Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 52. Види юридичної відповідальності

1. Визначте мету юридичної відповідальності.

2. Пригадайте, із якого віку передбачається притягнення осіб до різних видів юридичної відповідальності.

Залежно від виду правопорушення, за яке застосовується відповідальність, розрізняють види юридичної відповідальності.

1. Конституційна відповідальність виокремилась у самостійний вид юридичної відповідальності зовсім недавно. Дискусії про її самостійність і досі ведуться в наукових колах. Підставою конституційної відповідальності є конституційний делікт (правопорушення), що полягає в порушенні норм конституційного права.

Суб’єктами конституційної відповідальності можуть виступати президент, уряд, парламент, депутати, партії та громадські об’єднання.

До санкцій, що передбачені за конституційні делікти, належать: імпічмент президенту, відставка уряду, розпуск парламенту, заборона діяльності партії.

Притягнення до конституційної відповідальності можливе не тільки за рішенням суду, але й, наприклад, за рішенням президента (президент своїм указом може розпустити парламент). 2. Кримінальна відповідальність — найсуворіший вид юридичної відповідальності. Настає за вчинення суспільно небезпечних діянь (злочинів), вичерпний перелік яких міститься в Кримінальному кодексі.

Межі й види покарання теж чітко регламентуються Кримінальним кодексом. До особи, що вчинила злочин, можуть бути застосовані такі види покарань: довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, виправні роботи, конфіскація майна, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на визначений строк.

Підстави, межі й порядок притягнення до кримінальної відповідальності встановлюються тільки законом. Притягнення до кримінальної відповідальності можливе тільки в судовому порядку.

Вік, із якого можливе притягнення до відповідальності: із 16 років, а у виключних випадках, передбачених законом, — із 14 років. Розглянемо приклад.

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій,— караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

3 .Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків (правопорушень). Перелік таких правопорушень, а також межі адміністративної відповідальності містяться як у Кодексі України про адміністративні правопорушення (основний акт), так і в спеціальних законах, наприклад Законі України «Про захист прав споживачів».

Згідно зі статтею 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення: попередження; штраф; штрафні бали; позбавлення спеціального права, наданого певному громадянину (право керувати транспортними засобами, право на полювання); тощо.

Адміністративні стягнення можуть бути застосовані судом, органами державної виконавчої влади (наприклад Національна поліція), органами місцевого самоврядування, а також судом.

Вік, із якого можливе притягнення до відповідальності: із 16 років.

Розглянемо приклад.

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВИТЯГ)

Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради,— тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Цивільна відповідальність настає за вчинення цивільно-правового проступку. Законодавство не містить вичерпного переліку таких проступків. Не завжди в законодавстві передбачено й межі цивільно-правової відповідальності.

Особи, що укладають між собою договір, мають можливість домовитися про те, що буде вважатися порушенням такого договору, і визначити особливості відповідальності за кожне порушення.

Цивільна відповідальність знаходить свій прояв у: відшкодуванні шкоди (як майнової, так і немайнової), сплаті неустойки (штрафу, пені).

Цивільна відповідальність може реалізуватися як у добровільному порядку, так і в судовому.

Вік, із якого можливе притягнення до відповідальності: із 14 років.

Розглянемо приклад.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я 1. Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.

5. Дисциплінарна відповідальність покладається на працівника за вчинення дисциплінарного проступку.

Під дисциплінарним проступком слід розуміти порушення (невиконання або неналежне виконання) працівником своїх трудових обов’язків. Вичерпного переліку дисциплінарних проступків не існує.

Проте існує вичерпний перелік дисциплінарних стягнень, що покладаються на порушників трудової дисципліни. Перелік дисциплінарних стягнень міститься в Кодексі законів про працю та дисциплінарних статутах (дисциплінарний статут органів внутрішніх справ, дисциплінарний статут Збройних Сил України, дисциплінарний статут прокуратури України тощо).

На порушників трудової дисципліни можуть накладатися дисциплінарні стягнення: догана, звільнення, пониження в посаді, позбавлення військового звання, пониження у військовому званні та ін.).

Суб’єктом дисциплінарної відповідальності (особою, на яку може бути покладена така відповідальність) є лише працівник. При цьому покладення дисциплінарної відповідальності можливе лише керівником підприємства, установи, організації.

Вік, із якого можливе притягнення до відповідальності: із 14 років.

Розглянемо приклад.

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

...7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння...

6. Матеріальна відповідальність покладається на працівника за вчинення трудового майнового правопорушення, під яким слід розуміти протиправне заподіяння шкоди внаслідок невиконання (неналежного виконання) трудових обов’язків.

Матеріальна відповідальність покладається на працівників у всіх випадках заподіяння працівником шкоди роботодавцю (зламав верстат, втратив інструмент, розбив ноутбук тощо).

Існують два види матеріальної відповідальності:

1) Обмежена матеріальна відповідальність (працівник відшкодовує шкоду в розмірі, що не перевищує його заробітної плати).

2) Повна матеріальна відповідальність (працівник відшкодовує шкоду в повному обсязі).

Якщо сума стягнення не перевищує середньомісячної заробітної плати, то матеріальна відповідальність може бути покладена на працівника за розпорядженням роботодавця. В інших випадках — лише судом.

Вік, із якого можливе притягнення до відповідальності: із 14 років.

Розглянемо приклад.

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які вам відомі види юридичної відповідальності? 2. У чому полягають особливості конституційної відповідальності? 3. Які види санкцій передбачає кримінальна відповідальність? 4. Який характер має цивільна відповідальність? 5. До якого виду юридичної відповідальності є найближчою за своєю сутністю адміністративна відповідальність? 6. Чи можна вважати дисциплінарну та матеріальну відповідальність видами юридичної відповідальності одного логічного ряду?