Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Лебедєв

§ 30. Розробка та виконання технологічних процесів з виготовлення деталей комплексного виробу. Складання та оздоблення виробу

Технологічний процес являє собою сукупність різних операцій, у результаті виконання яких змінюються розміри, форма, властивості предметів праці, виконується з'єднання деталей у складальні одиниці й вироби, здійснюється контроль вимог креслеників і технічних умов.

Розробкою технологій на виробництві займаються технологи, інженери, конструктори, програмісти й інші фахівці у відповідних сферах. Проектування технологічного процесу і його налагодження є однією з основних функцій технологічної підготовки виробництва.

Завдання 1

Назвіть технологічні операції, які можна виконати в умовах вашої шкільної майстерні.

Технологічний процес виготовлення комплексних виробів слід виконувати з найповнішим використанням технічних можливостей шкільної майстерні за найменших витрат часу й собівартості виробів.

В основу розробки технологічного процесу покладено два принципи: технічний і економічний. Відповідно до першого технологічний процес має повністю забезпечувати виконання всіх технічних вимог на виготовлення заданого виробу. Відповідно до економічного принципу виготовлення виробу повинно проводитися з мінімальними витратами.

Мал. 227. Робота сучасного інженера-конструктора неможлива без комп'ютерної техніки

Мал. 228. Годівниця для птахів

Технологічний процес виготовлення комплексного виробу можна поділити на декілька етапів. Першими будуть етапи з виготовлення документації для окремих деталей, які входять до складу виробу, та необхідної документації (ескізів, технологічних карт). Завершальні — операції складання.

Якщо як приклад використати знайому вам із попереднього параграфа годівницю для птахів, зображену на малюнку 228, то, вивчивши її будову, можна дійти висновку про те, що вона складається із семи деталей: нижня частина — днище і чотири рейки, арка; верхня частина — дах. Наступний етап роботи — визначення форми, матеріалу кожної деталі, їх вимірювання, складання ескізу, встановлення способів з'єднання деталей (днище і дах можуть бути прибиті до арки цвяхами, бруски — склеєні й прибиті до днища цвяхами).

Мал. 229. Ескіз арки

Загальну схему технологічного процесу виготовлення окремої деталі подають у технологічній карті у вигляді послідовних операцій. Зазвичай виокремлюють: заготівельні операції, операції чорнової обробки, операції чистової обробки, операції оздоблення деталей та виробу в цілому.

Тож, якщо ви вирішили розпочати виготовлення годівниці для птахів з арки, то слід виконати ескіз даної деталі, використавши інформацію щодо розмірів і форми, яка міститься в кресленику загального вигляду.

Як заготовку можна використати брусок розмірами 25x25x130 мм.

При розробці технологічного процесу насамперед визначають способи остаточної обробки поверхні й вибирають інструменти та обладнання, які можуть забезпечити необхідну якість.

Потім планують усю послідовність обробки поверхні деталі й вибирають необхідне обладнання. При цьому враховують, що кожний наступний етап (технологічну операцію) слід виконувати з більшою точністю, ніж попередню. Крім того, враховують необхідність вибору технологічного припуску на кожному етапі обробки.

Кожна операція потребує підбору робочого інструменту та дотримання відповідних правил безпеки праці.

Так, наприклад, перед початком операції розмічання слід пригадати прийоми розмічання за допомогою лінійки, олівця, кутника, вивчені у молодших класах, правила економного використання матеріалів, а також основні правила безпечної праці.

У випадку з аркою, зважаючи на те, що заготовка не потребує додаткової обробки, інформація у технологічній карті стосуватиметься лише підбору заготовки, розмічання, операції різання, обпилювання та перевірки розмірів.

Закінчивши розробку технологічної карти з виготовлення арки, можна розпочинати виконання технологічних операцій у визначеній послідовності виготовлення деталей. Попередньо слід підготувати робоче місце, пригадати прийоми виконання відповідних операцій і правила безпечної праці.

Технологічна карта «Виготовлення арки»

З метою поліпшення зовнішнього вигляду виробу, покращення його експлуатаційних характеристик доцільно запланувати й виконати операції оздоблення. Відповідну інформацію щодо послідовності виконання таких операцій також зазначають у технологічній карті.

Для виробу (годівниця для птахів), який ми обрали як приклад комплексного виробу, можна виконати такі види оздоблення, як фарбування й лакування, які застосовують не тільки для того, щоб надати виробам естетичного вигляду, а й з метою запобігання пошкодженню деревини різними забрудненнями, вологою і комахами тощо. Під час планування таких операцій слід дотримуватися порядку виконання відповідних робіт, з якими ви також знайомилися у молодших класах.

Документацію на деталі, що належать до числа стандартних (закупівельних), не розробляють. Однак таку інформацію фіксують у відповідній таблиці кресленика загального вигляду комплексного виробу.

Після того, як на кожну деталь, що входить до складу вашого комплексного виробу, буде в обраній послідовності виготовлено технологічну карту, слід спланувати послідовність виконання операцій складання виробу (також відображається у вигляді технологічної карти).

Завдання 2

Запропонуйте, у якій послідовності слід виконати операції складання комплексного виробу «Годівниця для птахів».

Чи добре засвоїли?

  • 1. На які етапи поділяють технологічний процес виготовлення комплексного виробу?
  • 2. Які принципи покладено в основу розробки технологічного процесу?
  • 3. Як представляють у технологічній карті послідовність виготовлення окремої деталі?

Поясніть

  • 1. Чому на кожну деталь комплексного виробу окрім стандартних виробів слід підготувати ескіз і технологічну карту?
  • 2. Навіщо фіксувати інформацію про стандартні деталі на креслениках загального вигляду?

Підбиваємо підсумки

Технологічний процес виготовлення комплексного виробу включає етапи з виготовлення документації окремих деталей, які входять до складу виробу, та необхідної документації (ескізів, технологічних карт), а також операції складання.

Загальну схему технологічного процесу виготовлення окремої деталі представляють у технологічній карті у вигляді послідовних операцій: заготівельні операції, операції чорнової обробки, операції чистової обробки, операції оздоблювальних робіт.

Поглибте свої знання

Першими обробляють поверхні, прийняті за технологічні бази. Потім обробляють інші поверхні: чим точнішою має бути обробка поверхні деталі, тим пізніше цю деталь обробляють.

Технологічною базою, яку використовують при обробці заготовки на верстатах, називається поверхня, лінія або точка (сукупність точок) заготовки, відносно яких здійснюється орієнтування її поверхні, що підлягає обробці на даному устаткуванні.

Якщо конфігурація заготовки не дає можливіть вибрати технологічну базу, яка дає змогу зручно й надійно орієнтувати і закріпити заготовку на верстаті, то вдаються до створення штучних технологічних баз.