Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Шановні десятикласники!

Ви тримаєте в руках підручник «Географія», який допоможе осягнути взаємопов’язаність глобалізованого світу, у якому ми живемо.

Зі шкільного курсу географії 9 класу ви дізналися про те, наскільки раціонально населення України й інших країн світу використовує ресурси планети; який рівень розвитку має наша держава порівняно з іншими країнами й економіками світу; що треба зробити, щоб забезпечити гідне життя населення України й мешканців інших країн.

Як свідчить світовий досвід, багатство та процвітання будь-якої країни, щасливе й заможне життя кожної людини починаються з любові до рідної землі та дбайливого ставлення до її природних багатств. Шкільний курс «Географія: регіони та країни» узагальнює знання про господарську діяльність людини, цілісність світового господарства, міжнародні економічні відносини, ресурси, населення й економічний потенціал регіонів і країн світу, підбиває підсумки сформованості цілісної географічної картини світу.

Нині географічні знання потрібні кожній освіченій людині. Без них неможливо зрозуміти динамічні зміни на політичній карті світу, осягнути сутність взаємодії суспільства й природи, усвідомити особливості розвитку та розміщення населення й господарства, опанувати особливості розвитку світового господарства в умовах постіндустріальної науково-технічної революції, вирішити нагальні економічні та соціальні проблеми сучасності.

Ми пропонуємо вам здобути географічні знання та розширити географічну культуру за допомогою цього підручника, який буде вашим надійним компасом в океані сучасної географічної інформації. Ви ознайомитеся з новими географічними, економічними, демографічними, соціологічними термінами й поняттями, сучасними географічними теоріями, напрямами розвитку географічної науки.

Підручник є основним, але не єдиним джерелом знань. Коли ви будете з ним працювати, використовуйте географічні карти, шукайте на них об’єкти, про які йдеться в параграфі. Користуйтеся енциклопедіями, довідниками, періодичними виданнями, сучасною теле- та радіоінформацією, Інтернетом.

Бажаємо цікавої та змістовної мандрівки шкільним курсом «Географія: регіони та країни»! Нехай вона допоможе вам знайти власне місце в дорослому житті.

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

1. Пригадайте регіони світу, які ви вивчали в курсі «Географія: материки та океани». У якому з них розташована Україна?

2. Якими джерелами географічних знань ви вмієте користуватися? Які з них для вас найцікавіші та найважливіші?

1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни». Життя триває у двох вимірах просторі й часі. Простір — географія, час — історія. Значення простору, території в розвитку цивілізації з часом не стає меншим, а змінюється й трансформується. У царині географії в час глобалізації та інтеграції країн світу відбуваються, здавалося б, два несумісні процеси. Усе частіше виокремлюються деякі регіони, що стають самостійними повноцінними країнами. Яскравим прикладом є Європейський Союз (ЄС). Це найбільш інтегроване регіональне утворення світу, у якому з часом з’являється багато регіональних підрозділів, що намагаються формувати власні території: Каталонія та Країна Басків в Іспанії, Шотландія у Великій Британії тощо.

Знайдіть на карті країни, які входять до складу ЄС.

Охарактеризуйте мету створення цього інтеграційного об’єднання країн.

Курс «Географія: регіони та країни» вивчає окремі країни й регіони світу як єдину складну інтегровану систему, яка при цьому залишає право кожному з регіонів на збереження власної самобутності (мал. 1). Розвиток усіх країн і регіонів за єдиним шаблоном, як уважали раніше, виявився непродуктивним. Тому нині в інтегративних утвореннях від нього все частіше відмовляються.

Мал. 1. Самобутність країн Європи: а) французькі бретонки в національному вбранні; б) традиційний фестиваль троянд у Болгарії; в) фестиваль фламенко в Іспанії

Глобалізація — це процес взаємодії та інтеграції між людьми, компаніями й урядами різних країн, який здійснюється через міжнародну торгівлю та інвестиції за допомогою інформаційних технологій.

Globalization is a process of interaction and integration among the people, companies and governments of different nations, which is driven by an international trade and investment with aid of information technologies.

З 1 вересня 2017 р. Україна стала асоційованим членом ЄС у повному обсязі. Великої популярності набуває безвізовий режим з європейськими й іншими країнами. Українська нація стає мобільнішою та заявляє про власну присутність майже в будь-якому куточку світу. Це впливає на зростання цінності знань про країни й регіони світу. Плануючи навчання, відпочинок, роботу, організацію власного бізнесу в тій чи іншій країні чи регіоні світу, кожен громадянин України має володіти сучасним комплексом географічних знань. Недостатньо «витягти» з Інтернету потрібний факт про певну країну чи регіон. Треба вміти аналізувати, бачити загальну картину й уміти застосовувати знання на практиці. Фактично нині важко знайти в Україні людину, якій би ці знання тією чи іншою мірою не стали в пригоді.

