Вступ до історії. 5 клас. Пастушенко - Нова програма

§ 7. Україна на мапах упродовж історії

Завдання перед читанням тексту параграфа

1. Пригадай, на яке століття, тисячоліття припадають перші згадки про землі сучасної України.

2. Які державні утворення існували на теренах України і коли?

Поради

1. Опрацьовуй текст цього параграфа так само, як і попереднього.

2. Читаючи кожний з «пунктів», намагайся самостійно знайти відповіді на запитання, пробуй виконати кожне завдання. Удома перекажи комусь із рідних спочатку перший «пункт», тоді другий та третій. Поясни їм, яка думка закладена в назві кожного пункту.

3. Запиши у словник виділені в тексті слова та додай їх пояснення.

Перелічи, на що слід звертати увагу, щоб орієнтуватися в історичному просторі України.

1. Звідки українці родом. Для дослідження історії народу потрібно насамперед встановити час, коли народився цей народ, і територію його проживання в певні культурно-історичні епохи. Умови проживання людей можна визначити, якщо відтворити характерний для даної території природний ландшафт, тобто рельєф місцевості у поєднанні з кліматом, ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Це допоможе спрогнозувати чисельність народу і тривалість його життя, описати господарство й розвиток суспільства, екологічні наслідки цього розвитку. Географічні характеристики краю в минулі епохи сприяють також розумінню тодішніх уявлень про світ.

Розрізнені свідчення про час виникнення та батьківщину українців містять давні карти й описи, що їх у різні часи виготовляли мандрівники, службовці й учені. Згідно з відомостями часів Античності, слов’яни (а українці належать до слов’янських народів) є корінними жителями Європи. Приблизно з кінця II тис. до н. е. спільноти слов’ян заселяли лісові терени, що охоплюють верхів’я річок Вісла, Дністер та Західний Буг, а також поріччя Прип’яті аж до Дніпра (мапа 2). Зростання чисельності та тиск сусідів змусили ці племена розселятися на захід, схід та південь від своєї прабатьківщини. У І тис. племена слов’ян поступово залюднили терени держав, які сьогодні існують у Центрально-Східній Європі. Зокрема праукраїнські племена заселили західноукраїнські землі й Середнє Подніпров’я.

Покажи на настінній карті батьківщину слов’ян-праукраїнців.

Плем’я — об’єднання родів, що мають спільне походження та окремі органи самоврядування, говорять однією мовою, підтримують ті самі звичаї та вірування.

Визнач за настінною картою та назви межі території, яку контролювали анти.

Коли і які терени Україні заселяли племена скіфів та сарматів?

Розселення супроводжувалося самоорганізацією в союзи племен. За свідченнями середини І тисячоліття, на теренах між Дніпром та Дністром існував міжплемінний союз антів. Заселивши рідколісся та частину степів України, анти пристосували своє господарство, знаряддя, житла, одяг, харчування, суспільну організацію до нових для себе природно-кліматичних умов. Вони змішалися з місцевим населенням — скіфами і сарматами — та перейняли його життєвий досвід, зокрема окремі вірування, звичаї і слова. Для обробітку чорноземів ці праукраїнці почали використовувати плуг. Ліси під нові ділянки більше не вирубували. Щоб земля щедро родила, засівали тільки половину ділянки. Другу залишали на рік «відпочивати» від зернових. На зміну хатам-зрубам прийшли заглиблені в землю будівлі з обмазаними глиною стінами. Полотно виробляли переважно з коноплі, а не з льону, як на півночі. Крім жита, почали вирощувати пшеницю. Розводили велику рогату худобу і свиней, рідше овець, кіз, коней. У кожного племені з’явився бог, якому найдужче поклонялися; були свої звичаї та відмінності й у мові. Отже, розселення сприяло тому, що за способом життя слов’яни в Україні почали відрізнятися від слов’ян, що жили на теренах теперішніх Польщі, Росії та Білорусі.

Назви ознаки, за якими культура слов’янських племінних союзів на теренах України відрізнялася від культури інших слов'ян.

Народ (етнос) — населення, яке вважає певну територію своєю батьківщиною і відтворює себе як спільноту, передаючи з покоління в покоління свою мову, традиції та інші культурні надбання.

Які слов'янські міжплемінні союзи склали основу українського народу?

Віднайди на настінній карті та покажи землі, що в IX ст. входили до складу Київської держави.

Династія — монархи (князі, королі, імператори тощо), які належать до одного і того самого роду та правлять державою один за одним.

У VII ст. союз антів розпався. Вірогідно, тоді ж виникли нові міжплемінні союзи. Як розповідає літопис, у IX ст. на теренах України проживали хорвати, волиняни, деревляни, поляни, сіверяни, уличі і тиверці (мапа 3). Активна торгівля між цими союзами племен та утворення держави зі столицею в Києві сприяли поступовому усвідомленню своєї єдності та перетворенню цих слов’янських спільнот в окремий народ.

2. Русь. Першим державним утворенням українського народу стала Руська Земля (мапа 3). Так у літописах називають Київську державу (IX—XIII ст.), до складу якої увійшли землі племінного союзу полян, деревлян та сіверян. Першим правителем Русі, згідно з легендою, був князь Кий — засновник міста Києва. Окремі вчені вважають, що легенда про Кия має історичну основу, а літописні Дир і Аскольд — це останні володарі з династії Києвичів.

Правитель Новгородської землі, що на півночі Східної Європи, вікінг Олег у 882 р. захопив Київ. Він і його наступники з династії Рюриковичів упродовж X ст. прилучили до Київської держави значні території на сході й заході, заселені різними племенами. Відтоді назву «Руська Земля» використовували в одних випадках для позначення земель Середнього Подніпров’я, в інших — усієї території створеної ними імперії.

Чому Київську державу під владою Рюриковичів вважають імперією?

Імперія — держава, у межах якої проживають панівний і підлеглі, підкорені народи. Рішення в імперії приймаються переважно в інтересах панівного народу (народів), його правлячої групи.

Покажи на настінній карті Королівство Руське. Чому його основою стали Галицьке і Волинське князівства?

Монархія — спосіб керівництва державою, що передбачає прийняття найважливіших рішень однією особою — монархом (князем, королем, імператором), влада якого спадкова.

У XII ст. Київська держава розпалася на окремі князівства. З-поміж них найкраще розвивалися Галицьке і Волинське, віддалені від степів Північного Причорномор’я, заселених войовничими кочовиками. У 1199 р. волинський князь Роман Мстиславович підкорив Галич, а його син Данило (1205 — 1264) став першим володарем нової могутньої української держави — Королівства Руського (мапа 4).

Королівство Руське було монархією. Всі у цій державі мали коритися королю. Натомість король повинен був дбати про захист кордонів своєї держави, її цілісність. Відповідальність за прийняті рішення, як тоді вважали, він ніс перед Богом, з волі Якого династія і він особисто тримали владу.

Вимирання династії Романовичів — це одна з причин того, що Королівство Руське втратило незалежність. Його західна частина — колишнє Галицьке князівство — у другій половині XIV ст. було долучене до Польщі. Волинське, Чернігівське і Київське князівства увійшли до складу Литви (мапа 5).

На час утворення об’єднаної литовсько-польської держави — Речі Посполитої (1569 р.) — русько-українські князі вже не мали прав на самостійне управління. Щоб зберегти земельні володіння і вплив в органах влади Речі Посполитої, вони ставали польськомовними католиками.

3. Україна. Відновлення української державності пов’язане з новою провідною верствою українців — козацтвом. Козаки в XVI ст. заселяли прикордонні зі степами Північного Причорномор’я землі, які називали Україною. Назву «Україна» вживали ще автори руських літописів. Але тільки в часи козацтва вона почала означати окрему країну — територію, що становить єдність з погляду природних умов, населення, його звичаїв та історії. У Західній Європі цю назву використовували з середини XVII ст., коли з’явилися карти французького інженера-фортифікатора Гійома Левасера де Боплана (рис. 11). Її застосовували до козацьких земель Середнього Подніпров’я й козацької держави, заснованої 1648 року гетьманом Богданом Хмельницьким (мана 6).

Віднайди на настінній карті та покажи держави, які захопили землі Королівства Руського. Покажи терени України, захоплені кожною з цих держав.

Окресли терени козацької України, як їх позначали на картах наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.

Досліди за настінною картою, які українські землі в часи козацтва не відносили до України, вживаючи щодо них давню назву «Русь».

