Хімія. 9 клас. Лашевська

Вітаємо вас, шановні дев'ятикласники та дев'ятикласниці!

Цього навчального року ви завершите опанування азів хімічної науки в основній школі. Тож після закінчення дев’ятого класу зможете більш-менш об’єктивно оцінити, чи

  • сприяло вивчення хімії підвищенню вашої загальної ерудиції;
  • допомогло ліпше пізнати себе й навколишній світ;
  • полегшило вам вибір освітнього закладу для подальшого навчання.

Ви, безперечно, знаєте, як працювати з текстом підручника, й умієте, за потреби, знаходити пояснення нових термінів у тлумачному словничку та інших джерелах інформації - додатковій навчальній літературі, науково-популярних і художніх виданнях, Інтернеті тощо.

У рубриці «Цікаво і пізнавально» наведено стислу інформацію для допитливих учнів і учениць, яка заохочуватиме вас до подальшого пізнання.

Як і в попередні роки, підручник хімії виконуватиме функції своєрідного «тренажера», на якому ви зможете вправлятися в сприйманні та обробленні інформації різного формату - алгоритмічних приписів, табличних даних, графіків, діаграм. Вироблення навичок сприймати інформацію й після належного опрацювання застосовувати в практичній діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної компетентності. Вам доведеться виокремлювати головне в інформаційному повідомленні, учитися розуміти різні формати формулювань завдань, обґрунтовувати власні висловлення.

Ілюстрації, наведені в підручнику, відбивають наукові факти, історичне минуле, реалії повсякденного життя та мистецтва. Аналіз їхнього змісту допоможе осягнути різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його красу. Не оминайте увагою портрети представників і представниць наукової хімічної спільноти і біографічні довідки про них. Адже їхні доробки стали цеглинами в грандіозній будівлі сучасної науки, сприяли закладенню фундаменту для розвитку високих технологій. Таблиці та схеми використовуйте для систематизації й узагальнення знань.

Рубрика «Про головне» допоможе вам швидко пригадати й усвідомити найважливіше з того, про що йшлося в параграфі, здійснити самоконтроль. Завдання-оповідання призначені для того, щоб ви змогли комплексно застосувати знання з хімії в ситуаціях, пов’язаних з реальним життям.

У підручнику вміщено тестові завдання різних форм. Виконання їх сприятиме не лише закріпленню вивченого, а й удосконаленню вмінь працювати з тестовими завданнями взагалі. Ці вміння пригодяться вам під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання в основному тексті параграфів спрямовано на актуалізування наявних і закріплення щойно здобутих знань, тому не залишайте їх поза увагою. До того ж у такий спосіб ви змінюватимете вид діяльності, що сприятиме поліпшенню самопочуття й підвищенню працездатності.

Під час роботи над завданнями рубрики «Творча майстерня» зважте на те, що виконати їх усі навряд чи можливо та й недоцільно. Обирайте з-поміж них ті, що вам до душі та до снаги. Залучайте до співпраці однокласників і однокласниць, друзів і подруг, молодших школярів і школярок, членів родини, радьтеся з учителями та вчительками. Цей вид роботи відкриє вам обрії для самовираження як унікальної творчої особистості й подарує радість спільної праці. Виконуйте навчальні проекти та домашні досліди, перелік яких наведено наприкінці підручника. Усе це сприятиме тому, що скарбничка вашого досвіду поступово наповнюватиметься. Згодом її вміст перетвориться на своєрідний «стартовий капітал», який допоможе вам стати успішною самодостатньою людиною.

Поміж параграфів підручника переважають такі, для вивчення яких достатньо одного уроку. Деякі параграфи ви вивчатимете на кількох уроках - вони містять більше інформації й, відповідно, більшу кількість завдань. Зверніть увагу: матеріал, позначений *, подано для ознайомлення; ви можете також опрацювати його, якщо матимете охоту.

Цього навчального року ви вдосконалите вміння складати план експерименту, виконувати досліди відповідно до ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В КАБІНЕТІ ХІМІЇ (пригадайте, яких саме), описувати спостереження та на основі їх аналізу робити висновки. Розрахункові задачі нових типів також є важливим складником курсу хімії 9-го класу. Під час розв’язування задач ви не лише використовуватимете алгоритмічні приписи підручника, а й робитимете спроби самостійно складати їх, шукатимете власні нестандартні підходи.

Зміст, біографічні довідки й портрети науковців, відомості з рубрики «Цікаво і пізнавально», предметний та іменний покажчики тощо допоможуть вам ефективно використовувати підручник як джерело знань, розширити ерудицію.

Пам’ятайте, що гармонійний розвиток інтелекту неможливий без знань основ хімії. Тож не шкодуйте зусиль на їх опанування - це допоможе вам стати конкурентоспроможними та успішними особистостями.

Ми віримо у вас і зичимо успіхів!

Авторки

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

Repetitio estmater studiorum (лат.)

Науки корені - у повторенні.

§ 1. Склад і назви основних класів неорганічних сполук

Під час опрацювання параграфа пригадаємо:

  • що таке оксиди, основи, кислоти, солі, індикатори;
  • як оксиди, основи, кислоти, солі називають за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою і класифікують.

Пригадаймо визначення основних класів неорганічних сполук та індикаторів (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Найважливіші неорганічні сполуки, індикатори

Речовини

Визначення

Приклади

Оксиди

Складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких є Оксиген у ступені окиснення -2

СuО - купрум(ІІ) оксид

Аl2О3 - алюміній оксид

СО2 - карбон(ІV) оксид

Основи

Складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами гідроксильних груп. Число гідроксильних груп у формулі основи дорівнює валентності (або ступеню окиснення) металічного елемента в ній

NaOH - натрій гідроксид

Ва(ОН)2 - барій гідроксид

Кислоти

Складні речовини, до складу яких входять атоми Гідрогену, сполучені з кислотними залишками.

Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти

НСl - хлоридна кислота

H2SO4 - сульфатна кислота

Солі

Складні речовини, йонні сполуки. Середні солі складаються з катіонів металічних елементів і аніонів кислотних залишків

NaCl - натрій хлорид

Ca(NO3)2 - кальцій нітрат

Індикатори

Індикатори - органічні речовини, які здатні змінювати колір залежно від середовища - кислого, нейтрального, лужного

Лакмус

Метиловий оранжевий

Фенолфталеїн

Універсальний індикатор

Завдання. Наведіть кілька інших прикладів оксидів, основ, кислот, солей, назвіть їх1.

1 Алгоритми складання назв оксидів, основ, кислот, солей наведено в додатках 1-4.

За якими ознаками класифікують оксиди, основи, кислоти, солі? Проаналізуйте схеми на рисунках 1.1-1.4.

Рис. 1.1. Класифікація оксидів.

Завдання. 1. За якими ознаками на схемі класифіковано оксиди? 2. Класифікуйте оксиди FeO, SO3, Na2O, SiO2, N2O5, BaO, P2O5, SO2, Na2O, K2O, MnO

Рис. 1.2. Класифікація основ.

Завдання. 1. За якими ознаками на схемі класифіковано основи? 2. Як дізнатися без виконання дослідів, чи розчиняється основа у воді? 3. Проаналізуйте хімічні формули, виберіть з їхнього переліку формули основ: Mg(OH)2, MgO, Sr(OH)2, Cu2(OH)2CO3, NaOH, CaF2, Mn(OH)2, Cr(OH)2, RbOH, KOH. Класифікуйте їх і назвіть

Рис. 1.3. Класифікація кислот.

Завдання. За якою ознакою на схемі класифіковано кислоти?

Рис. 1.4. Класифікація кислот.

Завдання. 1. За якою ознакою на схемі класифіковано кислоти? 2. Як дізнатися без виконання дослідів, чи розчиняється кислота у воді? 3. Проаналізуйте хімічні формули кислот: Н3РО4, HNO2, H2Se, H3AsO4, НСlО3, HClO, HBr. Класифікуйте їх (оксигеновмісна, безоксигенова, одноосновна, двоосновна, триосновна)

Цікаво і пізнавально

Тривіальні назви речовин вражають розмаїттям і загадковістю, утім, здебільшого не дають уявлення про хімічний склад речовин. Наприклад, HgS - кіновар (рис. 1.5.1), ZnO - філософська вовна (рис. 1.5.2), К2СО3 - поташ, НСl - мурієва кислота, H2SO4 - купоросна олія, AgNO3 - ляпіс, пекельний камінь (рис. 1.5.3), NaOH - каустична сода, МgО - палена магнезія, СаО - палене вапно, HF - плавикова кислота тощо.

Рис. 1.5. 1. Кіновар, або цинобра, - мінерал класу простих сульфідів, - основа однієї з найдревніших мінеральних фарб. Головний складник - меркурій(ІІ) сульфід. 2. Філософська вовна - так у давнину в алхімічній спільноті називали білий клоччастий цинк оксид - продукт згоряння цинку. 3. Аргентум(І) нітрат - активна речовина ляпісного олівця, пригнічує життєдіяльність мікроорганізмів, перешкоджає розвитку запальних процесів у пошкоджених тканинах

ПРО ГОЛОВНЕ

• Оксиди, основи, кислоти, солі - основні класи неорганічних сполук.

• Оксиди - складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких є Оксиген у ступені окиснення -2. Оксиди класифікують на солетворні (основні, кислотні, амфотерні) й несолетворні.

• Основи - складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами гідроксильних груп. Основи класифікують за розчинністю у воді на розчинні (луги) і нерозчинні основи.

• Число гідроксильних груп у формулі основи дорівнює валентності (або ступеню окиснення) металічного елемента в ній.

• Кислоти - складні речовини, до складу яких входять атоми Гідрогену, сполучені з кислотними залишками. Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти.

• Кислоти класифікують за основністю на одно-, дво-, триосновні та за складом кислотного залишку (оксигеновмісні та безоксигенові).

• Солі - складні речовини, йонні сполуки. Середні солі складаються з катіонів металічних елементів і аніонів кислотних залишків.

• Індикатори - органічні речовини, які здатні змінювати колір залежно від середовища - кислого, нейтрального, лужного.

Перевірте себе

1. Які речовини називають оксидами? Основами? Кислотами? Солями? Індикаторами? 2. Який ступінь окиснення Оксигену в оксидах? 3. Як класифікують оксиди, основи, кислоти, солі? Наведіть приклади.

Застосуйте свої знання й уміння

4. Класифікуйте речовини, формули яких ВаО, Аl(ОН)3, НСlО4, НВr, Н3РО4, Са(ОН)2, CO, CuSO4, FeCl3. Назвіть їх за сучасною українською науковою хімічною номенклатурою.

5. Складіть хімічні формули сполук за їхніми назвами, класифікуйте ці речовини. Xлop(VII) оксид, літій оксид, стронцій гідроксид, алюміній оксид, цинк гідроксид, аргентум(І) хлорид, магній нітрат, нітроген(ІІ) оксид, алюміній сульфат, нітратна кислота, хлоридна кислота, селенатна кислота.

Творча майстерня

6. Дізнайтеся, звідки походять тривіальні назви і де застосовують речовини, про які йшлося в параграфі; підготуйте за результатами дослідження презентацію для однокласників і однокласниць.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст