Підручник з Географії. 9 клас. Пестушко - Нова програма

Шановні юнаки і дівчата!

Раді нагоді знову привітати вас на географічних сторінках. Ми дуже сподіваємося, що світ природи рідної країни, з яким ви ознайомилися в курсі «Україна у світі: природа, населення», по-справжньому захопив вас. І тепер ви знаєте, що не лише далекі материки й океани, а й власна країна багата на дивовижні природні об’єкти. Вам також уже відомо, що природа рідної країни і загалом Землі - це не тільки об’єкт нашого милування і захоплення. Це ще й середовище життєдіяльності тих, хто населяє нашу Землю. Саме люди були і завжди залишатимуться головною дійовою особою на нашій планеті.

Проте у природі мешканці Землі черпають не лише наснагу для праці, а й потрібні для повноцінного життя ресурси. Якими ж ресурсами, що вкрай необхідні для добробуту населення світу, людство володіє в достатній кількості й наскільки раціонально їх використовує? Що робимо для того, щоб забезпечити країну тими багатствами, які природа надала нам не повною мірою? Які напрямки господарювання набули в нашій країні й у світі достатнього розвитку і які викликають занепокоєння?

Відповіді на ці та багато інших запитань ви знайдете на сторінках нашого підручника, де крок за кроком перед вами розгортатиметься надзвичайно складна, але водночас і цікава картина господарських взаємозв’язків. Ви переконаєтеся, що промисловість і сільське господарство, транспорт і соціальна сфера, зовнішні економічні відносини нерозривно пов’язані між собою. Вони, власне, утворюють єдиний «механізм», ефективність роботи якого відчуває на собі кожний з нас. Мине не так багато часу, і вам доведеться самостійно вирішувати проблеми, так чи інакше пов’язані саме із цим «механізмом», що відомий у науці як господарський комплекс. Щоб бути до цього готовими, ми й пропонуємо вам ознайомитися з новим курсом географії «Україна і світове господарство».

З огляду на кращі традиції наших попередніх підручників з географії і для полегшення вашого навчання у цій книзі збережено різноманіття рубрик. Серед них добре відомі вам «Історія географії», «Наукові дискусії», «Національне надбання». їхнє призначення залишається незмінним - розширити ваш світогляд, акцентувати увагу на головному, спонукати вас до роздумів і навчити робити висновки.

Практичні завдання, запропоновані в рубриці «Географічний інтерактив», допоможуть вам набути необхідних практичних навичок, «Практичні роботи» - закріпити їх. А перевірити, наскільки це вам удалося, допоможуть рубрики «Головне» і «Перевіримо свої знання і вміння». Отож перевірте себе, отримайте насолоду від власних можливостей!

Так, щоб увійти в доросле життя, вам не обов’язково бути географами. Проте вкрай важливо саме тепер за допомогою географії зрозуміти головні принципи організації виробництва і суспільства. Виробництва, продукцією якого кожний з вас користується і буде користуватися щоденно. Суспільства, у якому ви живете і яке маєте розбудовувати.

Скористайтеся наданим вам шансом, не відкладайте на майбутнє те, що можна зробити тепер! Успіхів вам і наснаги!

Автори

• дізнатися, що вивчатимете в курсі «Україна і світове господарство»;

• знати, яке місце посідає економічна географія в системі географічних наук;

• уміти пояснювати актуальність і необхідність знань з економічної географії.

§ 1. ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Що вивчає «Географія України»?

• Які існують джерела географічної інформації?

• Об’єкт вивчення економічної географії. Сучасна географія - це велика «родина», або, як кажуть учені, система споріднених наук. Основні з них - дві науки - це фізична (природна) географія і соціальна та економічна географія. Спільним для них є те, що обидві ці науки застосовують у своїх дослідженнях територіальний підхід і тому мають подібний об’єкт дослідження - територію, певну ділянку земної поверхні.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Існує думка, що територія нині стає ціннішою за власне речовинні ресурси - корисні копалини, кліматичні, водні ресурси тощо. Адже майже будь-які ресурси так чи інакше можна замінити або принаймні компенсувати їхню втрату (створюють штучні водойми і ліси, гори і водоспади, печери, збирають різних тварин у зоопарках). Між тим територія - ресурс вичерпний і невідновлюваний, його нічим не можна замінити.

Відмінності між цими двома науками полягають у тому, що фізична географія розглядає таку територію, як сукупність різноманітних природних компонентів (повітря, гірські породи, води, органічний світ), які утворюють численні природно-територіальні комплекси різного рівня складності. Натомість економічна і соціальна географія досліджує таку територію, як сукупність підприємств виробництва і населення; разом вони формують різні суспільно-територіальні комплекси (виробничі, обслуговування населення, рекреаційні та ін.). Узагальнюючи, можна стверджувати, що об’єктом дослідження сучасної географії є природно-територіальні і суспільно-територіальні комплекси (мал. 1).

