Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

§ 96. Правовий статус депутатів місцевих рад. Сільський, селищний, міський голова. Староста села, селища

Повноваження депутата місцевої ради починаються з моменту офіційного оголошення на сесії відповідною територіальною виборчою комісією рішення про підсумки виборів та про визнання повноважень депутатів. Строк повноважень депутата — п’ять років.

Правовий статус депутатів місцевих рад

1. Депутат є виборною особою, яка набуває свого статусу за результатами виборів у конкретному виборчому окрузі. Таким чином, він обирається частиною виборців територіальної громади.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади у виборному органі влади, а не інтереси виборчого округу. Депутат місцевої ради зобов’язаний підтримувати зв’язки з виборцями, колективами й об’єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, державними органами, органами місцевого самоврядування та об’єднань громадян, розташованими на території виборчого округу.

3. Депутат представляє відповідну місцеву раду перед своїми виборцями. Він підтримує постійний зв’язок зі своїми виборцями, регулярно інформує їх про роботу ради, виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, місцевих екологічних програм, рішень ради, бере участь в організації виконання рішень ради та її органів, у масових заходах, що проводяться на території виборчого округу, вивчає громадську думку, потреби населення, інформує про них раду, вживає інших заходів щодо задоволення колективних потреб та законних вимог громадян (стаття 13 Закону «Про статус депутатів місцевих рад»). Також депутат розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, звітує перед виборцями не менше одного разу на рік або в будь-який час на вимогу виборців (статті 16, 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад).

Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради

Депутат місцевої ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до ради відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією та закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів. Спори щодо набуття повноважень депутатів місцевої ради вирішуються судом.

Депутат, який не виправдав довіри виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними в порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Повноваження депутата місцевої ради можна умовно поділити на дві групи: повноваження в раді й повноваження у виборчому окрузі.

Депутат місцевої ради має право голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Крім того, депутат місцевої ради має право:

• обирати й бути обраним до органів відповідної ради;

• пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

• вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду питань та їх суті;

• вносити на розгляд проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

• висловлювати думку щодо персонального складу утворених радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються нею;

• порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, які обрані, призначені або затверджені радою;

• брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

• вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних їй, а також стосовно питань, що входять до компетенції відповідної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

• виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та мотивів голосування, давати довідки;

• оголошувати на засіданнях ради та 'її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.

Сільський, селищний, міський голова

Сільський, селищний, міський голова, згідно зі статтею 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Відповідно до частини 3 статті 141 Конституції України статус і повноваження голів визначаються законом.

Як і депутати представницьких органів місцевого самоврядування, голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, прямого виборчого права шляхом таємного голосування (частина 2 статті 141 Конституції України).

Відповідно до статті 2 Закону «Про місцеві вибори» вибори міського голови (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою за 90 тис. осіб) проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, а вибори сільського, селищного, міського голови (міст, кількість виборців у яких є меншою від 90 тис. осіб) проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. При цьому кандидат на посаду голови не може одночасно балотуватися кандидатом у депутати відповідної ради. На нього, як і на депутатів представницьких органів місцевого самоврядування, поширюється принцип несумісництва посад.

Обраним на посаду сільського, селищного, міського голови вважається кандидат, який отримав більшість голосів виборців, що брали участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному окрузі, та за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів в окрузі. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови залишився один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату.

Строк повноважень голови — п’ять років. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання й закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, поєднувати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, отримувати від цього прибуток.

На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Отже, сільський, селищний, міський голова виступає одноосібним представником територіальної громади та її виконавчих органів, головує на засіданнях ради.

Повноваження сільського, селищного, міського голови визначені в статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з таким принципом: голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчого комітету. У межах своїх повноважень голова видає розпорядження.

Повноваження сільського, селищного, міського голови можна поділити на такі групи.

1. Повноваження з організації роботи сільської, селищної, міської ради та органів, які вони утворюють.

Сільський, селищний, міський голова, очолюючи відповідну раду базового рівня, організовує роботу ради в межах, визначених законом. Зокрема, він на підставі статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради й головує на пленарних засіданнях ради.

Голова вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

На пленарному засіданні ради голова вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету та структуру й штати виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету. Він також здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Сільський, селищний, міський голова укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради. Він також підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

2. Повноваження, пов’язані з реалізацією територіальною громадою форм волевиявлення населення сіл, селищ і міст.

У межах цих повноважень сільський, селищний, міський голова забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, 'її виконавчого комітету, а також скликає загальні збори громадян за місцем їх проживання.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови в галузі програмування розвитку територій місцевого самоврядування базового рівня, бюджету та фінансування.

Сільський, селищний, міський голова забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання.

Він також є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, але використовує їх тільки за призначенням, визначеним радою.

4. Розпорядчі та представницькі повноваження сільських, селищних, міських голів.

Сільський, селищний, міський голова має право призначати на посади та звільняти з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Він також представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах.

5. Повноваження в галузі забезпечення законності, охорони прав і свобод людини й громадянина на території відповідної ради.

Сільський, селищний, міський голова забезпечує в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території дотримання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Він також має право звертатися до суду стосовно визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права й інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

Голова забезпечує на відповідній території дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

6. Повноваження щодо здійснення контролю з боку відповідних рад за діяльністю голів.

Сільський, селищний голова є підзвітною, підконтрольною та відповідальною особою. Насамперед він несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень перед державою (стаття 76 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»), перед територіальною громадою (стаття 75 цього Закону), перед радою, юридичними та фізичними особами (стаття 77 Закону).

Староста

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування в селі або селищі, які разом з іншими населеними пунктами добровільно об’єднуються в одну територіальну громаду. Староста обирається жителями села або селища на строк повноважень місцевої ради об’єднаної територіальної громади. Староста входить до складу виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади. Повноваження старости визначаються Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про старосту.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Охарактеризуйте правовий статус депутата місцевої ради. 2. Охарактеризуйте правовий статус міського, сільського, селищного голови. 3. У чому полягають особливості правового статусу старости села чи селища?