Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Міляновська - Нова програма

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Романтизм — ідейний і художній напрям в європейській та американській культурі, що виник наприкінці XVIII століття. Поява романтизму значною мірою спричинена запереченням головних ідей Просвітництва. Новий рух виявив себе у філософії та в різних видах мистецтва, зокрема в літературі, театрі, музиці, живописі, скульптурі, архітектурі і навіть у парковому мистецтві.

Класна дошка

Прикметні ознаки романтизму

• Цікавість до фольклору та середньовічної культури.

• Протиставлення просвітницького культу розуму романтичному культу почуттів і нестримних пристрастей.

• Реальна дійсність — сповнена суперечностей, брутальна й далека від ідеалу. Гармонійною та досконалою може бути лише духовна дійсність.

• Невирішуваний конфлікт між ідеалом і буденною реальністю.

• Осягнути ідеальний світ можна лише за допомогою уяви, а не розуму.

• Поява нового героя — носія романтичної свідомості, одухотвореної особистості, здатної на високі поривання.

• Конфлікт романтичного героя із суспільством, яке представлене пересічними людьми, не здатними на благородні прагнення.

• Змалювання надзвичайних героїв у надзвичайних обставинах.

• Романтичніш бунт. Намагання втекти від грубої дійсності у світ особистих переживань, у світ минулого, фантастичного, до природи.

• Заперечення законів і правил у мистецтві. Творчість митця-романтика підпорядковується лише натхненню і бурхливій фантазії.

• Культ музики; екзотичного і фантастичного.

• Використання антитези і контрасту.

1. Згадайте головні ідеї доби Просвітництва. На які суспільні зміни сподівалися прихильники Просвітництва у XVIII столітті?

2. У зв’язку з якими історичними подіями відбулося розчарування в просвітницькому світогляді? Як це розчарування відбилося у романтизмі?

3. Поміркуйте, у чому суть протиставлення просвітницького та романтичного умонастроїв.

Романтичне світобачення постало наприкінці XVIII століття в теоретичних працях німецьких письменників і філософів. Вони сформулювали загальні принципи романтизму: існування реального та ідеального світів, їх протиставлення; зображення романтичної особистості, яка прагне до недосяжного ідеалу, хоча змушена жити в реальному світі; єднання романтичного героя з природою і його конфлікт із суспільством.

Ілюстрація до роману Фенімора Купера «Останній із могікан» (художник Ньюелл Конверс Ваєт, 1919 рік)

Упродовж перших десятиліть XIX століття романтизм із Німеччини поширився всією Європою. Спочатку охопив Англію, згодом Францію та Італію, де позиції класицизму були ще дуже сильними. З 1820-х років цей напрям утвердився у східній і південно-східній Європі (Польщі, Чехії, Угорщині, Болгарії), в Україні (зокрема в діяльності етнографів Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського) та в Росії.

1. Згадайте вірш Джорджа Гордона Байрона «Хотів би жити знов у горах...». Як почувається романтичний герой у «світі лукавства і облуди»?

2. У чому суть романтичного протиставлення світського товариства і дикої природи у вірші англійського поета?

3. Знайдіть риси романтизму у повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом» зі збірки «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1829-1831 роки ).

У цей же час романтизм потрапив до Північної Америки і трансформувався в особливий американський романтизм, який відзначався більшим оптимізмом, ніж європейський. Пов’язано це було із сильними позиціями Просвітництва в США — країні, що була заснована на просвітницьких ідеалах, та з оптимістичною вірою американських митців у велике майбутнє молодої держави (згадайте твори американського романіста Фенімора Купера, які ви розглядали на уроках позакласного читання в 7 класі).

З початку і до середини XIX століття романтизм визначав мистецьке життя Європи не тільки в літературі, а й у музиці та живописі. В Америці панування романтизму завершилося лише після закінчення в 1865 році кривавої громадянської війни між Північчю і Півднем.

Романтичне світобачення захопило багатьох поетів, прозаїків і драматургів різних країн. Твори деяких із них ви вже вивчали на уроках зарубіжної літератури. Згадайте англійців Джона Кітса (5 клас), Вальтера Скотта (7 клас) і Джорджа Гордона Байрона (9 клас); німця Генріха Гейне (7 та 9 класи); данця Ганса Крістіана Андерсена (5 клас); поляка Адама Міцкевича (7 та 8 класи); американців Генрі Водсворта Лонгфелло (6 клас) та Едгара Аллана По (7 клас), росіян Олександра Пушкіна (7 та 9 класи) та Михайла Лєрмонтова (9 клас), українця Миколу Гоголя (6 клас).

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Знайдіть в інтернеті передачу «Епоха романтизму в класичній музиці. Франц Шуберт. Час класики» (ISLND TV) або скористайтеся посиланням за QR-кодом на додаткові матеріали (№ 11 в переліку).

