Хімія. 8 клас. Лашевська

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура

Науковець прагне класифікувати...

Абрахам Гарольд Маслоу

Після опрацювання параграфа ви зможете:

  • пояснити потребу в класифікації неорганічних речовин;
  • назвати основні класи неорганічних сполук.

Для чого потрібна класифікація речовин? Ви вже знаєте, що класифікація - це система групування об’єктів дослідження або спостереження відповідно до їхніх загальних ознак. Використання класифікації забезпечує систематизування знань про об’єкти будь-якої природи і призначення. Зокрема в хімії такими об’єктами є речовини. Класифікація речовин ґрунтується на найпростішій і сталій у часі характеристиці - хімічному складі. За цією ознакою речовини поділяють на органічні й неорганічні.

Про класифікацію органічних речовин ви дізнаєтеся наступного навчального року, розширите й поглибите ці знання у старшій школі. Зараз розглянемо класифікацію неорганічних речовин. Їх відомо близько семисот тисяч.

Для полегшення орієнтування в розмаїтті неорганічних речовин їх розділили на окремі класи, що містять сполуки, подібні за складом, будовою і властивостями. Класифікацію неорганічних речовин за складом наведено на рис. 20.1.

Рис. 20.1. Класифікація неорганічних речовин за складом. У наведених на схемі загальних формулах Е - елемент, М - металічний елемент, А - неметалічний елемент VI або VII групи періодичної системи хімічних елементів

• Проаналізуйте склад речовин, хімічні формули яких наведено на рис. 20.1, і поясніть відмінність між простими і складними речовинами.

Неорганічні речовини класифікують не лише за складом, а й за хімічними властивостями. Ви вже вмієте використовувати інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації простих речовин (метал або неметал), визначення хімічного характеру оксидів (кислотний, амфотерний, основний), гідратів оксидів (кислота, амфотерний гідроксид, основа), сполук елементів з Гідрогеном. Кожна речовина має індивідуальні особливі властивості, притаманні саме їй. І водночас виявляє властивості, загальні для всіх речовин класу, до якого вона належить. Докладніше склад і властивості представників кожного класу неорганічних сполук буде розглянуто в наступних параграфах.

Класифікація речовин тісно пов’язана з хімічною номенклатурою.

Хімічна номенклатура - це сукупність правил утворення назв речовин, а також самі назви. Номенклатура неорганічних сполук є системою назв хімічних елементів та речовин, яка забезпечує чітке позначення складу речовини як у письмовій, так і в розмовній формах. Хімічна номенклатура складається з формул і назв; при цьому назва має адекватно описувати формулу (тобто склад). Написання формул має підпорядковуватися таким самим строгим правилам, як і побудова їхніх систематичних назв. Тоді перехід від формули до назви неорганічної сполуки виявиться вельми простим і полягатиме в читанні формули зліва направо із заміною хімічних символів елементів (або груп символів) на їхні назви. Ви зможете пересвідчитися в цьому під час вивчення основних класів неорганічних сполук.

Наукові основи хімічної номенклатури були закладені 1787 р. комісією французьких хіміків на чолі з А. Лавуазьє (рис. 20.2). Вони запропонували латинізовані назви елементів. Ця номенклатура була розвинута Й. Берцеліусом (1811), який дав назви багатьом елементам і сполукам та запропонував принцип хімічної символіки (рис. 20.3). Значний вплив на розвиток хімічної систематики та номенклатури мав Міжнародний конгрес хіміків 1860 р.

Рис. 20.2. Лавуазьє Антуан Лоран (1743-1794). Французький хімік. Член Паризької АН. Праці вченого сприяли перетворенню хімії в науку, яка ґрунтується на точних вимірюваннях. Експериментально обґрунтував основний закон хімії - закон збереження маси речовин. Визначив склад повітря та вперше правильно пояснював явище горіння як процес сполучання речовин з киснем. Довів, що процес дихання подібний до процесу горіння. Праці Лавуазьє сприяли спростуванню гіпотези флогістону, яка панувала в тогочасній хімії

Рис. 20.3. Берцеліус Єнс Якоб (1779-1848), барон, шведський хімік, один з основоположників сучасної хімії. Досягненнями Берцеліуса є відкриття Церію, Селену і Торію; виділення таких елементів, як Силіцій, Цирконій і Титан; визначення відносної атомної маси і створення сучасної системи хімічних символів. Він перший уклав таблицю атомних мас

Ми вже згадували, що перші спроби створення української хімічної номенклатури розпочалися ще в 60-х роках 19 сторіччя журналом «Основа». Головні положення номенклатури в неорганічній хімії були затверджені на секції математичних, природничих і медичних наук Науковим товариством імені Тараса Шевченка (НТШ) лише в 1903 р. Вони відображали особливості української мови і разом з тим враховували елементи західноєвропейської термінології. Великий внесок у створення української хімічної номенклатури зробив І.Я. Горбачевський (рис. 20.4).

Рис. 20.4. Горбачевський Іван (Ян) Якович (1854-1942) - видатний український хімік, біохімік, гігієніст та епідеміолог, громадсько-політичний діяч. Академік АН УРСР. Синтезував і дослідив сечову кислоту, добув її штучно і встановив роль сечової кислоти у живих організмах. Одним з перших висловив думку про амінокислотний склад білків. Праці з гігієни, епідеміології та судової медицини. Удосконалив українські хімічну та медичну термінології. Видав українською та чеською мовами підручники з хімії

Ви також знаєте, що українську хімічну систематику і термінологію відродив і розвинув професор Київського університету імені Тараса Шевченка Андрій Матвійович Голуб.

У 1992 р. комісія Верховної Ради України затвердила Національну комісію України з хімічної термінології та номенклатури, яка запропонувала нові принципи української хімічної номенклатури та термінології, що в 1995 р. набули статусу Державного стандарту.

ПРО ГОЛОВНЕ

• Класифікація - система групування об’єктів дослідження або спостереження відповідно до їхніх загальних ознак.

• Речовини поділяють на органічні й неорганічні.

• Неорганічні речовини поділяють на прості й складні.

• Прості речовини класифікують на метали і неметали.

• Оксиди, основи, кислоти, солі - основні класи неорганічних сполук.

• Хімічна номенклатура - це сукупність правил утворення назв речовин, а також самі назви.

• Будь-яка правильно побудована номенклатура завжди ґрунтується на певній системі класифікації.

Перевірте себе

1. Що таке класифікація? 2. На чому ґрунтується класифікація речовин? 3. Які речовини називають простими? 4. Чим складні речовини відрізняються від простих? 5. На які основні класи поділено неорганічні сполуки? 6. Наведіть приклади представників основних класів неорганічних сполук. 7. Що таке хімічна номенклатура? Для чого вона потрібна?

Застосуйте свої знання й уміння

  • 1. Класифікуйте (див. рис. 20.1) неорганічні речовини, формули яких наведено, за складом і властивостями: SO2, Br2, Fe, CuO, HBr, NO2, Hg, H2S, P2O5, H2SO3, Mg(OH)2.
  • 2. Визначте, формула якої речовини не відповідає класифікаційному критерію: Mg, CO, Cl2, N2.
  • 3. Визначте, які речовини не є оксидами: MgO, CO, НСlО, NO2, Н2О2, OF2.

Творча майстерня

Підготуйте одну з презентацій «Неорганічні речовини ...» ... - у клітині, на кухні, у хімчистці, у майстерні художника тощо.

Дізнайтеся більше:

http://diafilmy.su/926-stroenie-i-svoystva.html