Підручник з Біології. 8 клас. Матяш - Нова програма

Дорогі восьмикласники!

У попередніх класах ви вивчали біологію рослин, грибів, бактерій і тварин. Цього року ви здобуватимете знання про організм людини. Знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій свого організму, важливість збереження здоров’я, допоможуть організувати здоровий спосіб життя. Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: учитися, працювати, захоплюватися улюбленою справою.

З метою кращого засвоєння змісту підручника матеріал у ньому поділено на теми і параграфи. Прочитайте назву теми та інформацію про те, про що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на завдання і запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, засвоєний раніше, і краще сприйняти нові знання. У деяких параграфах, особливо початкових, вам трапиться рубрика Активізуйте свої знання. У ній коротко повторено матеріал, який ви вже вивчали в курсі «Біологія» у попередніх класах, а також з інших предметів (як-от, фізики, хімії, основ здоров’я).

Рубрика Цікаво знати розширить ваші знання і спонукатиме до подальшого вивчення предмета. Рубрика Здоров’я людини закцентує на практичному застосуванні здобутих знань у повсякденному житті. Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи на них, знаходьте всі позначені на них елементи. У тексті параграфів, підписах під малюнками є ще й навчальні завдання. У їхній зміст закладено вашу навчальну діяльність, спрямовану на вивчення тексту, аналіз змісту малюнків, на порівняння ознак.

Після кожного параграфа є рубрика Ключові терміни і поняття. У ній виділено нові для вас поняття і терміни. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу. Основна частина параграфів завершується рубрикою Узагальнимо знання. Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте головні моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики Перевірте та застосуйте здобуті знання, Обговоріть у групах, Поміркуйте, Творче завдання. Виконання вміщених у них завдань дасть вам змогу краще засвоїти навчальний матеріал, сприятиме розвиткові інтелектуальних умінь: аналізувати, порівнювати, узагальнювати, оцінювати, робити висновки, передбачати, зіставляти факти, знаходити закономірності, висловлювати власні судження. Завершується кожна тема рубрикою Самоконтроль знань з теми, у якій запропоновано різноманітні контрольні завдання з усієї теми. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть лабораторні роботи та лабораторні дослідження. Під час виконання їх ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що цей підручник не тільки дасть вам нові знання, а й допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Успіхів вам у пізнанні!

Автори

Вступ

Що таке біологічна система?

Які є ознаки організму людини як біологічної системи? Яке значення мають знання про людину для збереження її здоров’я?

§ 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Пригадайте ознаки живого. Які особливості в будові ссавців вирізняють їх серед інших тварин? Що таке вид, екосистема?

Минулого навчального року на уроках біології ви ознайомилися з дивовижним світом тварин: вивчали його різноманітність, особливості будови, процесів життєдіяльності, поведінки, пристосування до умов життя окремих його представників. Людина має багато спільних рис із представниками тваринного світу. Учені вважають, що все людство, незважаючи на відмінність кольору шкіри та інших ознак, - це один вид (мал. 1). Вони так класифікували його: тип Хордові, підтип Хребетні, клас Ссавці, ряд Примати, родина Гомініди, рід Людина, вид Людина розумна (Homo sapiens). Однак людина, на відміну від тварин, є особистістю - насамперед суб’єктом суспільних відносин (пригадайте, які відносини належать до суспільних).

Мал. 1. Усе людство - один біологічний вид

АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Пригадайте: вид - це сукупність особин, подібних між собою за будовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які дають плідне потомство.

Загальні ознаки, властиві організму людини як біологічній системі. Організм людини - це цілісна, відкрита, саморегульована та відносно стійка біологічна система. Що це означає? Насамперед з’ясуємо, що система - це єдине ціле, яке складається з тісно взаємопов’язаних між собою окремих частин. Біологічна (жива) система - це структурне й функціональне об’єднання біологічних елементів різного рівня складності: молекул, клітин, тканин, органів та їхніх систем, організмів тощо (пригадаємо: структура - це будова, а функція - це певний діяльний стан клітини, органа чи організму в цілому).

До біологічних систем належать: складні молекули (як-от молекули білків чи нуклеїнових кислот); клітини; організми; види; екосистеми. Людина як складна біологічна система перебуває на організмовому рівні організації. Біологічні системи нижчого рівня організації є складовою біологічних систем вищого рівня. Так, біологічні молекули, наприклад білки, нуклеїнові кислоти, входять до складу клітин, клітини - до складу тканин, тканини - до складу органів, органи та їхні системи - до складу цілісного організму (мал. 2).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Складні біологічні системи, як-от організм людини, є сукупністю біологічних систем нижчого рангу, які взаємодіють між собою. Саме їхня взаємодія й визначає такі властивості організму людини, як цілісність і здатність до саморегуляції. Ці ознаки є спільними з організмовими біологічними системами інших багатоклітинних живих істот: рослинами, тваринами.

