Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Розділ II. Право

Тема 1. Право як особливий вид соціальних норм

Опанування матеріалу дозволить:

• називати ознаки та види соціальних норм, основні ознаки права

• описувати види соціальних норм, принципи права

• характеризувати право як особливий вид соціальних норм

• порівнювати об'єктивне й суб'єктивне право

• визначати способи реалізації норм права

• оцінювати право як один з ефективних способів суспільного впорядкування

Основні поняття: соціальні норми, право, функції права.

§ 24. Система соціальних норм

1. Як регулюються відносини між людьми?

2. Які моральні норми становлять основу поведінки кожного українця та як вони впливають на право нашої країни?

Соціальні норми — правила поведінки загального характеру, що складаються у відносинах між людьми в суспільстві, є усталеними та забезпечуються різними способами соціального впливу.

До соціальних норм можна віднести моральні норми, звичаї, релігійні норми, корпоративні норми та норми права.

Моральні норми регулюють більшість суспільних відносин.

Моральні норми — це правила поведінки, в основі яких лежать уявлення людей про добро та зло, справедливість і несправедливість.

Моральні норми здійснюють регулятивний вплив оціночними словами на зразок добро-зло, справедливо-несправедливо, обов’язок, сором, совість тощо. Норми моралі не фіксуються в письмовій формі. Люди дізнаються про їх зміст у процесі виховання, навчання. Вони передаються з покоління в покоління. Моральні норми не забезпечуються державним примусом, їх порушення може викликати лише суспільний осуд. Однак уявлення про мораль може бути неоднаковим у різних суспільствах. Те, що визнається моральним для одних, може бути аморальним для інших.

Звичаї передаються з покоління в покоління та закріплюються в поведінці людей.

Звичаї — правила поведінки, що встановилися в суспільстві в результаті багаторазового та тривалого застосування.

Звичаї з’явилися в давнину як вираження зручних для людей зразків поведінки.

Релігійні норми встановлюються різними релігійними об’єднаннями та мають обов’язкове значення для тих, хто сповідує ту або іншу віру.

Релігійні норми — правила, згідно з якими встановлюються моделі поведінки тих, хто сповідує ту або іншу віру з погляду уявлень про божественне та гріховне.

На відміну від звичаїв, які існують в усній формі, релігійні норми записані у священних книгах — Біблії, Корані, Ведах, Торі та ін. Виконання релігійних норм ґрунтується не на зовнішніх механізмах, а на вірі, що має характер віри у правильність вчинків та відповідність їхнім релігійним правилам.

У регулюванні суспільних відносин значну роль відіграють норми різноманітних об’єднань громадян — корпоративні норми.

Корпоративні норми — правила поведінки, розроблені об'єднаннями громадян для своїх членів, які мають обов'язкову силу, поки людина входить до складу такого об'єднання.

Корпоративні норми містяться в документах нормативного характеру, що розробляються політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками, фондами, рухами, підприємствами та іншими спільнотами з метою реалізації інтересів своїх членів. Корпоративні норми переважно заповнюють прогалини в нормативній системі права й мають додатковий характер до правових норм.

Правові норми серед соціальних норм посідають провідне місце. Порівняно з іншими соціальними регуляторами право відрізняється особливою нормативністю, тобто чітко визначає права та обов’язки суб’єктів, а також відповідальність за порушення. Право є основою соціальних норм, найвищим вираженням суспільної волі.

ЦІКАВО!

Корпоративний етикет і японська відданість справі

Корпоративну культуру Японії буквально просочує бусідо — етика самураїв. Це звід моральних принципів і правил поведінки, у яких високо цінуються такі якості, як вірність, почуття обов'язку, хоробрість. Основний принцип бусідо — відданість — лежить в основі лояльності працівника до своєї корпорації. Для японців важливо стати частиною колективного подвигу, а не перейматися індивідуальними досягненнями. У корпоративних кодексах японських корпорацій закріплені гімни корпорацій, обов'язковий дрес-код, основи поведінки працівника в корпоративній ієрархії. Виконання корпоративних норм іноді призводить до трагедій: в останні роки чимало японців померло від понаднормової праці.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке соціальні норми? 2. Які види соціальних норм вам відомі? 3. Яким є місце правових норм у системі соціальних норм? 4. Відокремлення правових і релігійних норм відбулося тоді, коли стали розрізняти два поняття. Визначте, про які поняття йдеться. 5. Визначте вид соціальних норм, у яких не можуть виникати суперечності із правовими нормами. Свою відповідь коротко обґрунтуйте.