Підручник з Правознавства. 10 клас. Лук’янчиков - Нова програма

Тема 9. Виконавча влада України

Опанування матеріалу дозволить:

• називати склад Кабінету Міністрів України; центральні й місцеві органи виконавчої влади

• застосовувати поняття та терміни: Кабінет міністрів України, Прем'єр-міністр України, міністерство, місцеві державні адміністрації

• описувати правовий статус Кабінету Міністрів України; процедуру призначення Прем'єр-міністра України; підстави припинення повноважень Кабінету Міністрів України

• аналізувати статті розділу VI Конституції України

• характеризувати повноваження Кабінету Міністрів України; повноваження місцевих органів виконавчої влади

Основні поняття: Кабінет Міністрів України, Прем'єр-міністр, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади.

§ 93. Кабінет Міністрів України: склад, порядок призначення, повноваження. Повноваження Прем'єр-міністра України

Головне завдання виконавчої влади — організація державного управління, виконання законів, забезпечення соціально-економічного життя держави.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

ВАЖЛИВО!

Інформація щодо діяльності кабінету міністрів розміщується в публічному просторі та доступна за посиланням http://www.kmu.gov.ua/.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

ВАЖЛИВО!

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

Порядок призначення Кабінету Міністрів України

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені Конституцією України.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Повноваження Кабінету Міністрів України

Повний перелік повноважень Кабінету Міністрів України визначений у статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку.

Організація, повноваження й порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України, зокрема Законом України «Про Кабінет Міністрів України».

Будівля Кабінету Міністрів України

Роботою Кабінету Міністрів України керує Прем’єр-міністр України.

Повноваження Прем'єр-міністра України

Повний перелік повноважень Прем’єр-міністра України визначений у статті 42 Закону «Про Кабінет Міністрів України». Відповідно до неї Прем’єр-міністр України:

1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України;

2) спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, дає із цією метою доручення, обов’язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами;

3) вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України та ін.

Зала засідань уряду України

Прем’єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Для здійснення Прем’єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба — апарат Прем’єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади Прем’єр-міністром України.

У разі відсутності Прем’єр-міністра України повноваження Прем’єр-міністра України за його дорученням виконує Перший віце-прем’єр-міністр України або віце-прем’єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Яке місце посідає Кабінет Міністрів України в системі органів виконавчої влади? 2. У який спосіб формується склад уряду України? 3. Назвіть повноваження Кабінету Міністрів України. 4. Які функції виконує Прем'єр-міністр? 5. Якими є способи припинення повноважень Кабінету Міністрів України?