Підручник з Географії. 9 клас. Пестушко - Нова програма

§ 10. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Що таке світове господарство?

• Галузі, що є визначальними в епоху НТР

• Сучасні тенденції розвитку світового господарства. З другої половини XX ст. розвиток світового господарства тісно пов’язаний з науково-технічною революцією (НТР) — глибокими якісними перетвореннями суспільного виробництва під впливом досягнень науки і техніки. Саме таких перетворень і зазнає сучасна світова економіка.

Головною особливістю НТР є швидкий розвиток науки, яка стала важливою сферою діяльності. Адже рівень сучасних наукових розробок визначає поступ людства на шляху до вирішення цілої низки глобальних проблем: екологічної, продовольчої, сировинної, енергетичної та ін. Сьогодні наука перетворилася на безпосередню продуктивну силу, що відіграє важливу роль у виробничих процесах. Тому стрімко розвиваються наукомісткі галузі господарства: електроніка, комп’ютерна техніка, робототехніка, нанотехнології тощо. При цьому дещо зменшується роль традиційних галузей промисловості, як-от: текстильної, вугільної, деревообробної та ін. Отже, унаслідок зростання частки високотехнологічних і наукомістких виробництв змінюється структура виробництва.

Іншою важливою особливістю сучасної економіки є зміна в технічній базі виробництва і технологіях. Це і поява нових конструкційних матеріалів із заздалегідь заданими властивостями, і відкриття та застосування нових джерел енергії (атомної, термоядерної), комп’ютерної та лазерної техніки, і широке використання інформаційних технологій, біотехнологій, робототехніки, ресурсозберігаючих технологій тощо. З одного боку, це значно підвищує продуктивність праці, а з іншого - впливає на зменшення зайнятості працездатного населення.

Дедалі більшого значення набувають природоохоронна техніка і технології, які впливають на зменшення шкідливих викидів або їх запобігання на основі використання так званої безвідходної технології (технології мінімальних відходів).

• У результаті НТР змінюється і територіальна організація виробництва. До середини XX ст. традиційними були такі чинники розміщення виробництва, як наявність сировини, споживача (ринки збуту продукції), джерела енергії, води й особливості географічного положення або транспортної доступності. Відомо, що їх значення не залишалося сталим, змінюючись залежно від галузі, а також у різні історичні епохи.

Сучасний етап науково-технічної революції вносить суттєві зміни до ролі цих традиційних чинників розміщення не лише в окремих країнах, айв усьому світі. Різко зросло тяжіння виробництва до центрів наукових досліджень, що мають у своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри. У країнах ЄС, США, Японії та інших такими центрами є технологічні парки (технопарки). У них для виробництва новітньої наукомісткої продукції використовують тісні зв’язки з університетськими і науково-дослідними центрами. Типовими прикладами подібних парків є Кремнієва долина (США), ІзарВеллі (Німеччина), Цукуба (Японія).

В умовах НТР висока концентрація виробництва нерідко пов’язана з агломераціями та розвинутою інфраструктурою. Прикладом можуть бути потужні промислові регіони високорозвинених країн, як-от: Рейн-Вестфалія у Німеччині, район Великого Лондона в Англії, мегаполіси США та ін. Усі вони є носіями НТР, оскільки володіють висококваліфікованими кадрами, найсучаснішою виробничою та соціальною інфраструктурою, можливостями комплексної переробки відходів виробництва.

Помітна також орієнтація виробництва на дешеву робочу силу, особливо невисокої кваліфікації, що є економічно доцільним. Як наслідок, у країни, що розвиваються, перенесені окремі підприємства легкої промисловості, а також деякі екологічно небезпечні нафтопереробні підприємства і підприємства кольорової металургії, машинобудування.

Отже, НТР помітно впливає на галузеву та територіальну структуру світового господарства. І як наслідок, на початку XXI ст. географічна модель світового господарства набуває ознаки поліцентричності (багато центрів). Так, у світі формуються чотири головні центри наукового прогресу - США (35 % світових витрат на науково-дослідні розробки), Європейський Союз (24 %), Японія і Китай (приблизно по 12 %).

• Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. У наш час світове господарство набуває нової якості - важливою формою і одночасно новим етапом розвитку стає глобалізація. За визначенням експертів Міжнародного валютного фонду, цей феномен являє собою зростаючу економічну взаємозалежність країн усього світу. Це є результатом зростаючого обсягу і різноманіття міжнародного переміщення товарів, послуг і світових потоків капіталу, а також завдяки дедалі швидшому поширенню технологій.

Глобалізація є процесом створення світового економічного, фінансового, інформаційного та гуманітарного простору, що зменшує роль державних кордонів на шляху руху інформації, капіталів, товарів, послуг.

Основними чинниками процесу глобалізації є поглиблення міжнародного поділу праці та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій.

При цьому зростає відкритість і взаємозалежність національних господарств. Загальносвітові економічні процеси стають переважаючими, а інноваційна підприємницька діяльність виходить на наднаціональний рівень. Дедалі більше держави змушені орієнтуватися у своїй економічній політиці на загальносвітові тенденції.

Також важливою тенденцією в розвитку сучасної світової економіки є економічне зближення і взаємодія країн на регіональному рівні - міжнародна економічна інтеграція. Ця інтеграція являє собою процес господарського об’єднання країн на основі розвитку стійких зв’язків і розподілу праці між окремими національними господарствами. При цьому можуть утворюватися міждержавні економічні або валютні союзи, асоціації країн-виробників і експортерів сировини, вільні економічні зони та інші форми інтеграційних об’єднань. Прикладом можуть бути інтеграційні економічні процеси в Західній Європі і Північній Америці, що привели до утворення Європейського Союзу (ЄЄ) та Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (НАФТА).

Отже, сучасні світові економічні взаємовідносини проявляються в переході виробництва через національні кордони та інтеграції, привели до посилення взаємозв’язку окремих національних економік, формування глобалізованого світового господарства.

• Транснаціональні корпорації (ТНК) та їхній вплив на функціонування міжнародної економіки. Загальновизнано, що ТНК стали на сучасному етапі основною і рушійною силою процесу інтернаціоналізації світової економіки як вшир (глобалізація), так і вглиб (регіоналізація). Це означає, що панування у світовій економіці декількох сотень найбільших ТНК визначає основні пропорції світового виробництва і збуту.

ТНК мають досить тривалу історію. Термін «транснаціональна корпорація» виник ще в 70-х роках XX ст., коли міжнародних виробників усіх країн стали називати транснаціональними. Хоча фірми з ознаками ТНК з’явилися ще кілька століть тому (Muscovy Company (1555 р.), Eastlndia Company (1600 р.). Здебільшого це були великі компанії, які впродовж тривалого часу експортували товари на іноземні ринки, а згодом почали створювати свої представництва і філії за кордоном. Однак справжні міжнародні корпорації виникли наприкінці XIX ст.

На початок 40-х років XX ст. у світі їх налічувалося близько 300, а в 2000 р. загальна чисельність ТНК досягла 60 тис. з 508 тис. філій. Станом на кінець 2014 р. у світі налічувалося понад 70 тис. ТНК, що мають понад 700 тис. філій по всьому світу. Головні (керуючі) компанії розташовані переважно в розвинених країнах, а філії - у країнах, що розвиваються.

Отже, за визначенням ООН, ТНК - це міжнародні фірми у двох або більше країнах, що здійснюють управління своїми підрозділами з одного або кількох центрів.

При цьому експерти ООН відносять до ТНК ті, які здійснюють будь-яку виробничу діяльність, головне, щоб їх діяльність була винесена за межі національної держави.

Характерними ознаками ТНК є: значні масштаби діяльності, у яку задіяні практично всі країни світу; величезний матеріальний і фінансовий потенціал; міцні позиції у світовій економіці; територіальна і галузева різноманітність діяльності.

Критеріями віднесення корпорацій до ТНК, визначеними Комісією з ТНК при Економічній і соціальній Раді ООН, є такі: річний обсяг продажу - понад 1 млрд дол. США; наявність філій не менш як у шести країнах; частка іноземних активів не менше ніж 25-30 % від обсягу загальної вартості всіх активів компанії; 20 % зовнішньоекономічних операції здійснюються за межами країни базування.

До таких глобальних ТНК належать американські компанії: «Кока-кола», яка розмістила виробництво у 190 країнах світу, «ІВМ», що має філії у 124 країнах, «Ексон» з філіями у 100 країнах.

