Географія. 7 клас. Масляк

Розділ VI. Вплив людини на природу материків і океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

Ви вже усвідомлюєте факт існування різномаїття природних умов материків та океанів нашої унікальної планети і розумієте їх значення для життя людства.

Тепер настала черга визначити, як розрізняють природні ресурси материків та океанів за їх видами та способами використання людиною. А також визначити, які екологічні проблеми виникають на материках та в океанах через використання цих ресурсів.

ВИВЧАЮЧИ РОЗДІЛ, ВИ:

 • Дізнаєтеся про причини порушення природної рівноваги, різні види забруднення природи, екологічні проблеми материків і океанів та можливі шляхи їх розв’язання.
 • Навчитеся розрізняти види природних ресурсів і типи природоохоронних територій.
 • Ознайомитеся з діяльністю міжнародних організацій з охорони природи.
 • Оціните роль міжнародного співробітництва у розв’язанні проблем взаємодії природи і суспільства.
 • Усвідомите наслідки змін природних комплексів під впливом людини та її раціонального і нераціонального природокористування.

§ 65. Природні багатства материків та океанів. Наслідки використання ресурсів людиною

 • 1. Для чого потрібні природні ресурси?
 • 2. Чому ресурси потребують раціонального використання?

Природні ресурси — це частина географічного або природного середовища. Це сукупність природних умов існування та життєдіяльності людей. Оскільки усі природні ресурси належать до компонентів природи, то їх розподіл та концентрація на Землі визначаються певними закономірностями природи.

Назвіть відомі вам закономірності розвитку природи Землі.

Класифікація природних ресурсів. Оскільки природні ресурси — це природні тіла, компоненти географічної оболонки Землі, то вони мають природну класифікацію і поділяються на такі групи:

 • за ознакою їх належності до природних систем: космічні (сонячна енергія тощо), планетарні (внутрішня енергія Землі тощо), ресурси Землі (атмосфера, гідросфера тощо);
 • за належністю до природних систем: елементи природних систем (мінерали, ґрунти, види рослин і тварин тощо) та результати їх функціонування (поліпшення родючості ґрунтів, зростання поголів’я та маси тварин тощо). Але останні важко віднести до такої чисто природної класифікації, тому що вони є результатом взаємодії природи і суспільства;
 • за видом і тривалістю кругообігу: довготривалий (космічні, геологічні) і в короткотривалий (кругообіг води);
 • за характером розміщення на поверхні Землі: відносно рівномірно розподілені (атмосфера тощо) та зосереджені на певних територіях (елементи гідросфери, літосфери тощо);
 • за можливістю їх переміщення територією: такі, що переміщуються природно (повітряні маси, вода, тварини тощо), і такі, що не переміщуються (рослини тощо);
 • за видами: мінеральні, кліматичні, водні, земельні, лісові, рекреаційні тощо (мал. 293).

Виходячи з господарського використання, природні ресурси поділяються на такі групи:

 • за територіальною належністю: світові (глобальні) та національні (пов’язані з певною територією);
 • за вичерпністю: вичерпні і невичерпні.

Мал. 293. Тут колись був тропічний ліс

Мал. 294. Видобуток солі в Африці

Поясніть поняття «вичерпні/невичерпні ресурси».

Ресурси, які при їх видобутку і використанні не відтворюються природою або відновлюються в терміни, значно більші в порівнянні зі швидкістю їх господарського використання, називаються вичерпними.

Окремі з них є відтворюваними — ґрунти, рослинність, тваринний світ, деякі мінеральні ресурси, наприклад, солі, що осідають в лиманах і озерах (мал. 294). До невідтворюваних ресурсів належать багатства надр (горючі, металічні та неметалічні корисні копалини). Їх використання можливе лише один раз і призводить до виснаження та вичерпання їх запасів. Їх поповнення неможливе, адже умови і процеси, в яких вони виникли багато мільйонів років тому, відсутні або відбуваються дуже повільно.

Природні ресурси, існування яких необмежене часом, називаються невичерпними. При будь-якому інтенсивному споживанні їх кількість не зменшується або зменшується в незначних обсягах. До них належать: сонячна енергія, кліматичні і гідрологічні ресурси, енергія вітру і морських припливів, дощі, енергія річок, вода як засіб транспортування.

Сфери використання природних ресурсів. За напрямом використання ресурси поділяють на паливно-енергетичні, мінерально-сировинні, продовольчі та інші (мал. 295).

Запропонуйте способи використання ресурсів за допомогою мал. 295.

Мал. 295. Види природних ресурсів

За можливістю залучення до господарського використання природні ресурси поділяються на ті, які можна експлуатувати зараз, та потенційні, тобто ті, які можна буде використовувати в майбутньому.

До потенційних природних ресурсів належать ті, що знаходяться на стадії вивчення або підготовки до промислової експлуатації (освоєння, розробки). Інколи природні ресурси не можуть використовуватись у господарстві через неможливість вивезення їх з місця видобутку.

Які природні умови перешкоджають можливості використання природних ресурсів?

Отже, для того, щоб розпочати використання потенційних природних ресурсів, необхідні не тільки додаткові знання про них, а й затрати праці.

У зв’язку з інтенсивним використанням природних ресурсів, їх виснаженням і деградацією, вони стають предметом все більшого вивчення різних галузей науки: економіки, екології, географії, геології тощо.

Природні ресурси — це частина географічного або природного середовища.

Природні ресурси мають природну класифікацію і поділяються на групи за різними ознаками.

Усі ресурси (вичерпні, невичерпні, відновлювані, невідновлювані) використовуються в різних сферах життєдіяльності людини.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

 • 1. Поясніть, що таке природні ресурси, чому їх поділяють на різні групи.
 • 2. Назвіть паливно-енергетичні, мінерально-сировинні та продовольчі ресурси.
 • 3. Поясніть, чому виділяють потенційні природні ресурси.
 • 4. Чим відрізняються вичерпні та відновлювані природні ресурси?
 • 5. Чому все гостріше постає питання раціонального використання природних ресурсів?