Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Полянський

Тестові завдання для самоконтролю знань

1. Перші десятиліття після Другої світової війни — це період розквіту в мистецтві

А абстракціонізму

Б неореалізму

В постмодернізму

Г поп-арту

2. Описуючи суспільство, французький філософ Ж. Бодріяр зазначав:

«Фаустівська й прометеївська ера, ера виробництва й споживання поступилися місцем мінливій ері мереж, нарцисичній і багатоформній ері розгалужень, контактів, суміжностей, зворотного зв'язку, перехідних зон. Наслідуючи телевізію, увесь навколишній світ і наше власне тіло утворюють лише контрольний екран».

Філософ розмірковує про

А аграрне суспільство

Б індустріальне суспільство

В постіндустріальне (інформаційне) суспільство

Г громадянське суспільство

3. Інтелектуальну еліту, якій належить влада в суспільстві, називають

А олігархією

Б меритократією

В аристократією

Г плутократією

4. Установіть відповідність.

Поняття

1 неореалізм

2 поп-арт

3 абстракціонізм

4 соціалістичний реалізм

Визначення

А напрям у мистецтві, основним завданням якого було звеличення побудови соціалістичного суспільства

Б напрям у мистецтві, який передбачає зображення не реальних предметів, а їхнє образне сприйняття у формі ліній, кольорових плям

В напрям у мистецтві, мінімальна трансформація використаних у процесі творчості матеріалів, простота й однаковість форм, монохромність, творче самообмеження художника

Г напрям у мистецтві, для якого характерне звернення до демократичних ідеалів, інтерес до життя пересічних людей

Д напрям у мистецтві, для якого характерне створення колажів, використання символічних і знакових об'єктів

5. Перші після Другої світової війни Олімпійські ігри відбулися в

А Лос-Анджелесі

Б Лондоні

В Мельбурні

Г Токіо

6. Установіть відповідність.

Діяч

1 Федеріко Фелліні

2 Анрі Матісс

3 Умберто Еко

4 Семуел Беккет

Вид мистецтва

А живопис

Б література

В кінематограф

Г театр

Д музика

7. Характерною ознакою систем соціального забезпечення в другій половині ХХ — на початку XXI ст. є

А обов'язкове соціальне забезпечення для працівників, заробітна плата яких нижча за прожитковий мінімум

Б переорієнтування стратегії соціального захисту від пасивного матеріального забезпечення окремих груп населення до створення рівних можливостей для всіх

В створення спільних кас для надання допомоги потерпілим від нещасних випадків і малозабезпеченим членам суспільства

Г постійне зростання видатків на соціальне забезпечення в бюджетах соціально орієнтованих країн

8. Установіть відповідність.

Дата

1 1961 р.

2 1969 р.

3 1999 р.

4 2006 р.

Подія

А підписання Болонської декларації

Б людина вперше побувала в космосі

В людина висадилася на Місяць

Г поява «Twitter»

Д відбулися перші Параолімпійські ігри

9. Технологічну революцію XXI ст. характеризують

А заміна ручної праці автоматизованими виробничими лініями

Б нанотехнології, нові джерела енергії, роботизація виробництва

В зростання частки індустріальних робітників у структурі населення

Г поєднання науки й технологій

Д інформатизація й комп'ютеризація всіх сфер життя суспільства

10. Наукові технології, які передбачають виробництво або використання сучасних складних пристроїв, передових наукових досліджень і знань, машин та обладнання, — це

А науково-технологічні парки

Б інформаційні технології

В високі технології

Г нанотехнології

11. Наслідком науково-технічної революції є

А дезурбанізація

Б скорочення періоду від наукового винаходу до його впровадження у виробництво

В зростання потреби в робочій силі

Г перетворення науки на продуктивну силу

12. Визначальними чинниками інформаційного суспільства є

А домінування промислового виробництва

Б вільний доступ людини до інформації

В високий рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

Г потужний розвиток інформаційних та телекомунікаційних систем в усіх сферах життя людини

Д загальний доступ до мережі Інтернет

Е інтенсивне використання машинної праці

13. Серед варіантів відповідей правильними є три відповіді. Назвіть цифри, що позначають правильні відповіді.

Тенденції, які супроводжують розвиток сучасної освіти, — це

1 масовість освіти

2 зменшення тривалості шкільного навчання

3 збільшення віку, з якого починається обов'язкова шкільна освіта

4 інтеграція (об'єднання) змісту освіти з різних галузей знань

5 збільшення числа обов'язкових навчальних предметів у школах та університетах

6 широке застосування інформаційних технологій

14. Найбільшими соціальними групами в інформаційному (постіндустріальному) суспільстві є

А індустріальні робітники

Б фермери

В менеджери

Г службовці

15. До соціальних наслідків науково-технічної революції належить

А втрата селянством свого значення як провідної верстви населення

Б зростання ролі наукових знань

В перетворення освіти на безпосередню продуктивну силу, необхідну умову повноцінного існування

Г середній клас став окремим соціальним прошарком суспільства