Хімія. 8 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань

1. Лише з формул основних оксидів складається рядок

 • A SO3, СО2, Р2О5
 • Б SO3, СаО, Сr2О3
 • В BaO, CaO, Na2O
 • Г Аl2О3, Cr2O3, ZnO

2. Лише з формул одноосновних кислот складається рядок

 • А НСl, HNO3, HF, H2S
 • Б HNO3, H2S, H2SO3, H2SO4
 • В НСl, HNO3, HF, HBr
 • Г HNO3, H2SO3, HF, HBr

3. Формула основного оксиду, який реагує з водою, - це

 • A BaO
 • Б SO3
 • В CuO
 • Г Аl2О3

4. Формула оксиду, який реагує з хлоридною кислотою, - це

 • А СuО
 • Б N2O
 • В СО2
 • Г SO3

5. Формула оксиду, який реагує з лугом, - це

 • А NO
 • Б Na2O
 • В СO2
 • Г СаО

6. Метал, який витісняє водень із хлоридної кислоти, - це

 • А Сu
 • Б Zn
 • В Аu
 • Г Аg

7. Лише з формул лугів складається рядок

 • A Zn(OH)2, NaOH, КОН
 • Б NaOH, КОН, LiOH
 • В Сu(ОН)2, Zn(OH)2, КОН
 • Г Fe(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2

8. За нагрівання розкладається на оксид і воду гідроксид, формула якого

 • A NaOH
 • Б КОН
 • В Ζn(ΟΗ)2
 • Г RbOH

9. Амфотерним і основним оксидами є

 • A FeO і СаО
 • Б СO2 і СuО
 • В Аl2О3 і Na2O
 • Г Fe2O3 і CO

10. Кислотним і основним оксидами є

 • A SO3 і MgO
 • Б СО2 і Аl2О3
 • В Na2O і FeO
 • Г ZnO і SO2

11. Кислотні властивості найяскравіше виражені в речовини, формула якої

 • A NH3
 • Б H2S
 • В НСl
 • Г SiH4

12. Лише з формул кислотних оксидів складається рядок

 • А СО2, Mn2O7, SO3
 • Б Na2O, SiO2, Сr2О3
 • В CrO, SO2, СаО
 • Г CuO, Аl2О3, FeO

13. Кислотні властивості виявляє речовина, формула якої

 • А РН3
 • Б СН4
 • В H2S
 • Г NH3

14. Проаналізуйте твердження й визначте, чи є поміж них правильні.

1. Основним оксидам відповідають основи.

2. Основні оксиди утворюють лише металічні елементи.

 • А лише перше
 • Б лише друге
 • В обидва правильні
 • Г немає правильних

15. Ферум(ІІІ) оксид є

 • А несолетворним
 • Б основним
 • В кислотним
 • Г амфотерним

16. Формула гідрату, який відповідає хром (VI) оксиду, - це

 • А Сr(ОН)2
 • Б Сr(ОН)3
 • В Н2СrО4
 • Г НСrО2

17. Лише з формул солетворних оксидів складається рядок

 • А СO2, SO2, N2O, SO3
 • Б CO, Cl2O7, P2O3, SO3
 • В NO, As2O5, Br2O5, SO3
 • Г CO2, SO2, P2O3, SeO3

18. Сіллю є речовина, формула якої

 • А ВаСl2
 • Б Н2О
 • B H2S
 • Г SO2

19. Формули кислотного і основного оксидів записані в рядку

 • A SO2, MgO
 • Б СО2, Аl2О3
 • В Na2O, FeO
 • Г ZnO, SO3

20. Формули кислотного і основного оксидів записані в рядку

 • A SO3, Аl2О3
 • Б CO, Na2O
 • В К2О, Fe2O3
 • Г СrО3, ВаО

21. Формули амфотерного гідроксиду й кислоти записані в рядку

 • A H2SO4, Zn(OH)2
 • Б KHSO4, NaOH
 • В Са(ОН)2, Ве(ОН)2
 • Г Аl(ОН)3, HNO3

22. Кислотний оксид може утворювати

 • A Sr
 • Б Са
 • В Μn
 • Г Сu

23. Сульфур(VІ) оксид реагує з кожною з двох речовин

 • А Н2О, НСl
 • Б О2, СаО
 • В MgO, NaOH
 • Г Н2О, Сu

24. Ферум (III) гідроксид утворюється внаслідок дії розчинів лугів на

 • А ферум(ІІ) оксид
 • Б ферум(ІІІ) оксид
 • В розчини солей Феруму(ІІ)
 • Г розчини солей Феруму(ІІІ)

25. Ферум(ІІ) хлорид реагує з кожною з двох речовин

 • A MgO, НСl
 • Б Zn, AgNO3
 • В HNO3, СО2
 • Г СаО, СО2

26. У схемі перетворень СаСО3 → X1 → Х2 + NaCl речовина Х2 - це

 • A CaSO4
 • Б СаСl2
 • В СаО
 • Г Са(ОН)2

 • A Fe2(SO4)3, Fe2O3
 • Б FePO4, Fe3O4
 • В Fe(NO3)3, Fe2O3
 • Г Fe(OH)3, Fe2(SO4)3

