Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 106. Адвокатура України. Вимоги до адвоката. Права та обов'язки адвоката. Види адвокатської діяльності

Стаття 59 Конституції України визначає, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги під час вирішення справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Із упровадженням у 2016 р. змін до Конституції України виключне право на представництво в суді надано адвокатам. Цей крок обумовлений необхідністю надання більш якісної юридичної допомоги сторонам у судовому процесі.

Адвокатура є добровільним професійним громадським об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими законодавчими актами України й статутами адвокатських об’єднань. Стаття 4 зазначеного Закону визначає, що адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, Службі безпеки, державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

Адвокат має право на індивідуальну адвокатську діяльність. Він надає допомогу на підставі угоди з клієнтом про надання правової допомоги.

ЦІКАВО!

Як з'явилися адвокати

Історичні джерела засвідчують, що паростки адвокатури виникли ще в давніх народів, коли в племенах або між ними виникали суперечки і їх урегулювання потребувало від вождя племені виконання функцій, подібних до правосуддя. Радники вождя інформували його про суть конфлікту, надавали йому поради щодо врегулювання ситуації, прийняття рішення. Одночасно з'явилась і потреба в захисті, який здійснювали батьки або друзі, так звана родинна адвокатура. Під час розгляду суперечки збиралися родичі, сусіди, знайомі, які висловлювали свою думку на користь кожного із супротивників, або радили, яка зі сторін є правою, допомагали звернутися до вождя тим, хто був невдоволений прийнятим ним рішенням, виголошували промови на захист певної особи. Тобто вже тоді вирізнялися люди, які захищали не свої, а чиїсь інтереси.

Особи, які професійно займалися правозахистом, з'явилися значно пізніше, коли звичаєве право замінювалося писаними законами.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» окремо закріплює норму щодо гарантій адвокатської діяльності. Цією нормою встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом: забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, інших працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. Із цих питань адвокати не можуть допитуватися як свідки.

Документи, що пов’язані з виконанням адвокатом професійних обов’язків, не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню без його згоди.

Відповідно до Закону адвокат має право займатися адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які діють відповідно до закону та статутів адвокатських об’єднань.

Адвокатські бюро, колегії, контори та інші адвокатські об’єднання є юридичними особами. Адвокати й адвокатські об’єднання відкривають розрахунковий рахунок та інші рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку — і в іноземних банках; можуть мати печатку та штампи зі своїм найменуванням.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке адвокатура та якими є її завдання? 2. Хто може бути адвокатом України? 3. Назвіть види та організаційно-правові форми адвокатської діяльності. 4. Якими є гарантії адвокатської діяльності?