Підручник з Географії. 9 клас. Надтока - Нова програма

Узагальнення

Шановні дев’ятикласники! Ви завершили вивчати курс «Географія: Україна і світове господарство». Узагальнення до курсу допоможуть вам ліпше запам’ятати й зрозуміти найголовніше з вивчених тем.

• Роль економічної і соціальної географії значно посилюється у зв’язку зі світовими процесами глобалізації та національної ідентифікації, зі стрімким науково-технічним прогресом.

• Кожна освічена людина повинна добре орієнтуватися в економічних та фінансових питаннях, які постають у сучасному світі, й особливо в питаннях, що стосуються економіки та соціальної сфери її країни.

• Глобалізація та науково-технічний прогрес впливають на створення нових елементів виробничих сил, змінюють характер праці людини, зумовлюють створення новітніх засобів виробництва, видів енергії тощо.

• Для сучасних національної і світової економік характерні випереджувальні темпи розвитку трьох основних видів економічної діяльності: машинобудування, електроенергетики та хімічної промисловості.

• Швидкими темпами розвиваються інформаційні технології та принципово нові рішення у сфері транспорту.

• За класифікацією ООН, розрізняють країни з розвиненою ринковою економікою, перехідною економікою, економікою, що розвивається.

• Основними категоріями, що характеризують господарство, є його видова й територіальна структури.

• До первинного сектора належать сільське господарство й добувна промисловість, з яких Україна посідає чільне місце у світі.

• Головний район зосередження запасів нафти — Перська затока.

• Запаси рудних корисних копалин зосереджені в районах горотворення або кристалічних щитів.

• Україна є одним зі світових лідерів за видобуванням манганових, залізних і титанових руд.

• Вторинний сектор економіки: металургія, машинобудування, хімічна, легка, харчова промисловість є переробними за своєю суттю.

• Основою технологічного прогресу є машинобудування. Завдяки йому всі підприємства промисловості оснащено новими технологіями.

• Основні центри світового машинобудування: Західноєвропейський, Північноамериканський та Азійсько-Тихоокеанський.

• Основні виробництва хімічної та легкої промисловості поступово переміщуються з Європи й США до Китаю та країн Азії.

• До третинного сектора економіки належать транспорт, освіта, наука, охорона здоров’я, торгівля, громадське харчування, туризм, сфера рекреації.

• Третинний сектор має задовольняти соціальні запити людей. Тому рівень розвитку держави можна визначити за ступенем сформованості та якістю роботи цього сектора.

• Міжнародний географічний поділ праці — найвища форма суспільного поділу праці.

• Кожна країна світу відзначається своєю господарською спеціалізацією, спрямованою на потреби світового ринку.

• Світовий ринок є результатом міжнародного географічного поділу праці.

• Як особлива сфера товарно-грошових відносин, світовий ринок не є подібним до ринків національних, що діють у кожній із країн.

• Світовий ринок є складним багатокомпонентним механізмом, розвиток якого залежить від багатьох чинників. Останніми роками в ньому стрімко зростає роль третинного сектора.

• Життя населення дедалі більше залежить від якості послуг, що їх йому надають. На ринку послуг постійно зростає роль ІТ-технологій.

• Глобальні проблеми людства є своєрідними викликами для всіх жителів нашої планети.

• Розв’язання глобальних проблем потребує спільних зусиль усіх країн світу. Для цього існують різноманітні міжнародні організації, зокрема ООН.

• Основним напрямом діяльності більшості країн світу є проблема сталого розвитку.