Відповідно до сказаного різняться й предмети дослідження фізичної та економічної і соціальної географії. Предметом вивчення фізичної географії є територіальна організація природи земної поверхні, тобто розміщення окремих природних компонентів і природних комплексів за певними законами на певній території. Предметом вивчення економічної і соціальної географії є територіальна організація суспільства, тобто розміщення населення і господарства, а також їх сукупностей - суспільних комплексів - за певними законами на певній території. Такою територією може бути як уся планета загалом, так і окремі держави або їхні частини. Отже, предметом вивчення географії є територіальна організація природи земної поверхні і суспільства (мал. 2).

Мал. 1. Об’єкт дослідження географії

У курсі географії 8 класу ви продовжили опановувати знання з фізичної географії, вивчаючи природу України. Тоді ж ви долучилися до соціальної географії, оскільки вивчали населення нашої країни та світу загалом. Утім такі географічні пошуки є неповними, адже поза увагою залишилося господарство. Між тим географів завжди цікавило, як господарюють люди, що населяють різні частини нашої планети. Яким чином вони використовують природні ресурси в різних державах? Що спонукає людей з різною культурою підтримувати тісні торговельні зв’язки і як проявляються ці зв’язки в різних куточках планети?

Відповіді на ці та багато інших запитань шукали вчені під час спеціальних географічних досліджень. Із часом такі дослідження й заклали основу нової науки - економічної географії. Економічна географія, об’єктом якої є господарство, - галузь географії, що досліджує особливості просторового розміщення господарських об’єктів і різні форми їх територіального об’єднання (виробничо-територіальні комплекси).

Мал. 2. Предмет дослідження географії

Економічна географія поділяється залежно від особливостей предмета вивчення. Так, наприклад, предметом може бути, територіальна структура господарства в цілому або окремої галузі виробництва. Залежно від цього, виокремлюють загальну економічну географію і галузеву (географія промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту тощо). Щодо території охоплення вирізняють регіональну економічну географію і географію світового господарства.

• Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Виробничо-територіальні комплекси обов’язково розглядаються в економічній географії з урахуванням взаємодії господарства з природою. Адже багато тисячоліть природа є головним джерелом ресурсів, які використовує для своїх господарських потреб людство. На початку людина обмежувалася прилеглою територією і впливала лише на навколишнє природне середовище - частину природи, з якою знаходилася в безпосередньому контакті. Поступовий розвиток цивілізації, техніки і технологій дав новий поштовх процесу інтенсивного перетворення природи з метою максимального використання її ресурсів.

Конфлікт між людиною і природою особливо загострився у другій половині XX ст. Саме тоді руйнівну діяльність людини почали порівнювати з дією геологічних сил Землі, оскільки вона набула планетарних масштабів.

Наслідком тривалої господарської діяльності людини, що супроводжувалася експлуатацією природних ресурсів, стало виникнення географічного середовища - частини, освоєної людиною і задіяної нею у виробництво географічної оболонки. Нині господарська діяльність людини спостерігається практично в усіх географічних поясах Землі. З подальшим розширенням сфери діяльності людини географічне середовище починає охоплювати дедалі більшу частину географічної оболонки, і не виключено, що в майбутньому може поглинути її повністю.

Тому украй важливо, поки ще не пізно, змінити ставлення людини до природи. Саме це мав на увазі наш видатний учений, академік В.І. Вернадський, розвиваючи уявлення про ноосферу - «сферу розуму». Вона, розумна діяльність, має зрештою стати вирішальним чинником у системі «людина-суспільство-природа». Адже географічне середовище є необхідною умовою існування суспільства. Тут безпосередньо відбувається життєдіяльність людини, що значною мірою визначається наявністю природних ресурсів.

Економічна географія прагне винайти такі способи територіальної організації виробництва, коли і суспільство буде почувати себе комфортно, і природі не буде заподіяно шкоди.

• Економічна географія в системі географічних наук. Економічна географія посідає дуже важливе місце в системі географічних наук і тісно з ними пов’язана. Водночас вона збагачується знаннями багатьох і негеографічних наук. Серед таких, передусім, економіка і соціологія, математика і статистика, хімія та фізика, історія та екологія, містобудування і медицина тощо (мал. 3).

Мал. 3. Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними Інтернету визначте, що досліджують науки, пов’язані з економікою.

ГОЛОВНЕ

• Об’єктом вивчення економічної географії є господарство, а предметом - виробничо-територіальні комплекси.

• Географічне середовище - частина освоєної людиною і задіяної нею у виробництво географічної оболонки.

• Економічна географія прагне до ефективної територіальної організації виробництва, за якої природі не буде заподіяно шкоди.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Назвіть основні споріднені науки сучасної географії.

2. Що є об’єктом вивчення економічної географії?

3. Поясніть, що вивчає економічна географія.

4. Порівняйте об’єкт вивчення фізичної та економічної географії України, знайдіть спільне та відмінне.

5. Обґрунтуйте необхідність досліджень в економічній географії з урахуванням взаємодії господарства з природою.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст