Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 19. Судова влада

Як ви вважаєте, у чому полягає головне завдання місцевої влади?

Виконання та дотримання законодавства не може бути абсолютним, а порушення прав та інтересів осіб поки що є невід’ємною складовою людського життя. При цьому розв’язання спорів та конфліктів, що виникають у соціумі, має бути неупередженим та об’єктивним і базуватися виключно на законі. Для реалізації цієї важливої функції в державному апараті створюється самостійна гілка державної влади — судова. Однак самостійність судової влади існує лише у відносинах із владою законодавчою та виконавчою. Стосовно народу судова влада не може бути самостійною, адже створюється тільки для забезпечення справедливості в суспільстві.

ЗАВДАННЯ. Поміркуйте! Що означає відомий латинський вислів «Fiat justitia et pereat mundus!» («Нехай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ!»)?

Повноваження судових органів із розгляду конфліктів та спорів називають юрисдикцією суду. Це означає, що тільки суд має право від імені держави виносити рішення, якими здійснюється правосуддя. Інші державні органи (наприклад правоохоронні органи) також можуть розглядати порушення законів та інтересів і приймати рішення щодо них, але рішення суду мають найвищу юридичну силу.

Юрисдикція судів поділяється на загальну та спеціальну.

Юрисдикція — встановлена відповідно до закону сукупність повноважень органів судової гілки державної влади вирішувати правові спори.

Загальна юрисдикція

Спеціальна юрисдикція

Судами одночасно розглядаються кримінальні, цивільні та трудові спори. Можливе виділення спеціальних судових палат з окремих видів спорів без поділу юрисдикції. Наявні вищі суди без оскарження прийнятих рішень

Створюються спеціалізовані суди, які розглядають окремі види спорів: адміністративні, трудові, господарські, воєнні та ін. Судді мають спеціалізовану освіту з відповідного виду спору. Суди залучають непрофесійних суддів (наприклад членів профспілки під час вирішення трудових спорів). Вищі суди можуть бути відсутні

Для забезпечення доступу до правосуддя та справедливості винесеного судом рішення в судовій системі держави створюється ієрархічна структура інстанцій суду. Найбільш поширеною в сучасній системі правосуддя є триланкова побудова інстанцій суду.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. У чому полягають завдання судової влади? 2. Якими є види судової юрисдикції? 3. Які ви знаєте судові інстанції? 4. У США функції органу конституційної юрисдикції виконує Верховний Суд через відсутність Конституційного Суду. У країнах Європи конституційна юрисдикція здійснюється окремими судовими органами. Визначте недоліки та переваги кожної із цих моделей.