Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Практичне заняття

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Після цього уроку ви зможете:

• порівнювати правові поняття, пов'язані з принципом презумпції невинуватості

• удосконалити уміння та навички відстежувати взаємодію правових норм із різних галузей права

• визначати гарантії дотримання принципу презумпції невинуватості

• визначати найбільш поширені способи порушення принципу презумпції невинуватості

• визначати допустимість та належність доказів

• удосконалити свої навички аналізу практики Європейського суду з прав людини

ЗАВДАННЯ 1. Порівняйте: презумпцію невинуватості в загальноправовому і процесуальному значеннях; допустимість доказів і належність доказів; сумніви, що виникли щодо підозри чи обвинувачення, яке формулюється в обвинувальному акті в цілому й сумніви відносно окремих обставин, що входять до складу обвинувачення.

ЗАВДАННЯ 2. Знайдіть у Конституції України та Кримінальному процесуальному кодексі (КПК) правові положення, що випливають із «формули» презумпції невинуватості та є гарантіями від безпідставної і необґрунтованої підозри й обвинувачення.

ЗАВДАННЯ 3. Згідно з нормами КПК на сторону обвинувачення покладається обов'язок виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання. У свою чергу, на сторону захисту покладається обов'язок з'ясування тільки тих обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. Спробуйте пояснити, у чому полягає принципова відмінність між обов'язком, який покладається на сторону обвинувачення щодо виявлення тих обставин, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого або пом'якшують його покарання, та обов'язком, що покладається на сторону захисту стосовно з'ясування тих обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. Для цього опрацюйте відповідні положення Конституції України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

ЗАВДАННЯ 4. Згідно з нормами КПК обвинувачений звільняється від обв'язку доводити свою невинуватість чи меншу винуватість. Однак це не позбавляє його права брати участь у доведенні в кримінальному провадженні. Якщо при цьому будуть наявні завідомо неправдиві показання з його боку, то законом за надання таких показань не передбачено юридичної відповідальності. Такі показання не можуть розцінюватися і як обставина, що обтяжує покарання. Якщо завідомо неправдиві свідчення дає потерпілий від кримінального правопорушення, то він підлягає юридичній відповідальності. Спробуйте пояснити, із чим пов'язано різні підходи законодавця в цьому питанні до обвинуваченого й потерпілого.

ЗАВДАННЯ 5. Згідно з нормами КПК обвинувачений має право на перехресний допит. Це право обвинуваченого випливає з конституційних положень. Знайдіть ці положення в Конституції України.

ЗАВДАННЯ 6. Згідно з частиною 3 статті 62 Конституції України та частиною 3 статті 17 КПК підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Тобто докази мають бути допустимими. Спираючись на відповідні норми КПК, змоделюйте кілька ситуацій, за яких буде на явне використання недопустимих доказів. При цьому змоделюйте ситуації з доказами, що слід вважати недопустимими як через порушення встановленого порядку їх отримання, так і у зв'язку з отриманням доказів унаслідок суттєвого порушення прав і свобод людини.

ЗАВДАННЯ 7. Спробуйте змоделювати кілька ситуацій, за яких буде наявне виникнення сумнівів щодо окремих обставин, які входять до складу обвинувачення. Визначте правові наслідки, які мають настати в разі виникнення таких сумнівів.

ЗАВДАННЯ 8. Закон вимагає, що поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. Ця вимога закону як складова презумпції невинуватості знайшла пряме втілення в нормах інших галузей вітчизняного законодавства, зокрема трудового й житлового. Знайдіть у Кодексі законів про працю та Житловому кодексі норми, у яких наявна вищезазначена вимога.

ЗАВДАННЯ 9. Заповніть таблицю «Гарантії дотримання принципу невинуватості».

Гарантії, які містить Конституція України

Гарантії, які містить Кримінальний кодекс України

Гарантії, які містить Кримінальний процесуальний кодекс України

ЗАВДАННЯ 10. Ознайомтеся з практикою Європейського суду з прав людини в питанні дотримання принципу презумпції невинуватості. Визначте найбільш поширені способи порушення принципу презумпції невинуватості. Спробуйте запропонувати шляхи запобігання порушенню цього принципу.