Перегляньте передачу. Які головні ідеї романтизму формулює Оля Діброва у ній? Які митці і твори згадуються у випуску?

Як романтична соната австрійського композитора Франца Петера Шуберта (1797-1828) перегукується зі сказаним?

Романтизм і реалізм в літературі XIX століття

Романтизм і реалізм — два найзначніші літературні напрями XIX століття. Панування цих напрямів у літературному процесі доволі чітко розмежоване. Найяскравіші твори романтичної літератури були написані в першій половині XIX століття, а найяскравіші твори реалістичної літератури — у другій.

Однак це не означає, що реалізм як літературний напрям прийшов на зміну романтизму. Реалістичні твори з’являлися і в першій половині XIX століття, коли панівним напрямом був романтизм. Згадайте, наприклад, реалістичну повість «Гобсек» (1830 рік) французького письменника Оноре де Бальзака, яку ви вивчали у 9 класі.

Так само романтичні твори продовжували з’являтися і в другій половині XIX століття, коли панував реалізм. Найвідоміший автор і лідер французького романтизму, видатний поет, драматург і прозаїк Віктор Гюго (1802-1885) продовжував творити до 1880-х років.

Паралельний розвиток романтизму і реалізму упродовж XIX століття зумовив взаємопроникнення і взаємовплив цих літературних напрямів. У згаданій вище реалістичній повісті «Гобсек» правдиво зображено соціальні проблеми французького суспільства першої половини XIX століття, а герої розглядаються як представники певних соціальних прошарків. Водночас письменник-реаліст О. де Бальзак змальовує властиві романтизму бурхливі пристрасті: безтямне кохання графині Анастазі, диявольську підступність Максима де Трая, всеохопну жадобу багатств лихваря Гобсека.

Прикладом зворотного може бути вивчена вами в 6 класі романтична повість англійського письменника Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами» (1843 рік).

1. Які елементи реалістичної та романтичної літератури поєднав Чарльз Діккенс у повісті «Різдвяна пісня в прозі»?

2. Доведіть, що письменник використав властивий реалізму прийом, показавши вплив на характер героя (Ебенезера Скруджа) його способу життя.

Термін реалізм почали вживати доволі пізно — в 1850-ті роки. Тому поступове розмежування романтичної та реалістичної літератур почалося лише з 1860-х років, коли були сформульовані основні принципи реалізму.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Предметні компетентності

1. Які хронологічні межі і які країни охоплював романтизм?

2. Розкажіть про основні особливості літератури романтичного напряму.

3. Згадайте основні риси літератури Середньовіччя і бароко та поясніть, чому вони є близькими до романтизму.

4. На прикладі діяльності братів Якоба і Вільгельма Грімм доведіть, що народна творчість справді цікавила романтиків.

5. Чому романтики заперечували класицистичні закони в мистецтві?

6. Зробіть висновок-узагальнення щодо основних особливостей романтичного напряму літератури.

РОМАНТИЗМ У НІМЕЧЧИНІ

Німецька література XVIII століття дала світові двох видатних митців: Йоганна Вольфганга Ґете і Фрідріха Шиллера. їхній творчий шлях — це спроба створити самобутню німецьку літературу, яка не залежить від іноземних впливів, адже німецька література доби Просвітництва перебувала під потужним французьким впливом.

Відкидаючи суху розсудливість і повчальність Просвітництва, Иоганн Вольфганг. Ґете і Фрідріх Шиллер обстоювали право митця на свободу творчості, на зображення особистих переживань. Також у своїх творах вони зверталися до фольклорних (балада Й. В. Ґете «Вільшаний король», 9 клас) і середньовічних мотивів (балада Ф. Шиллера «Рукавичка», 7 клас).

Здобутки згаданих вище видатних митців стали підґрунтям для появи романтизму в Німеччині, і багато дослідників обстоюють думку, що їхня творчість мала передромантичний характер.

1. Визначте риси німецького передромантизму у баладі Й. В. Ґете «Вільшаний король».

2. На прикладі балади Ф. Шиллера «Рукавичка» поясніть, у чому полягає суть романтичного принципу зображення надзвичайної особистості у надзвичайних обставинах.

Романтизм виник у Німеччині як оригінальний напрям, без зовнішніх літературних впливів, як це було в попередні історичні епохи. Німецькі філософи та митці першими сформулювали його основні принципи в теоретичних працях, і найвищі досягнення німецької літератури всього XIX століття пов’язані з романтизмом. Як батьківщина цього потужного мистецького напряму, Німеччина стала місцем паломництва романтиків з інших країн.

У ліриці, прозі і драматургії першого періоду існування німецького романтизму, крім основоположної теми роздвоєння реальності, були закладені й інші важливі теми романтичної літератури. Насамперед це тема трагічного кохання, причому митці розмежували романтичне (високе, чисте і жертовне) та чуттєве кохання.

1. У 9 класі ви вивчали лірику Генріха. Гейне. Які риси романтичної поезії, ви можете відзначити у віршах німецького поета?

2. Яким зображується кохання у творах Г. Гейне?

3. Чому баладу Г. Гейне про німфу Лорелею називають романтичною?

4. Згадайте, які символи і прийоми романтичної поезії використовує Г. Гейне у вірші «Самотній кедр на. стромині...».

Інша важлива тема німецького романтизму — це духовне єднання з природою: «Поет розуміє природу краще, ніж вчений. Тільки митець може осягнути сенс життя». У романтичній літературі особливе місце посідають пейзажі, які стають тлом для зображуваних подій і переживань героїв. До речі, у живописі художники-романтики також багато полотен присвятили картинам природи і найрізноманітнішим її станам, сповідуючи культ природи, схиляючись перед її вічною красою.

Особливе ж місце посіла тема митця (поета, музиканта, художника) в оточенні обивателів, неспроможних відчути сутність мистецтва. Герой нової літератури постає не просто людиною, що невдоволена буденною дійсністю і прагне ідеалу, а творчою особистістю, здатного на глибинні інтуїтивні відчуття та осяяння. Відповідно зростає роль мистецтва, воно стає своєрідним посередником між світами — той, хто здатний відчувати сутність мистецтва, здатен осягнути й ідеальний світ.

Напрям розвитку німецького романтизму різко змінився після 1805 року у розпал війн французького імператора Наполеона в Європі. До цього часу незалежною від Наполеона залишалася лише одна німецька держава — королівство Пруссія, але й вона була розгромлена в 1806 році і втратила значні території. По всій Німеччині стояли французькі гарнізони, і долю країни вирішували не німці, а французи. Завойовники почали нав’язувати французькі порядки підкореному населенню, через високі податки суттєво погіршився рівень життя.

Але ніщо не могло порівнятися з відчуттям національного приниження, яке переживали німці. Ненависть до завойовників спричинила зміни і в німецькому романтизмі. Помірне зацікавлення фольклорними мотивами в попередні роки перетворилося на пристрасне захоплення народною творчістю. Цей процес став своєрідним зверненням до своїх німецьких витоків, утвердженням німецької особливості та неповторності.

У німецькому романтизмі формується народно-фольклорна течія. Точкою відліку стала публікація у 1806 році збірки німецьких народних пісень. Ця значна літературна подія справила велике враження на всіх німецьких митців, а найвідоміший із них — Йоганн Вольфганг Ґете сказав, що в цих піснях «б’ється серце німецького народу».

Не менше вразило уяву німців видання в 1812 році «Дитячих і сімейних казок» — збірки німецьких народних казок, яку впорядкували видатні фольклористи-дослідники брати Якоб та Вільгельм Грімм (згадайте казки «Пані Метелиця» і «Бременські музики», які ви читали в 5 класі).

Брати Грімм в оповідачки казок (фрагмент картини художника Луїса Катценштайна, 1892 рік)

Після виходу цих фольклорних збірок німецька романтична література почала більше орієнтуватися на народну творчість. У ній стали набагато частіше використовувати народні мотиви та образи. Справжня революція відбулася в поезії: вплив фольклору був настільки значним, що в авторських поетичних творах митці-романтики почали відтворювати форму і ритм народних пісень, намагаючись досягти їхньої простоти і неповторної милозвучності.

У прозі активно розвиваються жанри, спрямовані на казкове, фантастичне зображення дійсності (фантастичне оповідання, фантастична повість, казка на фольклорній основі, повість-казка), у якій діють казкові або ж фантастичні герої. Значна частина творів мала похмуре звучання.

Найяскравіші здобутки німецького романтизму — це твори видатного письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), який досяг досконалості в романтичній казково-фантастичній прозі, та видатного поета Генріха Гейне (1797-1856), який створив настільки милозвучні взірці нової романтичної поезії, що багато його віршів стали німецькими народними піснями.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Предметні компетентності

1. Який напрям у літературі Німеччини, що століттями була під впливом іноземних культур, став її оригінальним і самобутнім мистецьким явищем?

2. Назвіть митців, твори яких визначають як передромантинні.

3. Згадайте і схарактеризуйте основні риси романтичної літератури.

4. Розкажіть про особливості німецького романтизму як нового літературного напряму.

5. Які історичні події спричинили величезну цікавість німецьких митців до національного фольклору?

6. Якими рисами наділений романтичний герой? У чому полягає протистояння романтичного героя і суспільства?

Математична компетентність

У подану таблицю навпроти першої колонки із прізвищами митців-романтиків у другій колонці впишіть назву країни, яку вони представляють, а в третій — назви їхніх романтичних творів, вивчених вами в попередніх класах. Прокоментуйте дібрані приклади.

Г. Гейне

Дж. Г. Байрон

В. Скотт

А. Міцкевич

Е. По

М. Гоголь

О. Пушкін

Г. X. Андерсен