Вступ до історії. 5 клас. Пастушенко - Нова програма

§ 8. Історичні землі України

Завдання перед читанням тексту параграфа

1. Дізнайся, для чого призначені тлумачний та етимологічний словники, словник іншомовних слів. Відшукай ці словники в мережі Інтернет.

2. Покажи на карті (див. мапу 10) Україну. Назви держави, що є її сусідами.

3. Назви та знайди на мапі 10 область, у якій проживаєш. Покажи місто, що є адміністративним центром цієї області.

Поради

Опрацьовуй текст цього параграфа так само, як і попереднього. Прочитавши, попроси однокласника або когось зі старших перевірити, чи правильно Ти відповідаєш на запитання після цього параграфа.

Знайди з допомогою довідників або пошукової системи в мережі Інтернет відомості про статус України в Організації Об’єднаних Націй.

1. Особливості українських теренів. Сучасна Україна — єдина, цілісна держава, територія якої об’єднує 24 області й Автономну Республіку Крим (див. форзац). Кожна область, а також міста Київ і Севастополь мають свої органи управління — ради й адміністрації. Повноваження місцевих органів влади, тобто перелік їхніх прав на управління цими адміністративно-територіальними одиницями, визначені законодавством. Кордони України та її єдність, чи, як деколи кажуть, соборність українських земель, визнаються всіма державами світу — членами Організації Об’єднаних Націй.

Цілісність України як держави не означає відсутність відмінностей у способі життя, заняттях і звичаях її населення. Особливості ці склалися історично. Наприклад, на сході й півдні України частка російськомовного населення суттєво більша, ніж на заході. Пояснюють це тим, що під час панування тут Росії, її населення постійно переселялося на українські терени. Водночас, місцевих жителів російська влада спонукала переймати російську мову. Українці були змушені навчатися в російськомовних школах, читати російською книги і газети, заповнювати цією мовою всі документи. Російською з ними спілкувалися не тільки місцеві посадовці, а й священики. Як наслідок, про українське коріння багатьох російськомовних громадян нашої держави сьогодні свідчать тільки їхні прізвища. Найбільш поширені на Наддніпрянщині прізвища, утворені з суфіксами -енко, -єнко (Петренко, Гордієнко, Костюченко). Далі на захід більшість українців традиційно мали прізвища з суфіксами -ук, -юк (Павлюк, Данилюк, Гордійчук). Прізвища Крутивус, Небаба, Перебийніс та подібні — безсумнівно, українського походження. Під такими колись записували запорожців.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) — міжнародна організація, заснована 1945 року для підтримання й зміцнення миру і міжнародної безпеки та розвитку співробітництва між державами світу.

Яке походження Твого прізвища? Щоб відповісти на це запитання, скористайся етимологічним словником.

Адміністративно-територіальна одиниця держави — це офіційно визнана державою частина її єдиної території, на просторі якої діють органи державної влади та місцевого самоврядування. До адміністративно-територіальних одиниць України відносять Автономну Республіку Крим, області, райони, міста, об’єднані територіальні громади (ОТГ), селища та села.

Тривалість панування чужоземців і близьке сусідство з ними наклали відбиток на мовлення населення України. Зокрема, в Закарпатті місцеві жителі вживають у своїй мові слова угорського походження, у Чернівецькій області — румунського, у Львівській — польського, а на Харківщині й Сумщині — російського. Усне мовлення дещо відрізняється від літературної мови, якою сьогодні навчають і пишуть. Склалася літературна мова в XIX ст. завдяки творчості Івана Котляревського з Полтавщини і Тараса Шевченка, який родом з Черкащини. Як наслідок, сучасна українська мова найближча до говірок населення Середньої Наддніпрянщини.