Також великими ТНК є: General Electric (енергетика, США); Vodafone Group (телекомунікації, Велика Британія); Royal Dutch/Shell Group (нафтогазовий сектор, Нідерланди/Велика Британія); British Petroleum Company (нафтогазовий сектор, Велика Британія); Exxon Mobil(нафтогазовий сектор, США); Toyota Motor Corporation (автомобілебудування, Японія); Total (нафтогазовий сектор, Франція); El ectricite De France (ЖКГ, Франція); Ford Motor Company (машинобудування, США).

Історія географії

Apple - американська технологічна компанія з офісом у Купертіно, Каліфорнія (США), яка проектує і розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси. До пристроїв, розроблених компанією, належать смартфон iPhone, планшет iPad, персональний комп’ютер Мас, портативний медіаплеєр iPod і розумний годинник AppleWatch.

Творцями Apple є Стів Джобс, Стів Возняк і Рональд Вейн. Компанію заснували 1 квітня 1976 року з метою розробки і продажу персональних комп’ютерів, її було зареєстровано як Apple Computer 1977 року, а перейменовано на Apple 2007 року. Apple - це найбільша у світі компанія в галузі інформаційних технологій за виручкою, найбільша у світі технологічна компанія за обсягом активів і третій найбільший у світі виробник мобільних телефонів.

Світова економічна могутність сконцентрована у 100 найбільших ТНК, на які припадає 22 % світових продажів. Чистий прибуток будь-якої з найбільших ТНК можна співвіднести з річним бюджетом України. При цьому, незважаючи на те, що 2/3 обсягу виробництва ТНК припадає на країни, де розміщені їхні філії, основні прибутки надходять у країни базування ТНК. Це передусім США, Японія, Німеччина і Франція.

Характерною рисою нинішнього стану світової економіки є взаємодія двох тенденцій її розвитку. З одного боку, це посилення національних особливостей економічного розвитку різних країн. З другого боку, чітко проявилася тенденція поглиблення інтернаціоналізації господарського життя і процесів економічної глобалізації. Це і породжує суперечності на основі цих тенденцій, що нерідко виявляються в гострих формах, як-от: міжнародний тероризм, антиглобалістський рух тощо.

Щодо України, то на вітчизняному ринку представлені ТНК: Coca-Cola, PepsiCo, Macdonald’s, Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, Metro, Cash&Carry, Hewlett-Packard, British American Tobacco, Shell, Westinghouse та ін. Великі міжнародні промислові концерни, на жаль, практично відсутні. Винятком є Mittal Steel, для якої її українське підприємство «Криворіжсталь» - це проміжна, а не кінцева ланка виробничого ланцюга.

Формування вітчизняних ТНК має стати одним зі стратегічних пріоритетів державної економічної політики, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української економіки в умовах глобалізації. Перспективними для формування українських ТНК галузями є військово-промисловий комплекс, машинобудування, авіакосмічна, металургійна і хімічна промисловість, електроніка, легка і харчова промисловість, наукові дослідження, програмування, фінансова, страхова і торговельна сфери.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Підготуйте виступ до дискусії на теми:

«Чи можна керувати процесом глобалізації?»

«Процес глобалізації для України: більше плюсів чи мінусів?».

ГОЛОВНЕ

• Науково-технічна революція (НТР) - це глибокі якісні перетворення суспільного виробництва під впливом досягнень науки і техніки.

• Головною особливістю НТР є швидкий розвиток науки, яка стала важливою сферою економічної діяльності.

• У результаті впливу НТР зростає частка високотехнологічних і наукомістких виробництв, змінюється галузева і територіальна структури господарства.

• Глобалізація являє собою зростаючу економічну взаємозалежність країн усього світу.

• Транснаціональні корпорації - це міжнародні фірми у двох або більше країнах, що здійснюють управління своїми підрозділами з одного або декількох центрів.

• ТНК на сучасному етапі - основна рушійна сила процесу інтернаціоналізації світової економіки; вони визначають основні пропорції світового виробництва і збуту.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Що розуміють під поняттям «науково-технічна революція»?

2. Поясніть, як НТР впливає на територіальну структуру світового господарства.

3. Зазначте, у чому сутність та причини глобалізації світового господарства.

4. Проаналізуйте, як впливають процеси глобалізації на сучасне економічне життя суспільства.

5. Як змінюється територіальна організація виробництва в епоху НТР?