Вступ до історії. 5 клас. Мороз - Нова програма

ТЕМА 5

ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

§ 22. ЯК ІСТОРИКИ ПІЗНАЮТЬ МИНУЛЕ

1. Що досліджують історики?

Професія історика цікава і схожа на роботу детектива. Аби відшукати нову інформацію про минуле вченим потрібно провести історичне дослідження. Під історичним дослідженням розуміють пошук нових знань про минуле на підставі вивчення історичних джерел. З цією метою історики працюють у бібліотеках, архівах і сховищах, запасниках музеїв, нерідко вони виїжджають в археологічні та етнографічні експедиції.

Проводячи дослідження вчений-історик повинен обов’язково перевірити достовірність отриманих з історичних джерел відомостей. Крім того, праця історика, його висновки мають спиратися на конкретні історичні факти. Під історичним фактом розуміють справжню, не вигадану подію; тобто те, що сталося, відбулося насправді в минулому.

Але для історика недостатньо на підставі фактів лише назвати те, що сталося. Історик має насамперед встановити місце і час події, її учасників. Важливо також визначити причини події, її наслідки та значення. На основі отриманої інформації, її осмислення, історик відтворює картину життя держави, народів і окремих людей у конкретний історичний період.

Досліджуючи будь-який історичний період, важливо з’ясувати умови в яких відбувалися події, як жили різні верстви населення — селяни, ремісники, воїни, козаки, діти та інші. Величезну роль в історії відігравали люди, діяльність яких суттєво вплинула на життя суспільства, на перебіг конкретних історичних подій — правителі держав, полководці, винахідники, видатні мандрівники, митці. Їх називають історичними діячами.

Запам'ятайте

Історичні діячі — люди, діяльність яких суттєво вплинула на життя суспільства у минулому, на перебіг конкретних історичних подій.

Поміркуйте

Розгляньте обкладинки наукових праць українських істориків. На основі назви та зображень визначте про який історичний період йдеться в кожній з них.

1. Леонід Залізняк. Первісна історія України» (наукова праця)

2. Дмитро Яворницький. Історія Запорізьких козаків» (наукова праця)

3. Станіслав Кульчицький. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні як геноцид: труднощі усвідомлення» (наукова праця)

Обговоріть у парі

Пригадайте про яких історичних діячів вже йшлося на сторінках цього підручника. Чому їх вважають історичними діячами?

2. Як історики відтворюють картину минулого?

Історик завжди починає своє дослідження із пошуку та аналізу історичних джерел. Щоб зробити дослідження більш ґрунтовним та якісним учені намагаються долучити якомога більшу кількість речових, писемних, візуальних та усних джерел. Потім порівнюють їх між собою, знаходять спільні моменти й розбіжності, намагаються з’ясувати, якій інформації можна довіряти, а яка — є недостовірною.

Поміркуйте

Чому в історичній науці є різні підходи до оцінки історичних подій?

Запам'ятайте

Історичний образ — це результат відображення того чи іншого історичного факту в думках людини, у працях істориків.

Безперечно, відтворена істориком «картина» минулого не може цілком відповідати тому, що було насправді. Адже чим далі історична подія від сьогодення, тим менше про неї інформації дійшло до нашого часу, позаяк багато історичних джерел було втрачено. Коли джерел замало для повного відтворення минулого — вчені заповнюють «історичні прогалини» своїми припущеннями.

Дослідивши та зіставивши всі доступні історичні джерела про конкретну історичну епоху, подію чи історичного діяча, історик подає свою «картину» бачення минулого — історичний образ. Тому в історичній науці є різні підходи до оцінки подій минулого, відбуваються дискусії вчених, під час яких народжується істина. Варто розуміти, що на одну й ту саму історичну подію може бути кілька різних поглядів, кожний з яких є по-своєму цінним.

Таким чином можна стверджувати, що кожне історичне дослідження чи історична книга це лише реконструкція (відтворення) минулого. Чим більше історик віднайшов і дослідив надійних історичних джерел тим повнішою є його реконструкція минулих подій.

3. Як минуле України відображене в художніх творах?

Минуле України відображене не лише в працях істориків, а й у численних художніх творах — творах літератури, кіно. Зокрема, Тарас Шевченко в багатьох своїх творах відтворював події козаччини, поетично змалював образи Богдана Хмельницького та інших козацьких героїв. Для того, щоб створити художній твір на історичну тематику, його автор має ознайомитися з науковими працями про реальні історичні події та з біографіями історичних діячів. Зазвичай при створенні таких творів не обходиться без допомоги та консультацій професійних істориків.

