Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

§ 29. Особливості розв’язання основних проблем економіки в умовах ринку

Ви вже знаєте, що за умов обмеженості ресурсів суспільство стоїть перед проблемою вибору: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти?

Як ринкова економіка вирішує проблему, що виробляти? Розглянемо таблиці. У табл. 1 у першому стовпчику названо товар, який постачає на ринок виробник. У другому стовпчику визначено кількість цього товару, а в третьому — ціну за цей товар, яку встановив виробник.

Табл. 1

Товар

Кількість

Ціна виробника

А

5

15

В

10

10

с

15

5

Споживачі відреагували на пропозицію товарів у такий спосіб, як показано в табл. 2.

Табл. 2

Товар

Продано товару

Фактична ціна реалізації

А

5

20

В

10

10

С

10

5

Як має відповісти на реакцію ринку кожен із виробників товару: збільшити або зменшити обсяги виробництва; розпочати виробництво іншого товару тощо?

Покупці «проголосували грошима» за товар А, тому кількість товару А необхідно збільшити, а виробництво товару С відповідно до попиту покупців — знизити. Інтереси покупців щодо товару В збіглися з можливостями виробників. Тобто в ринковій економіці питання «що виробляти» вирішують саме споживачі, диктуючи виробникам свої потреби через сприймання певної ціни на певні товари чи послуги.

Друга проблема — як виробляти — пов’язана з організацією виробництва, поєднанням ресурсів, технологією виробництва.

Коли споживачі купують на ринку одні товари й не купують інші, вони дають виробникам сигнали, що виробляти, а отже, вказують, які види ресурсів і в якій комбінації використовувати.

Розглянемо це на прикладі. Нехай виробництво якогось товару забезпечують три підприємства. Перше застосовує таку технологію й організацію виробництва, унаслідок якої витрати ресурсів на одиницю продукції становлять 80 грн; у другого — 100 грн; у третього — 120 грн. Ринкова ціна склалася на рівні 105 грн. Ці дані подано в табл. 3.

Табл. 3

Технологія

Витрати на одиницю продукції

Ринкова ціна одиниці продукції

1

80

105

2

100

105

3

120

105

Яка з трьох технологій виробництва дасть змогу виробнику залишитися на ринку? Певна річ, третій виробник не відшкодовує своїх витрат і матиме збитки. Другий отримує прибуток у розмірі 5 грн, який є досить низьким, але дає змогу залишитися на ринку. Лише перший виробник матиме досить високий рівень прибутку й також залишається на ринку. Отже, ринок засвідчив, що перша й частково друга технології відповідають вимогам ринку та споживачів. При високому рівні конкуренції саме першу технологію будуть обирати виробники, тим самим ринок стихійно забезпечує умови науково-технічного прогресу.

Третя проблема — для кого виробляти. Її розв’язання залежить від бажань і можливостей споживачів купити той чи інший товар. Визначальними тут є доходи споживачів, величина яких залежить від рівня цін на ресурси. У ринковій економіці діє факторний принцип розподілу доходів: кожен власник певного фактора виробництва отримує певний дохід.

Заробітна плата — це розмір грошової винагороди, що виплачується найманому робітнику за використання його вмінь і навичок упродовж певного часу, необхідного для виробництва товарів і послуг. Дохід, що отримує власник земельної ділянки, є рентою. Позичковий відсоток є винагородою, яку власник грошей отримує за те, що надав їх підприємствам або приватним особам у використання. Прибуток — це винагорода підприємця за ризик. Це плата за те, що він організовує виробництво, управляє ним, запроваджує інновації (нововведення). Також у ринковій економіці можна отримувати дохід із володіння цінними паперами у формі відсотків або дивідендів.