Проаналізуйте дані таблиці 1 і зробіть відповідні висновки.

2. Регіони світу за класифікацією ООН. Фахівці по-різному визначають економіко-географічні регіони світу. Це пов’язано як з усталеними національними традиціями в цій сфері, так і з конкретними завданнями, які ставлять перед собою ті чи інші вчені в процесі виокремлення економіко-географічних регіонів. Крім того, політичні й економічні трансформації у світі призводять до неминучих і досить швидких змін у його регіональному поділі.

Нині, відповідно до класифікації ООН, можна визначити такі економіко-географічні регіони: країни Європи, країни Азії (країни Євразії); країни Америки; країни Африки; країни Океанії та Австралія. Основою сучасних економіко-географічних регіонів світу стають регіональні інтеграційні об’єднання — макрорегіони. Вони ніби створюють своєрідний опорний каркас регіонів, розділяючи одні з них та об’єднуючи інші в єдину економіко-географічну систему. Важливу роль у такому розподілі на регіони відіграє економічна інтеграція.

Макрорегіон — геополітичний підрозділ, який охоплює кілька традиційно або політично визначених регіонів. Значення може змінюватися, коли загальним знаменником є культурна, економічна, історична або соціальна подібність у межах макрорегіону. Цей термін часто використовують у контексті глобалізації.

A macroregion is a geopolitical subdivision that encompasses several traditionally or politically defined regions. The meaning may vary, with the common denominator being cultural, economical, historical or social similarity within a macroregion. The term is often used in the context of globalization.

Економічна інтеграція — це об’єднання економічної політики між різними державами шляхом часткового або повного скасування тарифних і нетарифних обмежень на торгівлю, що існували між ними до їхньої інтеграції. Це означає зниження ціни для дистриб’юторів і споживачів з метою підвищення рівня добробуту, одночасно з підвищенням економічної продуктивності держав.

Economic integration is the unification of economic policies between different states through the partial or full abolition of tariff and non-tariff restrictions on trade taking place among them prior to their integration. This is meant in turn to lead to lower prices for distributors and consumers with the goal of increasing the level of welfare, while leading to an increase of economic productivity of the states.

До об’єднаної Європи, як потужного регіону, входять або намагаються ввійти все більше країн. Водночас такі країни Євразії, як Росія, Туреччина та Казахстан, усе більше дистанціюються від нього. Росія намагається створити Євразійський союз — економічне й політичне інтеграційне об’єднання, фактично — Євразійський економіко-географічний регіон. Строкатий Азійський регіон теж іде шляхом інтеграції на рівні субрегіонів — Південна, Східна, Південно-Східна Азія тощо, які в майбутньому створять єдиний Азійський економіко-географічний простір, або регіон. Подібні процеси також відбуваються в Африці й Америці.

Ми розглядатимемо найбільші економіко-географічні регіони світу: Європу, Азію, Океанію, Америку, Африку.

Знайдіть на карті економіко-географічні макрорегіони та найбільші країни в кожному з них.

3. Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу. Існують різні точки зору щодо глобалізації як домінанти світового розвитку, пов’язаної з появою загальносвітового інформаційного та фінансового простору. Вам уже відомо, що процес глобалізації розпочався в другій половині XX ст. В умовах глобалізації формуються нові функціональні відносини між різними соціальними системами й окремими людьми.

Деякі дослідники порівнюють глобалізацію з якісно новими рівнями інтеграції. Вона сприяє формуванню цілісного й взаємозалежного світу, інтенсивному обміну знаннями та технологіями, тенденції зближення країн і народів, виникненню єдиного економічного й інформаційного простору не тільки в масштабі зазначених вище макрорегіонів, а й у планетарному масштабі. Процес глобалізації передбачає формування світу, у якому стираються географічні кордони соціальних, економічних і культурних систем. Тому глобалізація є рушійною силою в становленні цілісної єдності людства.

Використовуючи додаткові джерела, назвіть позитивні та негативні ознаки глобалізації.

4. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства в сучасному світі. Географія найдавніша галузь знань, порівняно з фізикою, хімією, біологією. Географія — це не тільки пізнання, а й розуміння взаємозв’язків природних і суспільних процесів та явищ, уміння їх аналізувати й прогнозувати. Сучасні географічні дослідження давно відомих територій дають ученим безліч нових вражаючих відкриттів, не виявлення нових об’єктів, а відкриття географічних закономірностей у природі та суспільстві.

