Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 3. Теорії походження держави і права

Пригадайте з курсу історії, що являли собою три поділи праці й чому вони стали економічною передумовою виникнення держави.

Теорії про походження держави та права виникали, відбиваючи рівень розвитку економічного ладу та суспільної свідомості.

Теологічна теорія є однією з найбільш давніх. Її творці вважали, що держава вічно існує з Божої волі, а тому кожен зобов’язаний коритися цій волі. Так, у Законах Хаммурапі йшлося про божественне походження влади царя: «Боги поставили Хаммурапі правити “чорноголовими”»; «Людина є тінню Бога, раб є тінню людини, а цар дорівнює Богу». У Стародавньому Китаї імператора називали Сином Неба. Християнство розвинуло ідею Божої сутності держави: «Усяка душа буде покірна вищій владі, — йдеться в посланні апостола Павла до римлян, — тому що немає влади не від Бога, а існуюча влада від Бога встановлена». Тобто теологічна теорія не відкидала необхідності створення та функціонування земної держави, забезпечення належного правопорядку. Релігійні мислителі стверджували, що право — Богом дане мистецтво добра та справедливості. Теологічна теорія одна з перших пов’язала право з добром і справедливістю.

Патріархальна теорія пояснює, що державна влада виникає та існує в суспільстві подібно до того, як у родині природно затверджується влада глави сімейства. Патріархальна теорія була поширена у Стародавній Греції та рабовласницькому Римі, відродилася в період середньовічного абсолютизму. Біля її витоків стояв Аристотель, який стверджував, що державна влада є продовженням розвитку батьківської влади. Патріархальна концепція у примітивній формі відбиває становлення стародавніх монархій, але при цьому спотворює сутність держави. Вона заперечує правову свободу людини в державі; виправдовує необмежене насильство недосконалістю людської природи. Право в патріархальній теорії є вираженням волі держави.

ЗАВДАННЯ 1. Поміркуйте! У частині 3 статті 43 Конституції України йдеться: «Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан». Чи можна назвати цю норму патерналістською?

У договірній теорії держава виникла як продукт свідомої творчості, як результат договору, який укладають люди, що перебували до цього у природному, первісному стані. Суспільний договір, яким створюється держава, розуміється як згода між ізольованими до того індивідами на об’єднання в державі, перетворюючи неорганізовану велику кількість людей на єдиний народ. Право в договірній теорії розуміється через природу людини. У процесі розвитку людства природні права одних людей вступають у суперечність із правами інших, порушується порядок, виникає насильство. Це відбувається тому, що в додержавному суспільстві не було влади, здатної захистити людину та гарантувати її природні права.

ЦІКАВО!

Теорія «двох мечів» як форма боротьби за державну владу у феодальній Європі

У XII ст. у Західній Європі стала розвиватися записана Аврелієм Августином (Блаженним) у його праці «Про град божий» легенда про два мечі, зміст якої такий:

«Господь залишив апостолам два мечі. Меч символізує владу. Один меч символізував церковну, духовну владу, а інший — світську. Засновники церкви вклали в піхви один і залишили його при собі, тому що не слід церкві власноруч використовувати меч. А другий вони вручили государям для того, щоб ті могли власноруч вершити земні справи. Церква наділила владою світських царів. І тому цар саме церквою наділений правом управляти людьми, і сам при цьому є слугою церкви».

Відповідно, католицька церква із самого початку утворення феодальних держав неодноразово заявляла свої права на верховенство над світською владою. Обґрунтовуючи політичні інтереси церкви, її ідеологи стверджували, що могутність державців походить від церкви, а вона здобула свій авторитет безпосередньо від Христа. У боротьбі з владою царів церква нерідко зображала себе захисницею народу, апелюючи до нього й доходячи навіть до проголошення ідеї народного суверенітету, до визнання права народу на повстання. Ці претензії церкви наразилися на сильний опір із боку світських феодалів. У своїй боротьбі з теократією світська влада знайшла підтримку в юристів, які спиралися на норми римського права. У XIII—XV ст. у теократичних теоріях спостерігався поворот до компромісу між духовною та світською владою. Адже церква в боротьбі з єретиками відчула потребу в сильному державному апараті, і тому серед духовенства зростала кількість прихильників зміцнення влади монархів, хоч ідея переваги церкви над державою зберігалася.

ЗАВДАННЯ 2. Подискутуйте! Чи можна назвати Акт проголошення незалежності України суспільним договором?

Теорія насильства основою походження держави та права вбачає акт насильства, як правило, завоювання одного народу іншим. Для закріплення влади переможця над завойованим народом, для насильства над ним і створюють державу та право. Право, у свою чергу, закріплювало «статус кво» для переможців та переможених.

Матеріалістична (класова) теорія пояснює виникнення держави соціально-економічними причинами. Першорядне значення для розвитку економіки, а отже, і для появи держави мали три великі поділи праці (від землеробства відділилися скотарство та ремесло, виник клас людей, зайнятих тільки обміном). Такий поділ праці та пов’язане з ним удосконалювання знарядь праці дали поштовх зростанню її продуктивності. З’явився надлишковий продукт, що врешті й привів до виникнення приватної власності, у результаті чого суспільство розкололося на багаті та незаможні класи. Держава та право виникли переважно з метою зберегти та підтримати панування одного класу над іншим.

Суспільні класи — великі групи людей, пов'язаних загальним відношенням до засобів виробництва.

ЦІКАВО!

Егоїзм створив державу?

Англійський вчений XVII ст. Т. Гоббс (1588—1679) вважав головним мотивом людських вчинків егоїзм. На його думку, люди від природи піддаються жадібності, страху, гніву та іншим негативним емоціям, вони діють заради любові до себе, а не до іншого. Тому додержавному періоду історії людства властиве не просте страждання від несправедливостей суспільних відносин, а реальна війна всіх проти всіх. Єдиним можливим шляхом порятунку Т. Гоббс вбачав відмову кожної людини від частини своєї індивідуальної свободи на користь певної суспільної установи. Такою установою й мала стати держава. Суспільний договір укладався не між народом і носіями верховної влади, а між людьми (кожний погоджується з кожним) із приводу вручення державі їх природних прав (за винятком права самозахисту).

Томас Гоббс

Психологічна теорія пов’язує появу держави з особливими властивостями людської вдачі: потребою людей у владі над іншими людьми, прагненням підкорятися, наслідувати. Причини походження держави полягають у тих здібностях, які первісна людина приписувала племінним вождям, жерцям, шаманам, чаклунам тощо. Вони робили полювання вдалим, боролися із хворобами, передбачали події тощо. Їхня магічна сила створювала умови для залежності свідомості членів первісного суспільства від родової знаті. Саме із влади, яку приписували цій знаті, і виникла державна влада. Право розглядається не як суспільне явище, пов’язане з державою, а як щось інтуїтивне, як явище, що існує у сфері емоцій, індивідуальних внутрішніх переживань та інстинктів.

ЦІКАВО!

Держава — це живий організм?

У другій половині XIX ст. англійський соціолог Г. Спенсер (1820—1903) висунув органічну теорію походження держави і права. Відповідно до цієї теорії держава є продуктом розвитку органічної речовини, що розвивається з нижчої стадії. Тобто органічна теорія вподібнює державу до живого організму, що складається із клітинок, частин (люди). Кожний елемент живого організму виконує конкретну функцію та в такий спосіб забезпечує нормальне функціонування всієї держави. Воля держави виражається в законах, уряд ототожнюється з мозком, працівники — із ногами та руками, а рухи й зв'язки — із нервами. Подібно до того як серед біологічних організмів у результаті природного відбору виживають найбільш пристосовані, так і в соціальних організмах у процесі боротьби та війн складаються конкретні держави, формуються уряди, удосконалюється структура управління.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Пригадайте із курсу всесвітньої історії, за яких умов виникла держава у франків. Спробуйте визначити теорію походження держави, яка найбільш точно пояснює виникнення держави в цього народу. 2. Пригадайте із курсу історії України, за яких умов виникла держава у східних слов'ян, і спробуйте визначити теорію походження держави, що найбільш точно пояснює виникнення держави в цього народу. 3. Яка теорія походження держави здається вам найбільш вірогідною?