2. Регіони України. У повсякденному побуті й звичаях українців, що живуть у різних областях нашої держави, теж існує чимало відмінностей. Вони настільки відчутні, що вчені виділяють окремі регіони України, які територіально не збігаються з сучасними областями. Регіоном називають частину земної поверхні з умовними межами, для якої характерні цілісність і своєрідність стосовно виділених ознак. Найчастіше на теренах України вирізняють такі історичні (історико-географічні) регіони: Закарпаття, Галичина, Волинь, Поділля, Буковина, Середнє Подніпров’я, Чернігово-Сіверщина, Слобожанщина, Донщина (Донеччина), Запорожжя, Північне Причорномор’я, Таврія (див. мапу 10). Неповторні характеристики кожного з них склалися під впливом історичних обставин і місцевого ландшафту. Часто згадують й етнографічні регіони, мовлення, побут, звичаї, вірування населення яких колись сформувалися у своєрідному природному середовищі (див. рис. 13). Серед етнографічних регіонів найбільш відомі — гірські: Лемківщина, Гуцульщина, Бойківщина (у Карпатах), а також Полісся (басейн р. Прип’ять, правої притоки Дніпра).

Назви кілька відомих Тобі слів іншомовного походження. Встанови з допомогою словника іншомовних слів, з якої мови потрапили в українську ці слова.

Історичний регіон — територія, населення якої об’єднує досвід співжиття почерпнутий з минулого, коли ця земля була окремою державою чи адміністративно-територіальною одиницею держави, наприклад князівством, воєводством, губернією тощо.

Відшукай на карті історичний регіон, у межах якого проживає Твоя сім'я. Поясни, як Ти виконуєш це завдання.

Етнографічний регіон — частина території проживання народу (етносу), де культура місцевого населення має особливі риси (явища), невластиві населенню решти етнічної території.

Рис. 13. Етнографічні регіони України

(картосхема з Національного музею народної архітектури та побуту України)

Охарактеризуй за допомогою карт історичний регіон, на теренах якого проживає Твоя сім’я. Для цього назви його географічне розташування, риси ландшафту та клімату, зв'язки з історичними державними утвореннями або адміністративними одиницями таких утворень.

Локалізація — обмеження місця події у просторі, визначення просторових меж проживання народу, діяльності особи.

Що ж таке «історичний регіон»? Це територія, яку вчені умовно обмежують державними кордонами чи адміністративними рубежами, що існували в минулому. Як правило, це колишні адміністративно-територіальні одиниці різних держав (губернії, провінції, воєводства, комітати) або окремі державні утворення (князівства). Наприклад, коли говорять про «історичну Волинь», то мають на увазі не сучасну Волинську область, а значно більшу територію, до якої залучають ще й Рівненщину, Житомирщину і частину Хмельниччини. Це терени колишнього Волинського князівства та пізнішого Волинського воєводства Речі Посполитої. До історичних регіонів можна віднести й прикордонні території, які були об’єктом міждержавних суперечок та/або нейтральними зонами (Покуття, Дике Поле).

Особливим історичним регіоном України є Таврія. Це історична назва Кримського півострова, поширена в Середні віки. Походить від назви племен таврів, які в давнину заселяли південну частину Криму. Українці не були більшістю серед населення Кримського півострова. Ці землі — історична батьківщина кримськотатарського народу. У XV-XVIII ст. цей народ мав власну монархічну державу — Кримське ханство. Після більш ніж столітнього панування Російської імперії, у грудні 1917 року кримські татари утворили Кримську Народну Республіку. Це була перша у світі республіка серед народів, що розмовляють тюркськими мовами. Вона проіснувала менше ніж два місяці і була знищена росіянами.

Чим Таврія як історичний регіон відрізняється від інших регіонів України?

Рис. 14. Тарак-тамга

Важлива особливість історичних регіонів — відсутність чітких меж. Адже в часи України-Русі не було карт з окресленими межами князівств. Та й на початку Нового часу картографія ще не досягла такого розвитку, аби з точністю фіксувати державні кордони Гетьманщини й географічні об’єкти. Тому історичні регіони — це теж великою мірою продукт уяви вчених. Описуючи ці регіони, історики, зокрема, мають на меті вивчити спільноти, що існували тут у минулому, і пояснити наявні в українців особливості побуту, поведінки, мовлення, поглядів на життя.

Чим історичні регіони відрізняються від адміністративно-територіальних одиниць держави?

Запитання та завдання на застосування умінь і знань

1. На які риси нашого повсякденного життя впливає минуле рідного краю? Спробуй навести приклади такого впливу.

2. Що можна дізнатися про предків, дослідивши походження (етимологію) свого прізвища?

3. Чому в українській мові використовують слова іншомовного походження? Чи можна запозичення слів з інших мов вважати особливістю української мови?

4. Підготуй коротке повідомлення про історичний регіон, у якому проживає Твоя сім’я, або про інший, у якому проживають Твої родичі. Спробуй встановити, як природні умови цього регіону вплинули на одяг, їжу, житло, заняття та звичаї його населення.

Обміркуй вислів

Обдумай вислів українського кінорежисера.

Людина повинна завжди пам’ятати, звідки вона пішла в життя. Людина не має права бути безбатченком.

Олександр Довженко

Що, на Твою думку, найцікавіше в історії рідного краю?

Практична робота

Ця практична робота складається з двох частин. Обидві треба виконати на уроці. Першу виконують усно, у парах, а другу — самостійно на контурній карті. Щоб виконати завдання частини І, скористайся мапою 10 «Історичні землі України» (с. 65) та фізичною картою України (рис. 4, с. 44). Домовся з партнером/партнеркою, хто презентуватиме завдання 1.1 та 1.2, а хто — завдання 1.3. Кожне із названих завдань має дві складові; перша позначена буквою а), друга — б). Якщо частину а) виконуватимеш Ти, то партнер/партнерка має виконати частину б) цих завдань. Виконати частину б) означає розглянути по порядку те, що зроблено партнером/партнеркою, доповнити сказане і виправити допущені помилки. Для завдання 1.3 вам слід помінятися ролями. Твій партнер виконає частину а) завдання 1.3, а Ти — частину б).

I. Завдання:

1.1. а) Показати на карті історичні регіони України, б) Проаналізувати виконання цього завдання партнером/партнеркою.

1.2. а) Визначити просторове (територіальне) розташування обраного (вами, вчителем) історичного регіону України, б) Проаналізувати, як виконав/виконала це завдання партнер/партнерка.

1.3. а) Охарактеризувати (за картою) природні умови обраного історичного регіону, б) Висловити припущення про результати впливу ландшафту та клімату регіону на місцеву народну культуру.

II. Завдання:

2.1. Позначити на контурній карті державний кордон України, надписати назви держав-сусідів.

2.2. Позначити і надписати на контурній карті: а) історичні регіони України; б) територію рідного краю; в) рідне місто/село.

Поради

Як виконувати завдання на контурній карті

1. Прочитай назву контурної карти та завдання до неї.

2. Добери умовні позначки, які використовуватимеш для виконання завдання. Можеш використовувати запропоновані картографами позначки (вони на історичних картах) або створити власні.

3. Уклади легенду карти. Для цього нарисуй обрані позначки та напиши, що кожна з них означає.

4. Познач на контурній карті об’єкти, які зазначені в завданні.

5. Старайся бути охайним. Використовуй кольорові олівці, не користуйся фломастером або маркером.

6. Підписи роби друкованими літерами.

Домашнє завдання

1. Акуратно познач на шкалі часу дати, вказані (виділені) у параграфах цього розділу.

2. Виконай такі завдання:

2.1. Встанови послідовність утворення українських держав:

А Королівство Руське;

Б Українська Народна Республіка;

В Руська Земля;

Г Військо Запорозьке.