Мал. 2. Структурна організація організму людини: молекули нуклеїнових кислот (А) входять до складу структур ядра клітини - хромосом (Б). Клітини входять до складу тканин (серцевий м’яз, В). З тканин складаються органи (серце, Г), які входять до складу певної системи органів організму (кровоносна система людини, Д)

Отже, всі складові організму людини не працюють окремо й не можуть існувати незалежно одна від одної. Усі вони є частиною одного неподільного цілого - організму, який відкрито взаємодіє з довкіллям, оскільки потребує надходження ззовні речовин і енергії й виділення назовні продуктів обміну.

Підтримання відносної сталості хімічного складу, будови, властивостей забезпечує саморегуляція організму як цілісної біологічної системи. Досконалі регуляторні механізми організму дають можливість людині існувати не лише за певних сталих умов, а й витримувати їхні зміни, пристосовуватись до нових умов - адаптуватися.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Адаптація - сукупність особливостей будови, функцій та поведінки певного біологічного виду, що забезпечує його існування в певних умовах довкілля.

Єдність усіх біологічних систем базується, зокрема, на єдності їхнього хімічного складу. Організм людини, як будь-яка біологічна система, насамперед, складається з таких хімічних елементів, як Карбон (С), Гідроген (Н), Оксиген (О) і Нітроген (N). Ці хімічні елементи переважають у складі різних організмів, становлячи понад 90 %. Саме вони, зокрема Карбон, є основою органічних сполук (білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот).

Пригадайте з курсу природознавства, які речовини називають органічними; а з курсу хімії - яке місце розташування хімічних елементів Карбону (С), Гідрогену (Н), Оксигену (О) і Нітрогену (N) у періодичній системі; схарактеризуйте їх.

Також для організму людини як цілісної біологічної системи характерні всі прояви живого. Пригадаємо їх.

Обмін речовин і енергії здійснюється в організмі людини та з навколишнім середовищем. У ньому безпосередньо беруть участь такі системи органів: травна, дихальна, видільна, кровоносна. Ці процеси забезпечують постійне самовідновлення в організмі: зокрема, відновлюється хімічний склад клітин і клітинний склад організму. Подразливість пов’язана з реакцією організму на дію зовнішніх і внутрішніх подразників. Це забезпечує зв’язок організму з навколишнім та внутрішнім середовищем, його існування за постійних змін у них та швидке реагування на такі зміни.

Розмноження - здатність організму людини відтворювати собі подібних. Вона базується на механізмах збереження і передавання спадкової інформації, забезпечує безперервність життя. Ріст і розвиток є відповідно кількісною і якісною характеристиками організму людини. Під час росту поступово збільшуються маса й розміри організму, а під час розвитку він змінюється якісно. Рух - це зміна положення організму чи його частин у просторі. Рухи організму людини забезпечує опорно-рухова система.

Ключові терміни і поняття: біологічна система, адаптації.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

Організм людини є біологічною системою, якій властиві:

• єдність хімічного складу з іншими біологічними системами;

• рівневість (її складовими є біологічні системи нижчих рівнів: біологічні молекули, клітини, тканини, органи та їхні системи);

• цілісність (усі складові виконують певні функції, взаємодіючи між собою);

• відкритість: організм людини потребує постійного надходження з довкілля речовин та енергії, які зазнають у ньому змін; у довкілля надходять використана енергія у вигляді тепла та кінцеві продукти обміну речовин;

• саморегуляція, яку забезпечують регуляторні системи.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. Що таке біологічна система? Які її властивості? 2. Якими є рівні організації біологічних систем? 3. У чому полягає саморегуляція біологічних систем? 4. На якому рівні організації перебуває організм людини?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ознаку живої системи, пов’язану з реакцією організму на дію зовнішніх і внутрішніх подразників: а) рівневість; б) розмноження; в) подразливість; г) обмін речовин.

2. Укажіть ряд хімічних елементів, які входять до складу всіх органічних сполук:

а) Н, О, С, Si; б) Н, N, О, С; в) Н, Fe, N, С; г) Н, Р, О, С.

3. Укажіть властивість організму людини, яка характеризує здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі: а) цілісність;

б) здатність до рухів; в) формування адаптацій; г) здатність до розмноження.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. У чому суть понять молекулярний, клітинний, тканинний і організмовий рівні організації?

ПОМІРКУЙТЕ. Що спільного та відмінного між біологічними системами, які перебувають на клітинному рівні організації: а) клітина є складовою певної тканини; б) клітина є самостійним організмом (одноклітинні істоти).

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

1. Обґрунтуйте вислів «Організм людини - цілісна, відкрита, саморегульована біологічна система». 2. Складіть схеми структурної організації рослини і тварини.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст