Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Практичне заняття

Міжнародні гарантії прав людини на мир, здоров'я та безпечне довкілля

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Після цього уроку ви зможете:

• визначати взаємодію норм різних міжнародно-правових актів із питань, що врегульовують право людини на мир, здоров'я та безпечне довкілля

• співвідносити міжнародні принципи правового регулювання у сфері прав людини на мир, здоров'я та безпечне довкілля з положеннями українського законодавства

• визначати й аналізувати норми кримінального законодавства України, які є одними з юридичних гарантій забезпечення права на мир, здоров'я та безпечне довкілля

• порівнювати гарантії екологічних прав громадян України з міжнародними гарантіями прав людини на безпечне довкілля

• продовжити роботу над удосконаленням своїх навичок ведення дискусії в групі

ЗАВДАННЯ 1. Робота у групах. Проведіть дискусію з таких питань.

1. Екологічні права не згадуються в Європейській конвенції з прав людини (далі — Конвенція), тому Європейський суд із прав людини не може розглядати справи щодо захисту порушених екологічних прав. Однак ряд прав, які закріплені в Конвенції, можуть порушуватися в результаті забруднення довкілля. Опрацюйте текст цього міжнародно-правового акта та складіть перелік прав, які можуть порушуватися в результаті забруднення довкілля і за захистом яких можна звернутися до Європейського суду з прав людини.

2. Чи може доступ до правосуддя з питань щодо навколишнього природного середовища вважатися гарантом інших екологічних прав?

3. Екологічні права людини є колективними чи індивідуальними?

4. Чи доцільним є прийняття спеціального закону про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю громадян несприятливим впливом навколишнього природного середовища? Ураховуйте те, що більшість законів, які закріплюють таке право, містять норми бланкетного характеру, а екологічна шкода здоров’ю людини часто характеризується масштабністю, прихованістю, невідтворюваністю та віддаленістю прояву.

5. Чи не порушують положення медичної реформи, яка з 2018 р. запроваджується в Україні, міжнародних гарантій прав людини на здоров’я?

ЗАВДАННЯ 2. За допомогою ресурсів мережі Інтернет ознайомтеся з положеннями Орхуської конвенції про доступ до інформації та участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Установіть, у яких випадках вона допускає можливість відмови з боку державних органів у наданні екологічної інформації. Дайте оцінку цим випадкам із позицій критичного мислення.

ЗАВДАННЯ 3. Робота у групах. За поданою нижче схемою порівняйте гарантії екологічних прав громадян України з міжнародними гарантіями прав людини на безпечне довкілля.

№ з/п

Гарантії екологічних прав України

Міжнародні гарантії прав людини на безпечне довкілля

1

Проведення державних заходів щодо підтримання, відновлення й поліпшення стану навколишнього природного середовища

2

Обов'язок центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації об'єктів

3

Участь громадських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища

4

Здійснення державного та громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

5

Компенсація в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю й майну громадян унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

6

Невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

7

Створення та функціонування мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації

ЗАВДАННЯ 4. Проаналізуйте міжнародні гарантії прав людини на безпечне довкілля та спробуйте визначити, яким фундаментальним правам людини може суперечити охорона довкілля.

ЗАВДАННЯ 5. За допомогою ресурсів мережі Інтернет ознайомтеся з текстом Декларації про право на мир, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 2016 р. Визначте, у чому полягає взаємозв'язок між міжнародними гарантіями права людини на мир та безпечне довкілля.

ЗАВДАННЯ 6. Знайдіть у цивільному та трудовому законодавстві України норми, які покликані сприяти практичній реалізації права громадян на здоров'я та безпечне довкілля. Спробуйте оцінити відповідність змісту цих норм нормам міжнародного права.

ЗАВДАННЯ 7. Знайдіть у кримінальному законодавстві України норми, які виступають одним із різновидів юридичних гарантій прав людини на мир, здоров'я та безпечне довкілля. Спробуйте оцінити відповідність змісту цих норм до норм міжнародного права.