Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

ТЕМА 12. ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ НАВЧИТЕСЬ:

• розрізняти доходи, які формуються на різних ринках;

• наводити приклади впливу окремих чинників диференціації доходів на різних ринках;

• обчислювати реальні доходи, курс акції, поточну вартість майбутніх доходів, ціну землі за конкретними даними.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Із яких структурних елементів (за критерієм об'єкт купівлі-продажу) складається національний ринок?

2. Які особливості попиту й пропозиції існують на кожному з ринків, що є у складі національного ринку?

3. Як визначають індекс цін?

§ 52. Закон ринкового формування доходів

Специфікою ринків факторних ресурсів є те, що на них формуються не лише ціни на ці ресурси, але й доходи. Адже ціна, вилучена за продаж ресурсу, — це дохід його власника.

Доходи являють собою суму грошових коштів, які отримані економічними суб’єктами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання та розвитку суб’єктів господарювання прямо залежить від рівня доходів.

Сучасна теорія та практика ціноутворення на ринках ресурсів, а отже і формування доходів, — це продукт тривалої еволюції соціально-економічних відносин суспільства. У сучасній економічній теорії переважає пояснення джерел і принципів формування доходів, що базується на теорії факторів виробництва і їхньої граничної продуктивності. Відповідно до неї весь створений у суспільстві продукт може бути представлений як сума доходів від факторів, що беруть участь у його виробництві (праці, капіталу, природних ресурсів і підприємницьких здібностей). Функціональний розподіл доходів — це розподіл їх між основними власниками факторів.

Участь кожного фактора виробництва у формуванні вартості визначається граничним продуктом. Він показує, яку саме частину вироблюваного продукту (його вартості) можна створити за допомогою додаткової одиниці окремого фактора при незмінному значенні інших. Відповідно до граничного продукту забезпечується розподіл доходів пропорційно до внеску кожного з факторів.

Кожний фактор виробництва приносить свій конкретний вид доходу. Наймана праця робітників приносить заробітну плату, капітал (інвестиційні ресурси) створює відсоток, земля — ренту, а підприємницькі здібності — підприємницький дохід (прибуток).

Оскільки доходи оцінюються грошима, то розрізняють номінальні доходи, доходи в розпорядженні та реальні доходи. Номінальні доходи характеризують рівень грошових доходів незалежно від рівня цін і оподаткування, тобто це і є величина доходу, оцінена грошима на певний період часу. Доходи в розпорядженні — це номінальні доходи з вирахуванням податків та інших обов’язкових платежів. Реальні доходи характеризують купівельну спроможність номінальних доходів з урахуванням зміни цін і тарифів.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, як змінився рівень реальних доходів населення, якщо номінальні доходи за період зросли на 14%, а ціни на товари й послуги підвищилися на 1/8.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення доходів.

2. Охарактеризуйте правило ринкового формування доходів за продуктивністю виробничого ресурсу.

3. Назвіть фактори виробництва та відповідні види доходів, які вони приносять.

4. Визначте, як змінилися номінальні доходи, якщо відомо, що реальні доходи зменшилися на 10%, а рівень інфляції становить 9%.