Влада — право керувати державою, вирішувати значимі для інших питання.

Самі козаки, щоправда, використовували інші терміни — Військо Запорозьке або Гетьманщина. Вживання цих назв мало підкреслити, що влада в Україні належить виключно козацтву.

Поширення нових назв країни й держави не означало, що козаки не знали про давнішу самоназву українців — руси, чи про назви їхніх держав. Зокрема Богдан Хмельницький (1648-1657) іменував себе «єдиновладцем та самодержцем руським».

Рис. 11. Загальна карта України. Вільгельм Гондіус (за ескізами Г. Л. де Боплана). 1648 р.

Чому Гетьманщину вважають республікою?

Республіка — спосіб керівництва державою, що передбачає прийняття найважливіших рішень представниками громадян, яких вони на певний термін обрали в органи державної влади (парламент, раду міністрів тощо).

Окресли на настінній карті Україну в розумінні Т. Шевченка та інших українських патріотів.

На відміну від Русі-України та Галицько-Волинської держави, Військо Запорозьке було республікою. На Генеральній раді козацтво обирало гетьмана і всю старшину. Рада розглядала питання про безпеку держави, різні громадські справи, а також заслуховувала звіти гетьмана, мала право висловити йому недовіру.

Російські царі ще з часів Хмельницького намагалися підпорядкувати собі Гетьманщину. У 60-80-х роках XVIII ст. вони скасували посаду гетьмана та позбавили козацтво його привілеїв на владу. Але назва «Україна» не зникла. Починаючи з середини XIX ст., її активно використовували в сучасному значенні — для позначення країни, яку заселяє окремий народ. Завдяки українським мовознавцям і дослідникам народних пісень і звичаїв (фольклористам, етнографам), було визначено територію суцільного проживання українців (рис. 12), отже, й межі України як узагальненої назви цієї території. Твори Тараса Шевченка та українознавчі праці інших патріотів утвердили термін «Україна» як загальновживаний.

Рис. 12. Землі, заселені переважно українцями. Карта, розроблена Михайлом Грушевським

Покажи на настінній карті українські держави XX ст.

Державний кордон — позначена чи уявна лінія на сухопутному, водному, повітряному просторі та в надрах, яка визначає межі поширення повноважень конкретної держави, відокремлює одну державу від інших.

У XIX ст. землі України входили до Російської та Австро-Угорської імперій (мапа 7). Завдяки Українській революції 1917-1921 років на підросійській частині українських земель утворилась Українська Народна Республіка (УHP), а на підавстрійській — Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУHP). 22 січня 1919 року ЗУНР добровільно увійшла до складу УНР (мапа 8). Так виникла єдина держава українського народу. Сучасна українська держава, як відомо, офіційно називається Україна (мапа 9).

Запитання та завдання на застосування умінь і знань

1. Які назви українських земель Тобі відомі? Укажи період, коли кожна з цих назв позначала українські терени.

2. Покажи на настінній карті територію, яку в першій половині XVII ст. називали «Україна», і ту, яку називали «Україною» наприкінці XIX - на початку XX ст. Чому ці території мають різну площу?

3. Поміркуй, чи мав рацію історик XIX ст. В. Антонович, пропонуючи уживати вислів «україно-руські землі».

4. Підготуй стислі повідомлення про походження і значення термінів «Русь» та «Україна».

Обміркуй вислови

Спробуй обґрунтувати або спростувати наведені вислови. Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.

Олександр Довженко Кожна держава складається і стверджується непорушною цілістю кордонів.

Пилип Орлик

Поради

Як працювати з настінною картою

1. Під час роботи з настінною картою стій ліворуч від неї, указку тримай у правій руці, щоб не закривати карту.

2. Демонстрацію історичних об’єктів на карті супроводжуй коментарем.

3. Для того, щоб «прочитати» карту, скористайся її легендою.

4. Територію держави покажи за допомогою замкненої лінії уздовж її кордонів.

5. Щоб показати місто, доторкнися указкою до умовної позначки.

6. Річку показуй за течією від витоків до гирла.

7. Напрямки руху і переміщень показуй за стрілками.

8. Для визначення просторового розташування об’єкта використовуй напрямки (на північ, на південь, на захід, на схід), назви річок, морів, гір та ін.

