Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ НАВЧИТЕСЬ:

• розрізняти цінові й нецінові чинники попиту та пропозиції;

• визначати графічно та аналітично параметри ринкової рівноваги;

• аналізувати причини та наслідки порушення рівноваги на ринку товару.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які існують види економічних благ?

2. Яку мету ставлять перед собою різні економічні суб'єкти?

3. Що таке корисність?

4. Що являє собою рівновага споживача?

5. Що таке ціна товару?

§ 38. Ціна, витрати та корисність товару

Як ви вже дізналися з попередніх тем, усі економічні суб’єкти зустрічаються на ринку, де між ними виникають певні відносини стосовно купівлі-продажу економічних благ. На мотиви й цілі економічної діяльності суб’єктів вирішальний вплив здійснюють ціни. Вони також сприяють ефективному розподілу й використанню обмежених ресурсів, зростанню та збалансованості виробництва.

Протягом багатьох поколінь вчені замислюються над питаннями: що ж являє собою ціна, що покладено в її основу? Ці питання постали ще перед Арістотелем і дійшли до наших днів.

Ціна завжди пов’язувалася із цінністю (вартістю) товару, оскільки є грошовим виразом цієї вартості. А оскільки в економічній теорії існують різні теорії вартості товару, то немає єдності й у визначенні сутності його ціни.

Представники англійської класичної політекономії (Вільям Петті, Адам Сміт, Давід Рікардо) започаткували трудову теорію вартості, яка була згодом доповнена й завершена Карлом Марксом. Згідно із цією теорією ціна — це грошовий вираз вартості товару, яка визначається витратами суспільно необхідної праці на його виробництво.

У першій половині XIX ст. виникла теорія трьох факторів виробництва (Ж. Б. Сей і Ф. Бастіа). Відповідно до неї у виробництві товарів і формуванні вартості беруть рівноправну участь праця, капітал і земля: праця створює заробітну плату, капітал — прибуток (відсоток), земля — ренту. Фактори виробництва, за цією теорією, беруть рівну участь у процесі утворення вартості, а доходи від їх використання у вигляді заробітної плати, відсотка та земельної ренти являють собою ціну факторів виробництва.

У другій половині XIX ст. виникла й набула поширення маржиналістська теорія граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Є. Бем-Баверк, Г. Госсен), згідно з якою в основі цінності товару лежить не праця, а її корисність для споживача.

Наприкінці XIX ст. з’явилася неокласична теорія вартості, а отже, і ціни (засновник А. Маршалл). Згідно з нею ціна товару визначається попитом і пропозицією. Це була перша спроба поєднати в ціні товару «об’єктивність», тобто вартість, і «суб’єктивність», тобто граничну корисність, через яку визначається цінність. На межі XIX і XX ст. деякі економісти, у тому числі видатний український економіст М. Туган-Барановський, вважали теорії трудової вартості та граничної корисності такими, що доповнюють одна одну, знімають певні обмеження одна одної.

Жан Батист Сей

Сучасні погляди на витрати виробництва, вартість і ціну формуються під впливом неокласичних ідей, згідно з якими ціна встановлюється на основі взаємодії попиту й пропозиції, причому попит формує ціну на основі граничної корисності, а пропозиція — на основі граничних витрат виробництва. Тобто ціна являє собою результат ринкової взаємодії виробників та споживачів. Це обумовлює існування нижньої і верхньої межі ціни. Нижня межа встановлюється пропозицією, оскільки виробник не може тривалий час продавати свій товар за ціною, яка не компенсує його витрати. Верхня межа обумовлена попитом, платоспроможністю споживача та його можливістю й готовністю купити товар. Якщо ціна подолає верхню межу, то покупець через відсутність грошей не зможе придбати цей товар. Нижня й верхня межі ціни постійно змінюються під впливом різноманітних чинників, таких як попит і пропозиція, монополізація ринку, можливість вибору альтернативних товарів.

Михайло Туган-Барановський

Під впливом ринкових сил формується рівноважна ціна, яка знову ж таки може змінюватися під впливом багатьох чинників. Рух цін у сучасному виробництві являє собою результат дії складного комплексу таких чинників, як зміни в продуктивності праці та ефективності виробництва, циклічний характер відтворення, стан грошового обігу та платіжного балансу, характер державного регулювання тощо.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чи є тотожними поняття «вартість» та «ціна»?

2. Пригадайте теорію загальної і граничної корисності. Ще раз розгадайте парадокс А. Сміта: чому вода, яка є настільки необхідною, що без неї неможливо жити, має таку низьку ціну, у той час як в алмазів, які зовсім не потрібні, така висока ціна?

3. Назвіть фактори виробництва й види доходів, які отримують їхні власники.