Обговоріть у класі

У чому полягає особливість відображення минулого в художніх творах? Пригадайте, які кінофільми на історичну тему ви переглядали? Про які історичні події та діячів у них йшлося?

Утім художні твори відрізняються від наукових праць істориків.

Особливість цих творів у тому, що вони часто використовують вигадку: можуть розповідати про реальні історичні події, історичних діячів, але водночас автор такого твору збагачує реальні події та біографії вигаданими деталями чи розмовами. Художня історична література й художнє історичне кіно часто дещо відхиляються від перебігу подій, зафіксованих у науковій історичній літературі.

4. Як у мистецьких творах відображена історія України?

Чимало творів образотворчого мистецтва присвячено значущим історичним подіям та історичним діячам, особливостям життя українського народу в минулому. Варто пам’ятати, що більшість картин, які відображають історичні події, створені авторами, котрі не були ані сучасниками, ані очевидцями цих подій. Перш ніж написати картину на історичну тематику, художники вивчають праці з історії, історичні джерела, консультуються з істориками. Також у картині художник втілює і власне бачення події чи історичного діяча.

Звернемося до славнозвісної картини видатного художника Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Її сюжетом стало написання запорозькими козаками листа турецькому султанові. Цей лист був написаний у 1676 р. як відповідь запорозьких козаків на вимогу султана Османської імперії здатися добровільно і без жодного опору.

У процесі написання картини Ілля Рєпін консультувався з видатним українським істориком і етнографом Миколою Костомаровим та відомим істориком і письменником Дмитром Яворницьким. Він також вивчав колекцію козацьких старожитностей. У пошуках потрібних для роботи образів художник подорожував

Півднем України. У результаті, на картині показані яскраві, колоритні постаті запорозьких козаків, реалістично зображені їхні яскравий одяг, зброя, амуніція. Ілля Рєпін у цій картині втілив ідею героїзму, нескореності, безмежної волелюбності, незалежності запорозьких козаків, котрі відмовилися коритися володарю могутньої держави.

Ілля Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султанові

Для повноцінного відображення історії велику роль відіграють портрети історичних діячів. Працюючи на портретами художник прагне не лише відтворити індивідуальні риси зовнішності історичного діяча, а й розкрити його внутрішній світ — вдачу, характер, становище в суспільстві, манери одягатися, уподобання тощо.

Вже понад десять років художниця Наталія Павлусенко працює над відновленням портретів героїв козацької доби. Складність роботи полягає в тому, що далеко не всі українські ватажки мали прижиттєві портрети, а більшість тих, що збереглися, були не високої якості: як історичного, так і художнього погляду. Для того щоб відтворити та вдосконалити вже існуючі образи Наталія Павлусенко ознайомилася з рядом історичних досліджень, консультувалася з провідними істориками, знавцями епохи козацтва.

Обговоріть у класі

Розгляньте картини відомих художників на історичну тематику. Що на них зображено (господарська діяльність, історична подія, історична особа тощо)? Яке враження на вас справила кожна з картин?

1. Микола Івасюк. В'їзд Богдана Хмельницького до Києва

2. Микола Пимоненко. Жнива в Україні

3. Сергій Васильківський. Козак-гармаш з мортирою

4. Наталя Павлусенко. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

5. Наталя Павлусенко. Отаман Іван Сірко

Перевірте засвоєне на уроці

ЗНАЮ

1. Що означають такі слова?

• історичний факт

• історичний діяч

• історичний образ

• історичне дослідження

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Як історики відшукують та аналізують нову інформацію про минуле?

2. Якими правилами керуються історики в дослідницькій роботі?

3. Як в мистецьких творах відображене минуле історії України?

Підготуйте повідомлення про історичний факт, спираючись на відомості з кількох джерел (Інтернет, історичне джерело, підручник, книга, спогади дорослих тощо). Це може бути повідомлення про подію з історії України, рідного краю чи родини. Висловіть своє ставлення до цієї події.

1. Висловіть судження, у чому відмінність у висвітленні історичних подій в спогадах очевидців, художніх творах, кінофільмах, наукових працях.

2. Поміркуйте, чому в історичній науці є різні підходи до оцінки подій минулого?

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Висловіть судження, про значення для людини пам'яті про власне минуле, минуле родини, народу.