Практична робота

Цю практичну роботу бажано виконати на уроці, працюючи групами. Мапи, потрібні для виконання завдань, розміщено на с. 61-65.

Завдання для групи 1.

a. Ознайомтесь із легендами мани 1 «Землі України у первісні часи та в епоху Античності» та мани 2 «Українські землі у час Великого переселення народів» (II—VII ст.). Виберіть умовні позначки, якими користуються, щоб показати межі розселення народу, напрямки пересування військ та переселення народів.

b. Покажіть на цих мапах територію сучасної України, землі, на яких панували скіфи та сармати, прабатьківщину слов’ян.

c. Перекажіть, що розповідають ці мапи про розселення слов’янських племен.

Завдання для групи 2.

a. Ознайомтесь із легендами мапи 3 «Землі Русі-України (VII-XIII ст.)» та мапи 4 «Королівство Руське (XIII-XIV ст.)». Виберіть умовні позначки, якими користуються, щоб показати дві території або держави, напрямки походів та місця битв.

b. Покажіть на мані 3 територіальні межі та столиці княжої Русі, а на мані 4 — межі Королівства Руського і терени сучасної України.

c. Перекажіть, що розповідають ці мапи про давньоруські держави.

Завдання для групи 3.

а. Ознайомтесь із легендами мапи 5 «Землі України у XVI — першій половині XVII ст.» та мапи 6 «Військо Запорозьке (Гетьманщина)». Виберіть умовні позначки, якими користуються, щоб показати напрямки походів, важливі битви та перехід певної території від однієї держави до іншої.

b. Покажіть на малі 5 землі давньоруських держав, які у XVI-XVII ст. входили до складу Речі Посполитої, а на мапі 6 — територіальні межі і столиці Війська Запорозького.

c. Перекажіть, що розповідають ці мапи про Гетьманщину.

Завдання для групи 4.

a. Ознайомтесь із легендами мапи 7 «Землі України у XIX - на початку XX ст.» та мапи 8 «Українці у боротьбі за державну незалежність (1917-1921 рр.)». Виберіть умовні позначки, якими користуються, щоб показати підприємства і галузі господарства, державні кордони та важливі події епохи.

b. Покажіть на мапі 7 землі, що в XIX ст. входили до складу Російської й Австро-Угорської імперій, а на мапі 8 — території Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

c. Перекажіть, що розповідають ці мапи про українські держави XX ст., їхніх союзників та ворогів.

Завдання для групи 5.

a. Ознайомтесь із легендою мапи 9 «Україна у 20-х роках XX — на початку XXI ст.». Виберіть умовні позначки, якими користуються, щоб показати центри та межі адміністративних одиниць — областей, районів, на які поділена держава; наукові та мистецькі осередки, галузі господарства, що розвиваються на її території.

b. Покажіть на мапі 9 землі, що входили до складу Радянського Союзу; сучасну Україну, міста, які стеши центрами ракето- та літакобудування, інформаційної індустрії, осередками науки та мистецтв.

c. Перекажіть, що розповідають ці мали про господарський розвиток, наукові та мистецькі досягнення України у XX ст.

Поради

Як працювати з картами в підручнику або атласі

1. Прочитай назву карти. Визнач культурно-історичну епоху, яку ця карта характеризує.

2. Ознайомся з легендою карти.

3. За допомогою умовних позначень віднайди інформацію, необхідну для відповіді на запитання.

4. Порівняй здобуту інформацію з матеріалами підручника, інших джерел. Вибудуй на основі усіх наявних відомостей коротку розповідь.

Мапа 1. Землі України у первісні часи та в епоху Античності

Мапа 2. Українські землі у час Великого переселення народів (II—VIІ ст.)

Мапа 3. Землі Русі-України (VII—XIII ст.)

Мапа 4. Королівство Руське (XIII—XIV ст.)

Мапа 5. Землі України у XVI — першій половині XVII ст.

Мапа 6. Військо Запорозьке (Гетьманщина)

Мапа 7. Землі України у XIX — на початку XX ст.

Мапа 8. Українці у боротьбі за державну незалежність (1917-1921 рр.)

Maпa 9. Україна у 20-х роках XX — на початку XXI ст.

Maпa 10. Історичні землі України