Кожен із нас намагається зберігати недоторканним власне просторове поле — свою кімнату, територію навколо будинку, дачу, не допускаючи сторонніх. Своєю територією людина вважає й територію власної держави. Якщо загарбник перетинає її кордони й заходить на чужу територію, більшість громадян починає відчувати дискомфорт — те, що нині відчуває кожен свідомий українець.

Країнознавство як наука й навчальна дисципліна ґрунтується на інстинктах, притаманних людині від природи. Перед будь-якою людиною та суспільством у цілому стоїть завдання раціонально організувати територію. На шляху приєднання до розвинених країн Європи ми пізнаємо й дивуємося, як розумно облаштована їхня територія, яка вона комфортна для проживання окремої людини та суспільства загалом (мал. 2, с. 8). Повідомлення в засобах масової інформації про вирубування лісів, захаращення міського середовища незаконним будівництвом, а приміських зон сміттям, забудову прибережних ділянок свідчать про те, що люди не завжди раціонально використовують географічні знання, а іноді просто нехтують ними. Країнознавчі знання — це основа розвитку господарства, розбудови армії, організації раціонального відпочинку.

Країнознавство — наука, що синтезує та узагальнює дані про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів, держав і країн.

Country Studies — a discipline that synthesizes and generalizes data on the political, economic, social, cultural spheres of society’s life, the world as a whole, individual regions, states and countries.

Ви вже можете самостійно охарактеризувати застосування географічних знань у різних сферах буття суспільства. Наведіть приклади використання географічних і країнознавчих знань для сталого розвитку економіки та суспільства на прикладі конкретної країни.

У царині освітньо-виховного значення географія та країнознавство належать до критичних навчальних дисциплін для розвитку суспільства у XXI ст. Наприклад, географія України, як і історія, цілком об’єктивно має набагато більше можливостей для виховання свідомих громадян своєї країни, ніж хімія, фізика чи математика. Можна погодитися з твердженням, що без країнознавчої освіти жодна людина в сучасному світі не вважатиметься культурною та освіченою.

Наведіть приклади раціонального облаштування території та виховного значення географічної науки.

У минулому географічні науки давали суспільству переважно довідкову інформацію. Тепер практична роль географії визначається передусім її участю у вирішенні проблем взаємодії природи та суспільства. їхнє загострення зайвий раз доводить, що географічні дослідження повинні мати випереджальний характер. Передування всебічних географічних досліджень розробленню та затвердженню будь-яких проектів особливо важливе тоді, коли втручання людини в природу може мати планетарні наслідки.

Конструктивна роль географії проявляється в географічному прогнозі. Усвідомлення людиною складності проблеми раціональної взаємодії природи та суспільства привело до появи такого методу дослідження, як моніторинг. Це складна інформаційна система, основне завдання якої — спостереження й оцінювання стану природного середовища, що зазнало антропогенного впливу. Найбільш розвинена частина моніторингу — спостереження за забрудненням води та повітря. Кінцева мета моніторингу — розроблення заходів розумного використання природних ресурсів, збереження природної рівноваги як у конкретній державі, так і у світі.

Курс «Географія: регіони та країни» вивчає окремі країни й регіони світу як єдину складну інтегровану систему, що залишає за кожним регіоном право на збереження власної самобутності. Виокремлення економіко-географічних макрорегіонів світу пов’язане з конкретними завданнями, які виникають у процесі їхнього дослідження. Політичні й економічні трансформації у світі призводять до постійних змін у регіональному поділі світу. Ми розглянемо такі економіко-географічні макрорегіони, як Європа, Азія, Океанія, Америка, Африка.

Мал. 2. Елементарні приклади облаштування території: а) електромобіль на прокат на вулиці м. Ліона (Франція); б) прокат велосипедів у м. Барселоні (Іспанія); в) урна для сміття в м. Дубаї (ОАЕ)

У сучасному розвитку суспільства важко переоцінити пізнавальний та освітньо-виховний потенціал географії та країнознавства. Їхня практична роль визначається участю у вирішенні проблем взаємодії природи та суспільства. Конструктивна роль проявляється в географічному прогнозі.

1. Назвіть і покажіть на географічній карті світу основні економіко-географічні макрорегіони.

2. Поясніть відмінності географічного положення окремих макрорегіонів та його вплив на розвиток господарства на прикладі країн Європи й Центральної Америки.

3. Оцініть пізнавальну й освітньо-виховну роль країнознавства в сучасному світі.

4. Поясніть вплив глобалізації на розвиток сучасного світу.

5. Наведіть приклади практичної та конструктивної ролі географічних наук у сучасному світі.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст