Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

§ 45. Еластичність пропозиції за ціною

Поняття еластичності застосовується і для пропозиції. Цінова еластичність пропозиції — це чутливість виробників до зміни цін товару. Вона є відсотковою зміною пропонованої кількості товарів унаслідок одновідсоткового зростання ціни. Коефіцієнт еластичності пропозиції обчислюється за допомогою формули:

Мал. 6. Абсолютно еластична (а) та абсолютно нееластична (б) пропозиція

Оскільки пропозиція тісно пов’язана з виробництвом певного товару, то на еластичність пропозиції також здебільшого впливають чинники, які стосуються виробництва.

Основним чинником цінової еластичності пропозиції є чинник часу. Чим більше часу мас підприємець для пристосування до нової ціни, тим більше змін відбудеться у виробництві й обсягах продукції, а отже, і тим більшою буде еластичність пропозиції. У зв’язку із цим у діяльності фірм виділяють короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий періоди.

Короткостроковий період настільки малий, короткочасний, що виробники не можуть ніяк відреагувати на зміну ціни товару. Цей період часто називають миттєвим, найкоротшим ринковим періодом. Пропозиція в цьому випадку буде абсолютно нееластичною. Наприклад, якщо ви привезете на ринок для продажу два кошики полуниці, незалежно від того, чи буде ціна на полуницю вищою, ніж ви сподівалися, чи буде вона нижчою (товар досить швидко псується), буде продано саме два кошики полуниці. Змінити щось в обсягах виробництва, а тим більше у виробничих потужностях у цей момент часу ви не можете.

Середньо строковий період характеризується тим, що за незмінних виробничих потужностей є можливість за рахунок залучення додаткової робочої сили, більш інтенсивної праці, поліпшення її організації збільшити обсяги виробництва продукції. Наприклад, зважаючи на високу ціну полуниці, до збору полуниці й доправлення її на ринок наступного дня ви залучили когось зі своїх рідних і привезли вже не два, а чотири кошики полуниці. Пропозиція тим самим більш чутливо відреагувала на підвищення ціни товару та стала більш еластичною.

Довгостроковий період відрізняється достатнім часом для зміни виробничих потужностей і пристосування до зміни ціни товару. Еластичність пропозиції в довгостроковому періоді буде високою. Продовжимо приклад із полуницею. Цей сезон виявився для вас досить успішним, унаслідок зростання ціни підвищилася сума вашого виторгу за полуницю. Це стимулювало вас засадити додаткові грядки полуниці й тим самим збільшити обсяги виробництва продукції. Ці зміни викличуть ще більшу еластичність пропозиції.

Значний вплив на еластичність пропозиції мають витрати виробництва, вартість його розширення. Якщо зростання обсягів виробництва продукції буде пов’язане з різким подорожчанням виробництва, це зумовить зменшення еластичності пропозиції.

Багато в чому еластичність пропозиції залежить від можливості переходу від виробництва одних товарів до виробництва певного товару. Якщо цей процес переходу буде швидким і легким, то пропозиція цього товару матиме високу еластичність.

Ще одним важливим чинником, тісно пов’язаним із попереднім, є мобільність факторів виробництва. Якщо легким і швидкодоступним є процес залучення потрібних для виробництва ресурсів, то більш еластичною буде пропозиція певного товару.

Мал. 7. Нееластична (а), пропозиція одиничної еластичності (б) та еластична пропозиція (в)

Чим гнучкішу технологію використовують для виробництва товарів, тим легше при зміні ціни перейти від виробництва одного товару до виробництва іншого. І навпаки, чим жорсткіша технологія, тим менша еластичність величини пропозиції товару за його ціною.

Серед чинників, які впливають на еластичність пропозиції, слід також відзначити можливості та вартість зберігання готового товару. Для товарів, що швидко псуються, або для яких потрібні специфічні умови зберігання, еластичність пропозиції буде меншою, ніж для товарів довгострокового зберігання.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чи може бути коефіцієнт цінової еластичності пропозиції від'ємним?

2. Чим короткостроковий період діяльності фірми відрізняється від довгострокового?

3. Коефіцієнт точкової еластичності пропозиції товару А становить 1,2. Ціна товару за останній період підвищилася з 80 до 85 грн. Визначте зміну обсягу пропозиції цього товару.

4. Відомо, що функція пропозиції лінійна. Якщо ціна на товар становить 50 грн, величина пропозиції дорівнює 90, а за ціною 20 грн — 30. Запишіть функцію пропозиції та визначте коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною 30 грн.

5. Функція пропозиції задана рівнянням QS = 5P-20. Визначте, за якою ціною коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 2.