Таким чином, домогосподарство має можливість отримувати різні доходи, що об’єктивно спричиняє диференціацію доходів населення. Ринковий механізм у першу чергу надає товари та послуги тим, хто спроможний більше заплатити. Саме їхні потреби, смаки, уподобання вивчає раціональний виробник. Із точки зору економічної ефективності саме такий розподіл товарів та послуг є раціональним, оскільки кошти, які виробник отримує через ринковий кругообіг, будуть спрямовані на відтворення обмежених ресурсів.

У процесі регулювання суспільного відтворення ринок виконує певні функції:

• Інформаційна. Ринкові ціни інформують виробників про те, що потрібно виробляти. Покупці отримують інформацію про нові товари й послуги. Через ринок ведеться облік витрат на виробництво продукції. Ринок визначає не тільки те, що необхідно виробити, а й рівень витрат, на які споживач може погодитися, щоб придбати цю продукцію. На ринку користується попитом тільки та продукція, яку споживач може придбати за прийнятними для нього цінами. Виробника ж влаштовує тільки та ціна, яка відшкодовує виробничі витрати й гарантує прибуток.

• Розподільна. В умовах розвиненого поділу праці економічно відособлені виробники можуть обмінюватися результатами своєї праці, при цьому весь створений суспільний продукт розподіляється між окремими групами та членами суспільства. Ринок розподіляє й обмежені виробничі ресурси. Як похідна від розподільної існує регулююча функція, яка проявляється в тому, що ринок сам усуває диспропорції в обміні та розподілі товарів між регіонами, в асортименті товарів та послуг, у співвідношенні між ресурсами різних галузей.

• Стимулююча. Ринок стимулює раціональний розподіл обмежених виробничих ресурсів, тому що він здійснюється на принципах конкурентності і ресурси потрапляють до того, хто за них більше заплатив. Отже, власники обмежених ресурсів отримають більше коштів (можливостей) для їх відтворення. Тому ринок стимулює виробляти найбільш технологічні засоби виробництва, «змушує» підприємства мінімізувати витрати за високої якості продукції. Ринок диференціює виробників у процесі конкуренції. За умов ринкової конкуренції здатне вижити лише те підприємство, у якого витрати на виробництво одиниці продукції менші, а прибуток більший порівняно з конкурентами. Якщо витрати перевищують ціни, підприємство зазнає збитків і звільняє місце для більш ефективного виробництва. Через механізм конкурентної боротьби відбувається очищення ринку від неконкурентоспроможних підприємств. Тому похідна функція від стимулюючої — очищувальна.

• Інтегруюча. Ринок поєднує всі фази суспільного виробництва: виробництво, розподіл, обмін та споживання.

• Контролююча. Диференціація виробників — це водночас розвиток ефективних підприємств і банкрутство неефективних. Конкуренція виробників зазвичай сприяє зниженню ціни й підвищенню якості продукції. Саме в цьому найбільше зацікавлений споживач. Так, за допомогою ринку здійснюється контроль споживачів над виробництвом.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

У ринковій економіці панує свобода підприємництва. Чи можна стверджувати, що підприємець за умов ринкової економіки може виробляти абсолютно все, що йому заманеться?

Відповідь. За умов ринкової економіки свобода підприємництва досить повна, але не абсолютна; вона обмежується певними чинниками. По-перше, держава може заборонити певні види діяльності, наприклад виробництво та продаж наркотиків. По-друге, підприємець у своїх діях обмежений бажаннями й смаками споживачів. Наприклад, підприємець вирішив виготовляти логарифмічні лінійки. Проте споживачі не бажають ними користуватися, оскільки віддають перевагу калькуляторам. По-третє, підприємець обмежений ринковою ціною, яку згоден заплатити споживач, тому він обирає певні ресурси й певні технології.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чи згодні ви з твердженням: «Держава в ринковій економіці має гарантувати доходи всім учасникам економічної системи»? Стисло обґрунтуйте свою відповідь.

2. Хто в ринковій економіці вирішує, які товари та послуги необхідно виробляти?

3. У чому проявляється стимулююча функція ринку?

4. Як ринок сприяє розвитку науково-технічного прогресу?