Підручник з Мистецтва. 9 клас. Назаренко - Нова програма

Значення мистецтва в діалозі культур

Як класичне і сучасне мистецтво сприяє спілкуванню людей різних країн, різних національностей?

У силу того що поняття «культура» є універсальним, воно використовується не тільки як науковий термін у всіх соціально-гуманітарних науках. Не менш широко воно вживається і в повсякденному житті, в мистецтві, філософії. Тому перш ніж говорити про культуру, визначимо потрібні нам смислові відтінки цього поняття.

Культура — це певна сукупність соціально придбаних, тих, що передаються з покоління в покоління значущих ідей, цінностей, звичаїв, вірувань, традицій, норм і правил поведінки, за допомогою яких люди організовують свою життєдіяльність.

Поняття «культура» також вживається і для характеристики певних історичних епох, конкретних товариств, націй, а також специфічних сфер діяльності або життя. Суб’єкт культури — людина. Вона творить, зберігає і поширює створені культурні цінності.

Мистецтво ми будемо розглядати як одну з форм суспільної свідомості, специфічний рід практично-духовного освоєння світу, особливий спосіб визнання і відображення дійсності. У цьому плані до мистецтва відносять групу різновидів людської діяльності — живопис, музику, театр, художню літературу (яку іноді виділяють особливо), що об’єднуються тому, що вони є специфічними художньо-образними формами відтворення дійсності. Мистецтво — процес або підсумок виразу внутрішнього світу в художньому образі, творче поєднання елементів у такий спосіб, який відображає почуття або емоції.

Сучасна культура, яка знаходиться в стані пошуку загальних цінностей, носить подвійний характер. З одного боку існує уявлення про безліч рівноправних культур, їх унікальності та неповторності, з іншого, — культурну єдність інтересів, без якої неможливе існування людства. Зростання міжкультурної взаємодії, активний взаємний обмін матеріальними і духовними цінностями, формування глобальної культури при одночасному посиленні значущості національних культур підводить людство до діалогу культур.

Діалог культур — взаємодія, вплив, проникнення або відштовхування різних історичних або сучасних культур, як форми їх конфесійного або політичного співіснування.

Діалог культур — основа і важлива передумова для формування і зміцнення таких цінностей, як толерантність, повага, взаємодопомога, милосердя. Для існування і розвитку будь-якій культурі, як і будь-якій людині, необхідні спілкування, діалог, взаємодія. Ідея діалогу культур передбачає відкритість культур одна одній. Але це можливо при виконанні деяких умов: рівності всіх культур, визнання права кожної культури на відмінності від інших, поваги до чужої культури.

Як форма розмови — діалог — припускає якусь спільність простору і часу, співпереживання, з метою зрозуміти співрозмовника, знайти з ним спільну мову. Якщо діалог не складається, то це говорить про «діалог глухих», тобто про його відсутність. Головне, що відрізняє діалогічність від монологічності, — прагнення до порозуміння взаємин різних поглядів, ідей, явищ, соціальних сил. Це взаєморозуміння, що бере участь у цьому процесі, і в той же час збереження своєї думки, взаємодія культур як засіб збереження культурного різноманіття. Міжкультурні взаємодії не можуть відбуватися інакше, ніж через взаємодії індивідуальних світоглядів.

Світові прапори на флагштоках

Діалог — це показник загальної культури суспільства. Здатність однієї культури засвоювати досягнення іншої — одне з джерел її життєдіяльності.

При діалозі двох культур вони не зливаються і не змішуються, кожна зберігає свою єдність і цілісність, але вони взаємно збагачуються, доповнюються, при цьому зберігаються унікальні особливості, самобутність і самостійність кожної окремої культури.

Культурне розмаїття — важлива умова для самопізнання людини: чим більше вона буде дізнаватися про культуру, чим більше країн відвідає, чим більше мов вивчить, тим краще вона зрозуміє себе і тим самим збагатить свій духовний світ. Щоб вступити в гідний діалог з представниками різних культур, необхідно знати і розуміти ці культури.

