Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 77. Економічні, соціальні та культурні права і свободи

Які права і свободи належать до економічних, соціальних та культурних?

Економічні, соціальні й культурні права і свободи — це права, пов’язані з діяльністю людини в економічній сфері, її соціальними відносинами із суспільством, державою, колективами, іншими людьми, діяльністю у сфері культури та духовного життя.

Економічні права людини за Конституцією України

Право приватної власності

Стаття 41

Право на підприємницьку діяльність

Стаття 42

Вирішальне значення для стабільності економічних відносин у суспільстві має положення в частині 4 статті 41 Конституції України, відповідно до якого ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а право приватної власності є непорушним. Проте можливе примусове відчуження об’єктів права приватної власності. Воно може бути застосоване лише як виняток із мотивів суспільної необхідності й тільки на підставі та в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього й повного відшкодування їхньої вартості.

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види й межі монополії визначаються законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю й безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів (стаття 42 Конституції України).

Соціальні права людини за Конституцією України

Право кожного на житло

Стаття 47

Право кожного на працю

Стаття 43

Право тих, хто працює, на страйк для захисту своїх економічних і соціальних Інтересів

Стаття 44

Право кожного, хто працює, на відпочинок

Стаття 45

Право на соціальний захист

Стаття 46

Право на достатній життєвий рівень

Стаття 48

Право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування

Стаття 49

Право кожного на безпечне для життя і здоров'я людини довкілля

Стаття 50

Право на працю включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб (стаття 43 Конституції України).

ЗАВДАННЯ 1. Поміркуйте! Античний філософ Антисфен зазначав, що «задоволеннями користуватися можна по праву тільки після праці, а не раніше за неї». Чи можна погодитися з позицією філософа?

Для реалізації права на житло держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату відповідно до закону. При цьому ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як на підставі закону за рішенням суду.

Культурні права людини за Конституцією України

Право кожного на освіту

Стаття 53

Свобода літературної, художньої, наукової І технічної творчості громадян, право на захист Інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних І матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами Інтелектуальної діяльності

Стаття 54

Держава встановлює не лише право на освіту, а ще й обов’язок кожного здобути повну загальну середню освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

ЗАВДАННЯ 2. Подискутуйте! Доведіть важливість права на освіту, використовуючи тези з таких цитат: 1) «Коріння освіти гіркі, але плоди солодкі» (Аристотель); 2) «Освіта — ключ для відкриття золотих воріт свободи» (Дж. Вашингтон); 3) «Мета освіти має полягати в тому, щоб навчати нас, як думати, а не про що думати» (Ж.-Ж. Руссо).

Громадянам гарантуються свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. Держава сприяє розвитку науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які перебувають за 'її межами (стаття 54 Конституції України).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. У чому полягають особливості соціальних, економічних та культурних прав людини? 2. Назвіть соціальні, економічні та культурні права людини, які закріплені в Конституції України. 3. Коротко охарактеризуйте найбільш важливі із соціальних, економічних та культурних прав.