Хімія. 9 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань з тем «Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини»

1. Укажіть електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня атома Магнію.

 • A 3s23p0
 • Б 3s13d1
 • B 3s13p1
 • Г 3s03d2

2. Хімічний елемент утворює вищий оксид складу Е2О5. Укажіть число неспарених електронів у його атомі в основному стані.

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

3. Укажіть формулу вищого оксиду елемента з розподілом валентних електронів ns2np4.

 • А Е2О
 • Б ЕО3
 • В ЕО
 • Г Е2О5

4. Яка з-поміж наведених частинок має електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня 3s23p6?

 • А Мg2+
 • Б S2-
 • В О2-
 • Г Ве2+

5. Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном, формула якої Н2Е. Формула його вищого оксиду

 • А Е2О
 • Б ЕО3
 • В ЕО
 • Г ЕО2

6. Укажіть електронну конфігурацію простого катіона Алюмінію.

 • А 1s22s22p63s2
 • Б 1s22s22p63s1
 • В 1s22s22p6
 • Г 1s22s22p5

7. Найбільш полярним є хімічний зв’язок у сполуці, формула якої

 • A BF3
 • Б HF
 • B F2
 • Г CF4

8. Найбільш полярним є хімічний зв’язок у сполуці, формула якої

 • А СВr4
 • Б Сl4
 • В СН4
 • Г CF4

9. Укажіть тип хімічного зв’язку між атомами Оксигену й Гідрогену в молекулі ортофосфатної кислоти.

 • А ковалентний полярний
 • Б ковалентний неполярний
 • В йонний
 • Г водневий

10. Формула речовини з лише ковалентним полярним зв’язком - це

 • А НВr
 • Б КВrО
 • В КВr
 • Г Вr2

11. У вузлах кристалічних ґраток кальцій хлориду містяться

 • А йони Са2+ і Сl-
 • Б молекули СаСl2
 • В атоми Са і Сl
 • Г атоми Са і молекули Сl2

 • A Fe2O3
 • Б Fe(OH)2
 • В Fe(OH)3
 • Г FeO

13. У водному розчині реагують між собою речовини, формули яких

 • A Na2SO4 і КСl
 • Б H2SO4 і ВаСl2
 • В KNO3 і NaOH
 • Г СuСl2 і Na2SO4

14. З розчину купрум(ІІ) нітрату випаде осад унаслідок добавляння розчину речовини, формула якої

 • А ВаСl2
 • Б NaBr
 • В NaOH
 • Г H2SO4

15. Виготовили чотири розчини солей. Для приготування кожного з них взяли сіль кількістю речовини 0,01 моль і воду об’ємом 1 л. Найбільше катіонів утворюється внаслідок електролітичної дисоціації солі, формула якої

 • A Fe(NO3)3
 • Б Ag2SO3
 • В Na3PO4
 • Г K2SO4

16. Яка пара речовин реагує між собою у водному розчині?

 • A BaSO4 і NaOH
 • Б CuSO4 і НСl
 • В Na2SO4 і НСl
 • Г CuSO4 і ВаСl2

17. Кількість (моль) катіонів, що утворюються внаслідок повної електролітичної дисоціації хром(ІІІ) сульфату кількістю речовини 1 моль, становить

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

18. Кількість (моль) аніонів, що утворюються внаслідок повної електролітичної дисоціації алюміній сульфату кількістю речовини 2 моль, становить

19. Визначте число молекул сульфатної кислоти, які повністю продисоціювали у водному розчині, якщо внаслідок цього утворилося 20 катіонів Гідрогену.

 • А 10
 • Б 20
 • В 40
 • Г 50

20. У водному розчині реагують між собою

 • А натрій хлорид і барій нітрат
 • Б магній сульфат і барій хлорид
 • В натрій хлорид і магній сульфат
 • Г барій нітрат і магній хлорид