Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 26. Принципи права. Реалізація норм права

Наведіть приклади моральних норм, що співвідносяться з нормами права.

Кожна людина має власні принципи: захищати слабких, не обманювати, постійно розвиватися тощо. Право як високоморальне утворення, звичайно, побудоване на спеціальних принципах. Принципи права мають базове та регулююче значення, вони визначають поведінку людей.

Принципи права — основні засади, на підставі яких реалізується право в суспільстві.

Класифікація принципів права відповідає його соціальному призначенню. Тому на першому місці в переліку принципів права перебувають універсальні гуманістичні (людяні) принципи, серед яких виділяють принципи справедливості, рівності, свободи та гуманізму.

Принцип справедливості означає, що право є мірою справедливості, яка відображає відповідність очікуванням громадян від власної діяльності, праці, суспільної активності, результатам дії права. Принцип справедливості показує, що ніхто не може зазнавати обмежень, ніж того вимагає закон, та мати гарантії та права, ніж того закон допускає. Принцип справедливості знаходить свій прояв у балансі, співмірності прав та обов’язків особи, злочину та покарання.

Принцип рівноправ’я є продовженням та втіленням принципу справедливості. Юридичну категорію рівноправ’я варто відмежовувати від поняття рівності. Адже люди від природи нерівні: хтось розумніший, хтось сильніший, хтось кмітливіший. Однак у юридичній площині всі люди мають рівні права, є рівною мірою соціально цінними особистостями, і жодна вада чи талант не зможуть посприяти розширенню обсягу прав.

Принцип свободи передбачає те, що право, виступаючи показником рівня свободи в суспільстві, повного мірою надає людині можливість скористатися цією свободою, не вчиняючи перепон та зайвих обмежень. Принцип свободи в жодному разі не означає вчинення свавілля. Навпаки, втілений у правових нормах принцип свободи впорядковує цю людську цінність для її найбільшої реалізації, при цьому без ризику завдання шкоди іншим членам суспільства.

ЗАВДАННЯ 1. Поміркуйте! Як слід розуміти вислів «Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого»?

Принцип гуманізму означає, що право має бути спрямоване на підтримання безпеки людини. Навіть піддаючи покаранню того, хто вчинив злочин, не можна заподіювати йому фізичних страждань або принижувати гідність особистості. Гуманізм виражається в тому, що права та свободи людини визнаються найвищою правовою цінністю.

Крім гуманістичних принципів права, виділяються загальні принципи права, завдання яких полягає не тільки в тому, щоб розкрити соціальне призначення права, але й показати специфіку його функціонування в суспільстві. До загальних належать такі принципи права, як принцип пропорційності, правової визначеності, розумності, добросовісності, субсидіарності.

Принцип субсидіарності (від латин. subsidiarius — допоміжний) є важливим для побудови правової системи. Він передбачає передачу значної частини питань, що входять до правового регулювання, на місцевий рівень держави. Принцип пропорційності, який тісно пов’язаний із принципом субсидіарності, передбачає наближення правових приписів до дійсного народовладдя.

Принцип добросовісності визначає, що правові норми мають бути створені відповідно до свого соціального призначення, навмисно не готуючи ґрунт для зловживань.

Принцип правової визначеності вимагає прийняття правових рішень лише на основі чинного законодавства. На основі цього принципу мають виключатися випадки прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на звуження прав та свобод окремих осіб або організацій.

ЗАВДАННЯ 2. Поміркуйте! Якому загальноправовому принципу відповідає таке положення статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування: «Без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи місцевого самоврядування мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління»?

Сутність права неможливо осягнути у відриві від процесу реалізації норм права. За відсутності реального впровадження норми права вмирають, втрачають своє соціальне призначення.

Реалізація норм права пов’язана з поведінкою людей, яка відповідає правовим приписам (правомірною поведінкою). Це можуть бути активні позитивні дії або правомірна бездіяльність — утримання від заборонених правом дій.

Форми реалізації норм права

Дотримання норм права

Виконання норм права

Використання норм права

Застосування норм права

Реалізація норм права, що забороняють певні норми. Передбачає пасивне утримання від дій, заборонених нормами права. Реалізація досягається шляхом бездіяльності (наприклад, утримання від паління у громадських місцях)

Реалізація норм права відбувається шляхом, як правило, активного виконання суб'єктом права покладеного на нього обов'язку (наприклад, сплата податків)

Реалізація норм права виражається в усвідомленій та активній реалізації дозволених правом дій. Втілюється в уповноважуючих нормах (наприклад, укладення трудового договору)

Реалізація норм права провадиться через посередника, який найчастіше представляє державні органи чи посадові особи організацій (суд, поліція, директор школи), і здійснюється шляхом звернення (наприклад, за рішенням суду)

ЗАВДАННЯ 3. Поміркуйте! До якої форми реалізації норм права належить конституційний обов'язок, передбачений статтею 66 Конституції України, який вимагає не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині?

ЦІКАВО!

Європейський Союз: за допомогою принципів права вдосконалити демократію

Принципи субсидіарності та пропорційності є одними з основних для формування правової системи Європейського Союзу. Принцип субсидіарності визначено у статті 5 Договору про заснування Європейського Співтовариства. Він означає, що рішення мають прийматися на якомога ближчому до громадян рівні, причому необхідно стежити за тим, щоб ті чи інші дії Співтовариства були дійсно виправданими в межах національних, регіональних або місцевих можливостей. Із субсидіарності походить принцип пропорційності, відповідно до якого заходи Європейського Союзу не повинні виходити за межі того, що необхідно для реалізації цілей договорів про його створення. Через означені положення реалізується реальне народовладдя.

Ратуша в місті Антверпен

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке принципи права? 2. Які вам відомі гуманістичні принципи права? 3. Які загальноправові принципи права ви знаєте? 4. Що таке реалізація норм права? 5. Назвіть форми реалізації норм права. 6. Спробуйте визначити, яка форма реалізації права є багатостадійною.

Завдання для самоперевірки до теми 1 «Право як особливий вид соціальних норм»

1. Спробуйте змоделювати такі ситуації, коли певні відносини між людьми регулюються кількома видами соціальних норм.

2. Спробуйте змоделювати ситуації, за яких спостерігатимуться суперечності між нормами права та іншими видами соціальних норм.

3. Наведіть два-три приклади дотримання норм права, за яких особа, що дотримується норм права, діє не тільки в інтересах тих осіб, від порушення права яких утримується, а й у власних інтересах.

4. Наведіть два-три приклади виконання норм права, за яких особа, яка виконує норми права, діє не тільки в інтересах тих осіб, щодо яких виконує обов'язок, а й у власних інтересах.

5. Порівняйте: гуманістичні та загальні принципи права; об'єктивне та суб'єктивне право; застосування права та інші форми реалізації права; загальносоціальні та спеціально-правові функції права; право та інші види соціальних норм.

6. Під час преміювання учнів — переможців предметних олімпіад обласного рівня всіх було нагороджено однаковими подарунками, незалежно від того, скільки призових місць вони вибороли й дипломи якого ступеня отримали. Спробуйте визначити, які саме принципи права було порушено в результаті таких дій. Свою відповідь коротко обґрунтуйте.