2.2. Встанови відповідність між державою та її столицею:

А Військо Запорозьке

Б Галицько-Волинська держава

В Українська Народна Республіка

2 Чигирин

1 Київ

3 Галич

4 Чернігів

2.3. Встанови відповідність між подією та епохою:

А утворення держави «Руська Земля»

Б проголошення Української Народної Республіки

В виникнення Скіфії

1 Новий час

2 Первісне суспільство

3 Античність

4 Середні віки

2.4. Встанови відповідність між особою та пов’язаною з нею подією:

А Гійом де Боплан

Б Богдан Хмельницький

В Роман Мстиславович

1 утворення держави «Військо Запорозьке»

2 утворення Галицько-Волинської держави

3 перша карта землі, названої «Україна»

4 утворення УНР та ЗУНР

2.5. Встанови послідовність правління керманичів українських держав:

А Роман Мстиславович;

Б Богдан Хмельницький;

В Іван Мазепа;

Г король Данило.

3. Подумки подайся в подорож у минуле на «машині часу». Обери історичний регіон України, в який хотів/хотіла б потрапити. Опиши (усно або письмово) цей регіон, відповівши на запитання:

1) як називається та яку територію охоплює обраний Тобою регіон;

2) чим займалася більшість населення цього регіону в часи, коли він формувався, і чим займається зараз: землеробством / перегінним скотарством / виробництвом машин та продуктів на продаж;

3) хто і як керував населенням регіону в часи, коли він формувався, та хто і в який спосіб керує зараз: володар та призначені ним особи / виборні органи влади;

4) які культурні здобутки (віросповідання, науки, мистецтва) цього історичного регіону, на які епохи вони припадають;

5) коли та за яких обставин сформувались особливості регіону. Назви відомі Тобі важливі події, які відбулися в обраному Тобою історичному регіоні України.

Найдопитливішим

Особливості культури кримськотатарського народу

Назву «татари» стосовно населення Таврії, яке розмовляє однією з тюркських мов, в Україні почали використовувати ще в Середні віки. Козаки також часто вживали до своїх сусідів з Півдня назву «кримчаки». Самі ж кримські татари називають себе киримли. Національним символом кримськотатарського народу є «тарак-тамга» або «хан-тамга» династії кримських ханів — Гераїв (рис. 14). Слово «тамга» з монгольської буквально означає «штамп/друк». Найбільш популярне пояснення символічного змісту тамги — це припущення, що в основі знака — ідея триєдності Світу (небо — земля — підземелля) або Часу (минуле — сьогодення — майбутнє) чи Людини (душа — тіло — розум/дух).

Кримськотатарський народ сформувався у XIII—XV ст. на основі населення степової частини півострова — ногаїв, татів з Кримських гір (потомки половців) і жителів Південного Берега Криму: греків, готів, італійців (з м. Генуї) та турків.

Кримські татари сповідують іслам — одну з найпоширеніших світових релігій. Повсякденне життя кримськотатарського народу в давнину суворо відповідало вимогам цієї релігії. Традиційно в перший день молодика у місяці Рамазан (Рамадан) і протягом 30 днів киримли дотримувалися посту та чинили добрі справи. Обов’язком вважалося запросити до себе в дім хоча б одного мусульманина й нагодувати його вечерею. За чотири дні до завершення посту жінки починали ретельно прибирати оселю, а чоловіки — чистити худобу. Дітям шили або купували новий одяг, взуття. Тоді ж впорядковували могили близьких. Так готувалися до одного з двох головних для мусульман свят — Ураза-байрам. Звичай вимагав, щоб домашні страви та солодощі діти рознесли сусідам. Обмін стравами відбувався, щоб «у домі завжди були пахощі їжі».

Інше головне свято — Курбан-байрам — теж супроводжувала турбота про бідних, немічних і похилих віком людей. Забезпечити незаможних у дні цього свята м’ясом — таким був обов’язок кожного заможного киримли.

Правда, більшість киримли жили доволі бідно. Мали тільки хати-мазанки, які будували з дерева, цегли, дерну і глини. Покривали хату теж дерном або черепицею. Жінки і чоловіки носили майже однакове вбрання: сорочку, поверх якої одягали каптан з вузькими рукавами, широкі шаровари, шкарпетки, чобітки з тонкої м’якої козлячої шкіри, найчастіше жовтого кольору, або туфлі. Чоловіки одягали на голену голову червону суконну тюбетейку, а поверх — високу круглу шапку. Жінки носили коси: заміжні — дві коси, які завивали біля голови, а незаміжні — багато дрібних кіс, що звисали за спиною. За мусульманським звичаєм, жінки на людях прикривали обличчя тонкою тканиною.

Не мусиш, але спробуй

1. Що спільного і що відрізняє культури киримли та українців?

2. Які відомі Тобі елементи народної культури є наслідком культурних взаємовпливів цих двох народів, що населяють Україну?

Якщо хочеш перевірити себе

І. Завдання:

1. Обґрунтуй (на прикладі) значимість карти як джерела історичної інформації про Україну, її населення, історичні регіони.

2. Покажи (на прикладі), як природні умови впливали на життя населення України та як господарювання вплинуло на природу.

3. Визнач культурні епохи, в межах яких сформувалися відомі Тобі історичні регіони України. Висновок обґрунтуй.

4. Охарактеризуй історичний простір рідного краю (району, міста).

II. Практична робота:

А. Завдання для роботи з контурною картою

1. Познач (суцільною лінією) на контурній карті Україну.

2. Познач (штриховими лініями різних кольорів) й територіальні межі (кордони), а також столиці давніх державних утворень українців:

2.1. Київської держави (України-Русі);

2.2. Королівства Руського (Галицько-Волинської держави);

2.3. Війська Запорозького (Гетьманщини);

2.4. Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Надпиши потрібні назви з урахуванням порад, як виконувати завдання на контурній карті.

3. Познач на контурній карті найбільш значимі, на Твою думку, події історії України (прийняті рішення, походи, битви, революції тощо). Впиши поруч дати цих подій.

4. Уклади легенду карти, включивши в неї умовні позначення:

а) державного кордону; б) столиці держави; в) місць, де відбувались історичні події.

Б. Хронологічні задачі та запитання

1. Скільки тисячоліть тому сформувалися спільноти слов’ян?

2. Скільки століть минуло від утворення княжої Русі?

3. Скільки століть минуло від заснування Галицько-Волинської держави до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки?

4. Обчисли, скільки років минуло від проголошення Української Народної Республіки до проголошення незалежності України.

5. У 2018 році відзначили 370 років від заснування козацької держави Б. Хмельницьким. Назви рік утворення Гетьманщини.

6. У 882 році вікінг Олег захопив Київ, а 371 рік потому Данило Галицький став королем. У якому році коронували Данила?

Розвага для сумлінних

Спробуй розгадати загадки та головоломки, дібрати рими.

Загадки та римівки

1. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця.

Як по ній ти не підеш — кінця-краю не знайдеш.

2. У світі одна — всім потрібна вона.

3. Її обереги — верба і калина. Найкраща у світі — моя ....

4. Моя Україна — козацькая слава! Така волелюбна і мирна ....

Ребуси

Користуючись інструкціями на сайті: rebus1.com, розв’яжи запропоновані тут ребуси. Сайт знаходиться за адресою: http://rebus1.com/ua. Створи ребуси до інших термінів, з якими ознайомився, опрацьовуючи цей розділ.

Шифровки

1. Прочитай наведений вислів.

Проридні умвои впивлають на жтитя лдюей, а діняня лдюини — на прориду.

2. Розшифруй фрази, використовуючи ключ

Обдумай спільно з рідними

1. Розпитай старших про походження назви рідного міста/селища/села.

2. Обміркуй разом з близькими, що свідчитиме про здатність людини сприймати будь-яку територію як місце, де відбувалися історичні події.