28. Kapбон(IV) оксид реагує з кожною з двох речовин

 • А Н2О, NaOH
 • Б K2SO4, KOH
 • В Н2О, SO3
 • Г H2SO4, H2

29. Унаслідок прожарювання хром(ІІІ) гідроксиду утворюється вода і

 • А хром(ІІ) оксид
 • Б хром(ІІІ) оксид
 • В хром(ІІ) гідроксид
 • Г хром(VI) оксид

30. Кальцій нітрат можна добути внаслідок взаємодії

 • А кальцій оксиду і барій нітрату
 • Б кальцій карбонату і калій нітрату
 • В кальцій гідроксиду і нітратної кислоти
 • Г кальцій ортофосфату і натрій нітрату

31. Розведена сульфатна кислота реагуватиме з

 • А нікелем
 • Б сріблом
 • В киснем
 • Г міддю

32. Яка з речовин змінює забарвлення індикатора?

 • А Сu(ОН)2
 • Б КОН
 • В Fe(OH)3
 • Γ Ζn(ΟΗ)2

33. Яка з речовин реагує з кислотним оксидом?

 • А Сu(ОН)2
 • Б КОН
 • В Fe(OH)3
 • Γ Ζn(ΟΗ)2

34. Укажіть рівняння реакції нейтралізації.

 • A Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2
 • Б 2КОН + H2SO3 = К23 + 2Н2О
 • В СаО + Н2О = Са(ОН)2
 • Г 2К + 2Н2О = 2КОН + Н2

35. Генетичний ряд металу і реактиви правильно зазначені в рядку

 • A Na → NaOH → Na2O; О2, Н2О
 • Б Сu → СuО → Сu(ОН)2; О2, Н2О
 • В К → К2О → КОН; О2, Н2О
 • Г Zn → Zn(OH)2 → ZnO; О2, Н2О

36. Які речовини реагуватимуть між собою?

 • А О2, SO3
 • Б Cu(OH)2, O2
 • В СаО, СО2
 • Г НСl, Аu

37. Для здійснення перетворень за схемою Аl(ОН)3 → АlСl3 → Аl(ОН)3 необхідно послідовно використати

 • А хлор і водень
 • Б натрій хлорид і натрій гідроксид
 • В хлоридну кислоту і натрій гідроксид
 • Г хлоридну кислоту і воду

38. Для здійснення перетворень за схемою Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2 необхідно послідовно використати

 • А кисень, воду, кальцій гідроксид
 • Б воду, натрій ортофосфат, кальцій оксид
 • В кисень, водень, кальцій гідроксид
 • Г воду, натрій ортофосфат, кальцій гідроксид

39. Формула речовини, яку пропущено в ланцюжку перетворень Fe → X → Fe(OH)2, - це

 • A FeO
 • Б Fe(NO3)3
 • В FeS
 • Г FeCl2

40. Формула речовини, яку пропущено в ланцюжку перетворень Cu → X → СuСl2, - це

 • А СuО
 • Б Сu(ОН)2
 • В Сu2О
 • Г СuСО3

41. Схема перетворень Е → Е2О3 → Е(ОН)3 → ЕСl3 відповідає генетичному ряду

 • А натрій → натрій оксид → натрій гідроксид → натрій хлорид
 • Б алюміній → алюміній оксид → алюміній гідроксид → алюміній хлорид
 • В кальцій → кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій хлорид
 • Г сірка → сульфур(ІV) оксид → сульфітна кислота → натрій сульфіт

42. Схема перетворень Е → Е2О → ЕОН → ЕСl відповідає генетичному ряду

 • А натрій → натрій оксид → натрій гідроксид → натрій хлорид
 • Б алюміній → алюміній оксид → алюміній гідроксид → алюміній хлорид
 • В кальцій → кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій хлорид
 • Г сірка → сульфур(ІV) → сульфітна кислота → натрій сульфіт

43. Схема перетворень Е → ЕО → Е(ОН)2 → E(NO3)2 відповідає генетичному ряду

 • А натрій → натрій оксид → натрій гідроксид → натрій хлорид
 • Б алюміній → алюміній оксид → алюміній гідроксид → алюміній хлорид
 • В кальцій → кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій нітрат
 • Г сірка → сульфур(ІV) оксид → сульфітна кислота → натрій сульфіт

44. Схема перетворень Е → ЕO2 → Н2ЕО3 → Na2EO3 відповідає генетичному ряду

 • А натрій → натрій оксид → натрій гідроксид → натрій хлорид
 • Б алюміній → алюміній оксид → алюміній гідроксид → алюміній хлорид
 • В кальцій → кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій нітрат
 • Г сірка → сульфур(ІV) оксид → сульфітна кислота → натрій сульфіт

45. Генетичний зв’язок - це зв’язок між речовинами

 • А різних класів, утворених одним хімічним елементом, пов’язаними взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження
 • Б різних класів, утворених одним хімічним елементом, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує відмінність їхнього походження
 • В однакових класів, утворених різними хімічними елементами, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження
 • Г речовинами однакових класів, утворених одним хімічним елементом, пов’язаних взаємоперетвореннями, і відображує єдність їхнього походження