Зарубіжна література. Профільний рівень. 10 клас. Ніколенко

Росія

Національна своєрідність російського роману ХІХ ст.

І вільноплинного романа

Іще не ясно бачив даль

Я крізь магічний свій кришталь.

О. Пушкін

Реалістичний роман, соціально-психологічний роман, соціально-філософський роман, роман-епопея, пафос

  • 1. Назвіть відомі вам романи європейських письменників ХІХ ст. Які теми й проблеми в них порушено?
  • 2. Визначте характерні ознаки західноєвропейського реалістичного роману.
  • 3. Які романні форми були створені О. Пушкіним, М. Гоголем, М. Лермонтовим у першій половині ХІХ ст.?

Першими російськими романами першої половини ХІХ ст. були «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна, «Герой нашого часу» М. Лермонтова, «Мертві душі» М. Гоголя. Народженню шедеврів сприяли творча індивідуальність письменників, їхня художня майстерність, а також взаємодія романтичних і реалістичних елементів, які на той час набули у творчості видатних майстрів слова рівної художньої сили. Кожен із письменників ішов власним шляхом, зображуючи життя суспільства та створюючи героя свого часу. Пушкінська панорамність реалістичного зображення, заклик до співчуття до людей «маленьких» і принижених, іронічний усюдисущий образ автора; психоаналітичні експерименти М. Лермонтова; гоголівські польоти над бездуховністю суспільства в пошуках ідеалу заклали ґрунт національної своєрідності російського роману ХІХ ст. Широковідомі слова, що приписують Ф. Достоєвському: «Усі ми вийшли з гоголівської шинелі», — прямо вказують на спільність романних пошуків письменників на початку та наприкінці ХІХ ст.

Уже на початку формування виявилося спрямування російського реалістичного роману: достовірне зображення дійсності, аналіз суспільних явищ, обумовленість розвитку характерів героїв законами й нормами оточення, типовість обставин і героїв, а також глибокий психологізм, проникнення в глибини людської душі на широкому соціальному тлі.

Найкращі зразки російського роману, створені в 60—70-і роки XIX ст. Л. Толстим і Ф. Достоєвським, додали до соціально-психологічного, сімейно-побутового, біографічного роману могутній філософський струмінь. Російський філософський роман вирізнявся прагненнями письменників-реалістів зрозуміти людину як складний, постійно змінний світ, який нічого не вартий без праведного життя в єдності з народними ідеалами. Л. Толстой та Ф. Достоєвський створили нову форму — епічний роман, який охоплює життя окремої людини та всього суспільства на тлі глобальних національно-історичних зрушень. Нові романні форми (роман-епопея, філософсько-психологічний роман, філософсько-соціальний роман) характерні для реалістичного російського роману ХІХ ст. Французький критик Е.-М. де Вогюе, автор праці «Російський роман» (1886), визначив ще одну характерну ознаку російського роману ХІХ ст. — його пройнятість етичним пафосом, співчуттям до людських страждань, увагою до внутрішнього світу людини.

Романи Л. Толстого, Ф. Достоєвского — нова форма епічного роману, що об'єднав життя окремої людини й суспільства.

Л. Толстой у романі «Війна і мир» (1863-1869) поєднав досягнення психологічного роману, у центрі якого — особистість, з романом із народного життя. «Думка народна», яка хвилювала автора, утілилася в зображенні історичних подій, на тлі яких розкривається внутрішній світ героїв. Одним із важливих принципів психологізму в романі є «діалектика душі» — зображення внутрішнього світу героїв у його постійному розвитку. Автор уважний до зародження думок, почуттів, вражень, до етапів, які вони проходять. Аналітизм у зображенні внутрішнього світу людини, різних психологічних процесів набув художньої завершеності в романі-епопеї «Війна і мир», а також у романі «Анна Кареніна» (1877), у якому порушена сімейна проблематика — «думка сімейна». Намагання Анни Кареніної, як і Емми Боварі, знайти щастя лише в замкненому просторі особистого кохання призводять до трагічної розв'язки. Для романного світу Л. Толстого характерні внутрішня цілісність, єдність авторських пошуків. Французький письменник А. Франс називав письменника вчителем усього, що стосується зовнішніх проявів характерів і прихованих порухів душі, багатства створених ним образів і сили творчої уяви, безпомилкового відбору тих обставин, які дають читачеві відчуття життя в усій його безкінечній складності.

Дослідники про специфіку російського роману

«Найсуттєвішим для російського роману є його моральна цінність, яка полягає в прагненні героїв розкрити таємницю світобудови, по-філософському осмислити світ» (Е. М. де Вогюе).

«Толстой та Достоєвський близькі й протилежні один одному, як дві головні, наймогутніші гілки одного дерева, що розходяться в протилежні боки своїми вершинами» (Д. Мережковський).

Твори Ф. Достоєвського — нова сторінка в історії світового роману. У них письменник звертався до зображення психічних та ідеологічних явищ, які залишилися поза увагою його попередників і сучасників. Йому вдалося передати драматизм суспільного буття та самосвідомості окремої особистості в романах «Злочин і кара», «Брати Карамазови», «Біси».

Російські романісти ХІХ ст. намагалися художньо відобразити процеси, які відбувалися в країні протягом століття, винести на суд читача своє бачення «героя часу», типової особистості. Російський реалістичний роман, починаючи від перших його зразків, тяжіє до поєднання соціального та психологічного аналізу, а письменники — до зображення складності людської душі, боротьби в ній добра і зла.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Роман-епопея — епічний жанр, різновид роману, характерними ознаками якого є панорамне зображення суспільних проблем і життя людини на тлі національно-історичних подій.

Пафос (від грецьк. відчуття, емоція) — загальний настрій твору, авторська емоційність.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЛЮЧОВІ. Спілкування державною мовою. 1. Як ви розумієте поняття «епос», «епічний», «епопея»? Поясніть, що об'єднує ці поняття. 2. Наведіть приклади епічних творів. Які ознаки вирізняють роман серед них? Математична компетентність. 3. Намалюйте в зошиті схему-кластер «Жанрові різновиди роману ХІХ ст.». Компетентності в природничих науках і технологіях. 4. Поясніть філософські та суспільно-політичні причини виникнення реалістичного роману в ХІХ ст. Інформаційно-цифрова компетентність. 5. За допомогою Інтернету знайдіть інформацію про екранізації російських романів XIX ст. Соціальна та громадянська компетентності. 6. Які соціальні проблеми порушували в романах російські письменники? Що залишилося актуальним для нашого часу? Обізнаність і самовираження у сфері культури. 7. Підготуйте виступ-повідомлення «Роман-епопея у світовій літературі».

ПРЕДМЕТНІ. Знання. 8. Пригадайте, які романні форми створили О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь. Назвіть ознаки жанрової своєрідності цих творів. Діяльність. 9. Визначте, які моральні проблеми порушено в романах Стендаля та Г. Флобера. Що нового додали до них російські письменники? Цінності. 10. Розкрийте гуманістичний пафос російського роману ХІХ ст. на прикладі одного з прочитаних творів.