Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

Тестові завдання. Зміст основних економічних явищ та процесів

1. Чи належать гроші до виробничих ресурсів?

А так, але за умов, коли оплачуються проміжні товари

Б так, якщо на гроші купують капітальні ресурси

В ні, бо вони не беруть безпосередньої участі у виробництві

Г ні, якщо вони не розміщені на банківському рахунку

2. Протягом року вартість виготовленої продукції на бісквітній фабриці зросла втричі, а інфляція склала 50%. Отже, за цей період на фабриці продуктивність праці

А збільшилася на 100%

Б збільшилася у 2,5 разу

В знизилася у 2 рази

Г зросла в невизначену кількість разів

3. Із переліченого суспільним благом є

А хліб

Б бензин

В вуличний ліхтар

Г швидкісний експрес «Харків — Київ»

4. Із переліченого до капітальних ресурсів можна віднести

А трубопровід

Б державні облігації

В гроші на рахунках підприємства

Г поклади нафти

5. До інвестиційних послуг належать

А послуги стоматолога в кабінеті на території заводу

Б послуги стоматолога в обласній лікарні

В послуги юридичної фірми

Г послуги перукаря

6. Продуктивність праці на підприємстві визначається

А сукупним обсягом виробництва

Б кількістю працівників, що зайняті у виробництві

В обсягом виробництва з розрахунку на одного виробника

Г кількістю часу на виробництво одиниці товару

7. Якщо точка фактичного обсягу виробництва в країні розміщена на площині, яка обмежена осями координат та кривою виробничих можливостей, то це означає, що

А економіка використовує всі наявні ресурси

Б спостерігається повна зайнятість капітальних та природних ресурсів

В економіка спроможна виробити будь-яку кількість товарів та послуг

Г використання виробничих ресурсів неефективне

8. Якщо трудомісткість виробництва знизиться на 20%, то продуктивність праці

А зменшиться менш ніж на 20%

Б зросте на 20%

В зросте на 25%

Г зменшиться більш ніж на 20%

9. Економічні блага відрізняються від неекономічних тим, що

А вони мають високий ступінь корисності

Б вони необхідні для життя людини

В їхній розподіл пов’язаний з обігом грошей у державі

Г вони завжди кінцево споживаються

10. Яке твердження є правильним?

А проблема обмеженості буде вирішена, коли можна буде повністю реалізувати досягнення науково-технічного прогресу

Б проблема вибору існує лише для виробників

В гроші — це найважливіший виробничий ресурс

Г індекси — це відносні показники, за допомогою яких можна показати динаміку явища чи процесу

11. Установіть відповідність між змістом виробничих ресурсів та їхньою класифікацією.

1 Люди, які здатні ризикувати та нести економічну відповідальність

2 Люди, які здатні використовувати новітні технології у своїй трудовій діяльності

3 Сировина, яка закупается однією виробничою фірмою в іншої для подальшого виробництва

4 Транспортні засоби, які фірма використовує для перевезення природної сировини

А Природні ресурси

Б Капітальні ресурси

В Підприємницькі здібності

Г Трудові ресурси

Д Проміжні товари

12. Установіть відповідність між групами благ та їхньою класифікацією.

1 Послуги бібліотек, музеїв

2 Послуги таксі, фотостудії

3 Послуги служби пожежної безпеки

4 Послуги банків, аудиторських фірм

А Інвестиційні блага

Б Індивідуальні блага

В Неекономічні блага

Г Суспільні блага

Д Квазісуспільні блага