Для допитливих

У наші дні на перший план виходять відносини між цивілізаціями, так як державні кордони стають усе більш «прозорими», зростає роль наддержавних об'єднань. Прикладом може бути Європейський Союз. За словами американського соціолога і політолога, автора концепції етнокультурного поділу цивілізацій С. Хантінгтона, вигляд світу все більше залежить від відносин між цивілізаціями. Він виділив вісім цивілізацій в сучасному світі, між якими складаються різні відносини, — західну, конфуціанську, японську, ісламську, індуїстську, православно-слов'янську, латиноамериканську і африканську. Особливо важливі результати контактів між західною, православною та ісламською цивілізаціями. Конфлікти між цивілізаціями обумовлені їх відмінностями (з історії, мови, релігії, традицій). Вони більш фундаментальні, ніж відмінності між державами (націями). Спроби насильно нав'язати ціннісні орієнтири однієї цивілізації іншою викликають різку негативну реакцію і приводять до зміцнення цінностей своєї культури. Вирішити ці проблеми можна тільки через діалог культур.

Таким чином, діалог культур виступає як об’єктивна необхідність і умова розвитку культур. У діалозі культур передбачається взаєморозуміння, але разом із тим — лише на основі індивідуального в кожній культурі. А загальним, що об’єднує всі людські культури, є їх соціальність, тобто людське і людяне.

Вплив однієї культури на іншу реалізується тільки в тому випадку, якщо існують необхідні умови для такого впливу. Тому діалог культур — це проникнення в систему цінностей тієї чи іншої культури, повага до них, подолання стереотипів. Важливо побачити загальнолюдські цінності взаємодіючих культур. Одним з головних об’єктивних протиріч, властивих культурам усіх народів світу, є протиріччя між розвитком національних культур і їх зближенням. У розвитку світового соціокультурного процесу важливу роль відіграє діалог культур Заходу і Сходу, який придбав в сучасних умовах вселюдську значимість. Перешкодами в діалозі можуть служити різноспрямовані системи цінностей, що, звичайно, ускладнює діалог і деякі культури неохоче ідуть на контакт з іншими культурами.

Тому необхідність діалогу культур є умовою самозбереження людства. А результатом діалогу сучасних культур є формування духовної єдності, заснованої на пріоритеті загальнолюдських цінностей.

Діалог є істинною формою міжнаціонального спілкування, що передбачає як взаємозбагачення національних культур, так і збереження їх самобутності і самостійності. Оскільки кожна національна культура своєрідна і єдина, то її внесок в загальнолюдський культурний фонд унікальний і неповторний.

Ізоляція ж однієї культури від інших завжди негативно позначається на власній національній гідності і на національному престижі. Взаємодія веде до множення досвіду не тільки своєї національної культури, а й інших культур, вказує на можливість нескінченного та невичерпного пізнання і художнього втілення дійсності. Взаємодія направляє та сприяє здійсненню творчих пошуків художника, вона не тільки умова для прояву таланту, а й умова його формування. Обмін духовними цінностями, знайомство з досягненнями культури інших народів збагачує особистість, змінюючи і розвиваючи її.

Одним з продуктивних напрямів у діалозі культур є мистецтво. Мова мистецтва — міжнародна мова. Музика, балет, живопис не знають ні міждержавних, ні міжнаціональних, ні часових кордонів. Мистецтво — це дорога в майбутнє, і це майбутнє вимагає загальнолюдських ідеалів, тому мистецтво повинно бути творчим. Воно є багатофункціональним: вчить, виховує, пророкує майбутнє, має майже гіпнотичний вплив на людей. В цьому і полягає суспільна значущість мистецтва.

Мистецтво відіграє величезну роль у розвитку людини і житті суспільства. Будучи художнім відображенням дійсності, воно сильно впливає на розвиток особистості, формує почуття, думки, моральні і життєві принципи.

З огляду на те, що мистецтво — це найпотужніший інструмент впливу на психіку, істинною гідною метою творчості має стати вдосконалення світу і поширення високих загальнолюдських ідеалів. А якщо мистецтво створює відчуття безвиході, несе в собі шкідливі для суспільства установки (егоїзм, нігілізм, культ сексу, насильства тощо), то воно стає деструктивним і нічого позитивного не дасть, яким би майстерним і високохудожнім воно не було. Мистецтво виховує людей, які здатні і бажають жити за людськими ідеалам, можуть вчитися бути щасливими і вчити цьому інших.

Які напрями в мистецтві можуть продуктивно допомогти в діалозі культур?

Для кращого проведення діалогу між культурами використовуються різноманітні форми і методи. Наприклад, проведення різних регіональних і міжнародних конференцій, конкурсів, фестивалів, пересувні експозиції всесвітньо відомих художників, які організовують різні музеї світу.

У різних країнах світу проходять наукові форуми, присвячені обговоренню актуальних питань теорії та історії образотворчого мистецтва і архітектури; проблемам вивчення, збереження та інтерпретації національної і світової художньої спадщини, а також взаємодії мистецтвознавчої науки з практикою музейної справи.

Не менш цікава форма проведення діалогу культур у вигляді конференцій, на яких порушуються такі питання, як сучасні проблеми музичної освіти і регіональний досвід їх вирішення; проблеми творчо-виконавських шкіл на міжнародному та регіональному рівнях; проблема взаємовпливу східної і західної культури в кінематографі; сучасне мистецтво; взаємодія з полем соціального, національного, релігійного тощо.

Головним завданням міжнародних фестивалів і конкурсів мистецтв є пошук обдарованих виконавців серед творчих колективів і солістів та надання можливостей для їх повного розкриття творчого потенціалу на сцені, зміцнення міжнародних дружніх і культурних зв’язків, обмін досвідом та творчими досягненнями учасників із різних куточків Європи і світу, їх взаємне спілкування та підвищення професійної майстерності.

Які фестивалі з різних видів мистецтв ви знаєте?

Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв — один із найбільших в світі фестивалів сценічних мистецтв. Він проходить в столиці Шотландії щорічно в серпні і триває майже місяць. Фестиваль унікальний. Тут одночасно представлені театральне, оперне, танцювальне та музичне мистецтво. Цей фестиваль мистецтв занесений в книгу рекордів Гіннесса як найбільший у світі.

Міжнародний фестиваль мистецтв. Единбург. Шотландія

Фестиваль «Tomorrowland». Бум. Бельгія

«Tomorrowland» почався в 2005 р. в місті Бум, в 16 кілометрах на південь від Антверпена (Бельгія) і з того часу став одним з найпопулярніших музичних фестивалів у світі. Цей фестиваль отримав Міжнародну Премію Танцювальної Музики (International Dance Music Award) за «Найкращу музичну подію».

Фестиваль «Рок у Ріо», який уперше відбувся в Ріо-де-Жанейро, Бразилії, в 1985 р., став одним із найбільших музичних фестивалів у світі. Крім Бразилії, цей фестиваль також проводиться в інших країнах (Іспанії, Португалії, США).

«Слов’янський базар у Вітебську» — міжнародний фестиваль мистецтв у Білорусії. Цілі фестивалю — об’єднати творчі сили близьких за культурою країн і створення мирного співтовариства. Девіз фестивалю: «Через мистецтво — до миру і взаєморозуміння». За чверть століття він став справжнім культурним брендом, що об’єднує артистів різних країн (у 2016 р. брали участь конкурсанти з 42 країн світу). Фестиваль багатопрофільний, але щорічно на фестивалі з’являються нові проекти і програми: «Фестиваль без кордонів», фест вуличного мистецтва «На семи вітрах», проекти «Ляльковий квартал» і «Місто майстрів», конкурс барабанщиць, відкритий конкурс духової музики, свято народного мистецтва.

Фестиваль «Рок у Ріо». Ріо-де-Жанейро. Бразилія

Фестиваль «Слов'янський базар у Вітебську»

ГОГОЛЬFEST (2016 р.)

