багатьох з них сьогодні, на жаль, невідомі. І чим ближче до нашого часу, тим більше імен людей, чиї справи залишили свій яскравий слід у минулому і чиє життя нам цікаве. Таких людей ми називаємо історичними діячами.

Історичні діячі — люди, чия діяльність змінила життя суспільства у минулому та продовжує впливати на нього сьогодні.

Біографія (від грецьких слів «біо» — життя та «графо« — пишу) — життєпис.

З такими особистостями ви зустрінетеся на сторінках книжок і підручників з історії. Зазвичай біографи історичних діячів відомі. Імена видатних особистостей, які вплинули на сучасників та змінили суспільство, ми бачимо скрізь: у назвах вулиць, театрів, бібліотек тощо. Історичним діячам встановлюють пам’ятники, пишуть про них книги та знімають фільми.

Знайомитися із життєписами видатних людей минулого не лише цікаво. Біографія історичної особи є цінним історичним джерелом. Вона допомагає з’ясувати, які погляди мала ця людина, що саме зробила та як це вплинуло на інших, чому ім’я та діяльність історичної особи залишились у пам’яті нащадків. З біографій можна також дізнатися про владу, господарство і культуру тогочасного суспільства, про відносини між людьми.

2. ЯКІ ГРУПИ ЛЮДЕЙ ВИВЧАЄ ІСТОРИЧНА НАУКА

Знайдіть у тексті відомості про групи людей, життя та діяльність яких вивчають історики. Визначте, чим вони відрізняються.

Народ — це велика група людей, яка живе на певній території і відрізняється від сусідів особливостями мови, культури і способу життя.

Які сторінки історії ми не гортали б, на кожній з них на нас чекають зустрічі з людьми. І це не лише імена окремих історичних діячів, а й опис життя цілих народів: як вони з'явилися, як впливали на утворення тих чи інших країн і держав, яку культуру залишили у спадок. Розповідаючи про завойовницькі походи правителів, історики описували армії і народи, які брали участь у війнах. Пояснюючи відмінність свого народу від інших, науковці звертали увагу на звичаї і традиції тих, хто жив на сусідніх землях, на їхні заняття та спосіб життя.

Читаючи уривок давнього тексту, встановіть, про кого пише історик VI століття Прокопій Кесарійський. Де і коли проживали люди, про яких йдеться в історичному документі? На які особливості їхнього життя вказує автор?

Прокопій Кесарійський про мешканців Подніпров’я VI століття

...Ці племена, слов’яни і анти, не підкоряються одній людині, а з давніх-давен живуть у демократії1; ...тому про все, що для них корисне і шкідливе, вони міркують спільно. Усі ці люди високі на зріст і надзвичайно сильні.

З праці «Війна з готами»

Стан — група людей у суспільстві, які мають схожі заняття та становище; закріплені законом права та обов’язки.

Чимало історичних джерел розповідають про народи, що проживали поруч з українцями протягом віків і мали спільну з ними історію: греків і болгар, росіян, білорусів і поляків, євреїв, німців, кримських татар та ін.

Характеризуючи будь-який історичний період, дослідники звертають увагу на те, як жили різні верстви, або стани, населення у ті часи.

Так, в описах Київської Русі завжди присутні імена правителів-князів, згадуються їхні війська — дружини; монахи, селяни і мешканці міст. Історію XV-XVIII століть неможливо розповісти без згадування козаків і шляхти2, ремісників і селян. Історію XX століття можна описати з точки зору робітників і селян, солдат і вчених, домогосподарок і дітей. Усі ці групи людей мали різне становище у суспільстві, різну власність і стосунок до влади, проте разом вони створювали історію.

Працюючи у групах, з’ясуйте, чим відрізняються групи людей, які вивчає історія. Для цього розгляньте зображення на наступній сторінці та підписи до них. Визначте і запишіть, які групи людей зображені. Знайдіть відмінності між ними.

1 Демократія (від грецьких слів «демос» — народ і «кратос» — влада) — устрій суспільства, за яким рішення приймається спільно, на основі думки більшості.

2 Шляхта (з німецької — «рід, порода») — назва дрібних і середніх землевласників на Правобережній Україні та на території Польщі у ХV-ХІХ століттях.