Виступ Dakh Daughters на ГОГОЛЬFEST-2014

Porto Гогольfest — щорічний мультидисциплінарний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва — це презентація в Україні кращих зразків сучасного українського та світового мистецтва, акумуляція потужних творчих та інтелектуальних ресурсів, формування творчого середовища, в якому виникає нова генерація митців світового значення. Програма фестивалів складається з декількох напрямків: театр, музика, кіно, література і візуальне мистецтво, екологічна програма. Уже дев’ятий рік у фестивалі беруть участь театри з різних міст світу, танцювальні колективи, співаки, художники тощо.

Які міжнародні та регіональні фестивалі мистецтв, що проходять в Україні, ви знаєте? Розкажіть про один з таких фестивалів.

Які художні виставки, галереї є в Києві?

Головний державний виставковий центр Києва — галерея мистецтв «Лавра», Центр Української культури та мистецтва, Пінчук Арт Центр, галерея «АртПричал» та багато інших займаються організацією та проведенням виставок і конкурсів сучасного і світового мистецтва. На майданчиках галерей проводяться фестивалі мистецтв і творчі ярмарки, конкурси молодих художників і найрізноманітніші фотопроекти тощо.

Галерея мистецтв «Лавра»

Пінчук Арт Центр

Чи є у вашому краї заклади, присвячені різним видам мистецтва? Які з них ви відвідували?

Таким чином, тільки завдяки спілкуванню людей з видатними творами світового мистецтва минулого і сьогодення, стає можливим діалог культур. На думку академіка Дмитра Лихачова, дослідника давньоруської літератури, «...культура об’єднує всі сторони людської особистості. Не можна бути культурним в одній області і залишатися неосвіченим в інший. Чим більше людина оточена духовною культурою, занурена в неї, тим їй цікавіше жити, життя набуває для неї змістовності».

Міні-диспут

«Чи може мистецтво впливати на історичні події в суспільстві?»

Свою точку зору обґрунтуйте:

«Я вважаю, що ...».

«Тому що ...».

«Наприклад, ...».

«Таким чином, ...».

Якими національностями представлений Ваш регіон? Як їхні культури впливають одна на одну?

На території сучасної України, завдяки її географічному розташуванню, проживають понад 100 націй і народностей. Відтак склалась унікальна ситуація розмаїття культур у всіх різновидах: етнічному, мовному, релігійному. За дослідженнями учених, українське суспільство характеризується як багатокультурне. В Україні культура заснована на загальнолюдських цінностях: захисті прав особистості, гуманізмі, творчому розвитку людини, поширенні наукових знань, взаємозбагаченні національних та регіональних культур. Сьогодні з’являється можливість не лише вільного розвитку кожної національної культури, а й постійного їхнього зближення в полікультурному просторі України.

Не менш важливим є питання інтеграції українського мистецтва у світовому культурно-мистецькому просторі з метою обміну досвідом у цій сфері та підвищенням ролі культури у формуванні позитивного іміджу України у світі. Для цього влаштовуються різноманітні заходи, зокрема місцеві, регіональні, національні та міжнародні музичні фестивалі, конкурси, творчі зльоти, семінари, конференції тощо.

Робота в групах

Уявіть себе в ролі екскурсоводів і підготуйте розповідь про один із найбільш для вас значущий культурний об'єкт свого краю.

Упродовж багатьох віків на території України існували численні внутрішні кордони, які не були постійними. Такі кордони пролягали між мовними та етнічними групами, державами, релігіями, політичними та культурними системами, відмінними економічними укладами.

Існування та взаємодія багатьох культур у єдиному географічному, історичному, художньому просторі не повинні призводити до їхнього уподібнення одна одній. Навпаки, індивідуальні, неповторні риси кожної національної культури, стаючи безцінними складовими єдиної загальнолюдської культури, повинні збагачувати її та сприяти подальшому розвитку, виховувати повагу до художніх цінностей інших народів і до збереження власної унікальності.