Клавдій Лебедев. Князь Ігор збирає данину з древлян

Сергій Васильківський. Тип запорожця

Микола Пимоненко. Жнива в Україні

Лавр Плахов. У столярній майстерні

Валентин Реунов. Будівельники

з. ЯК ДОСЛІДЖУЮТЬ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ

Не кожна історична особа залишила по собі спогади. Іноді навіть немає біографії, написаної за її життя. Аби дізнатися про характер, погляди і діяльність видатної людини минулого та укласти повний життєпис про неї, історики вивчають чимало історичних джерел.

Як вивчати діяльність історичного діяча

Вивчаючи матеріал про історичного діяча, послідовно відповідайте на запитання:

• Про кого йдеться?

• Коли і в якій країни жив історичний діяч?

• Які його риси характеру та погляди відомі?

• 3 чим пов’язана основна діяльність цієї історичної особи? До яких історичних подій вона причетна?

• Які вчинки і дії цієї особи відомі?

• Яким є ваше ставлення до цієї історичної особи?

Уявіть себе істориком-дослідником. Проаналізуйте текст та ілюстрації про історичного діяча на основі запитань наведеної вище інструкції.

Дмитро Іванович Яворницький (1855-1940)

Все знесу, все перетерплю, а землю козацьку не кину.

Д. Яворницький

Дмитро Яворницький народився у 1855 році на Харківщині у родині церковного служителя. Ще в дитинстві, захоплено слухаючи повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба», яку читав йому батько, Дмитро зацікавився козацькою минувшиною. Мрія стати істориком привела Яворницького до Харківського університету, де юнак розпочинає досліджувати історію українського козацтва. Майже все життя він провів у мандрівках Запорізьким краєм, в якому мужньо захищали кордони України та билися з ворогами козаки; місцевістю, де збереглися хрести на козацьких могилах. Запорізькі шляхи привели історика до Чорного моря, де він вивчав походи козаків.

Яворницький був дивовижно талановитою людиною. Як археолог, він здійснював розкопки і замальовки козацьких пам’яток.

Був етнографом — збирав історичні пісні і думи, легенди та перекази про життя і подвиги запорожців. А невтомна робота в архівах зробила його справжнім архіваріусом.

Дмитро Іванович Яворницький залишив нащадкам тритомну «Історію запорізьких козаків» та близько 150 історичних праць!

Під час написання історичних творів Яворницький зустрічався з найрізноманітнішими людьми: селянами, городянами і нащадками козаків. Дмитро Іванович надавав слушні поради видатному художнику Іллі Рєпіну, коли той створював відому картину «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Саме Яворницького в образі січового писаря втілив на своєму полотні Ілля Рєпін.

Ілля Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану

Перевірте себе

1. Кого називають історичними діячами?

2. Які групи людей зустрічаємо на сторінках історії?

3. Що таке біографія і чому біографії відомих людей є історичними джерелами?

4. Давньогрецький історик Плутарх написав книгу «Порівняльні життєписи», яку читають вже тисячі років. У цій книжці він писав як про доброчесних людей, так і про тих, з кого брати приклад не варто. Як ви вважєте, навіщо біограф писав про таких осіб?

5. Уявіть, що ви історик і хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб чи групи людей, наприклад дітей або мореплавців? Чому?

1. Завершіть речення: «На сторінках історії ми зустрічаємо опис таких груп людей, як...»

2. Знайдіть у будь-якій книзі чи довіднику коротку біографію історичного діяча та проаналізуйте його діяльність, скориставшись інструкцією.

Про кого з ваших співвітчизників пишуть місцеві газети? Випишіть їхні імена та стислу інформацію про їхню діяльність.

Історична мозаїка

Сьогодні дуже популярні радіо- і телепередачі про видатних осіб минулого і сучасності, в яких не лише розкривають найцікавіші факти їхнього життя, а іноді навіть складають рейтинги популярності серед мешканців країни. Сотню найкращих і найвідоміших осіб країни першою визначала Велика Британія. Згодом схожі опитування провели у багатьох країнах Європи, Америки, Африки.

Не стала винятком і наша держава.

У 2007-2008 роках відбулося загальнонаціональне телевізійне опитування «Великі українці». Серед імен видатних українців, які прославили нашу Вітчизну, не лише князі, гетьмани, політичні діячі, а й філософ Григорій Сковорода, поети Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Василь Стус, лікар-кардіолог Микола Амосов, футбольний тренер Валерій Лобановський. Найвидатнішою особистістю українці визнали князя Ярослава Мудрого.