Основи здоров’я. 9 клас. Гущина

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

Ви дізнаєтеся про:

 • рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному і глобальному рівнях;
 • роль безпеки в ієрархії потреб;
 • основні пріоритети і сфери національної безпеки України;
 • глобальні загрози, породжені діяльністю людини;

зможете:

 • розпізнавати позитивні і негативні наслідки технічного прогресу;
 • пояснити взаємозв'язок особистої, національної і глобальної безпеки
 • навести приклади чинників впливу на рівень суспільної безпеки;
 • пояснити роль безпеки в ієрархії потреб;
 • пояснити значення принципу «Мислити глобально, діяти локально»;
 • демонструвати відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості;

навчитеся

 • оцінювати ризики для життя і здоров я людини на індивідуальному і суспільному рівнях;

сформуєте навички

 • оцінювання ризику на особистому рівні

§ 24. Безпека людини

«БЕЗПЕКА» — найбільша в Україні щорічна виставка технічних засобів і обладнання для безпеки й протипожежного захисту, у якій беруть участь вітчизняні та зарубіжні фірми. Учасники виставки, провідні розробники у галузі техніки та ІТ, виробники і постачальники індустрії безпеки демонструють продукцію фахівцям служб охорони та громадянам України.

Ознайомтеся з анонсом виставки засобів безпеки. Поміркуйте, чи достатньо людині мати лише фізичний захист, аби відчувати себе повністю в безпеці.

Найважливіші показники якості життя в демократичному суспільстві — це свобода й захищеність кожної людини від різних небезпек і загроз, ступінь можливої уразливості від сучасних ризиків. Про це йдеться й у концепції Програми розвитку ООН (ПРООН): «...Людська безпека як можливість використовувати право вибору в умовах свободи й безпеки, а також повна впевненість у тім, що ця можливість збережеться й завтра».

Складові безпеки людини

У Доповіді ПРООН про розвиток людини ще в 1994 році визначено сім основних складових безпеки людини (схема 18).

Схема 18

Безпека як потреба людини

Чому потреба безпеки у піраміді потреб людини розташована вище фізіологічних потреб?

Потреба в безпеці є базовою потребою людини, як і потреби у воді, їжі, повітрі, житлі. Лише задовольнивши їх та відчуваючи себе у безпеці, людина зможе реалізувати потреби вищого рівня: соціальні, духовні, особистісного розвитку та самоактуалізації.

На рівні самоактуалізації людина починає дбати не лише про власну безпеку, безпеку рідних та близьких, а й про безпеку людства та довкілля.

Рівні безпеки та загроз

Рівні загроз визначаються відповідно до системи рівнів безпеки, що затверджена законодавчо і має чітко визначену ієрархію (мал. 46). Проблеми безпеки взаємопов’язані, порушення балансу на певній сходинці ієрархії викликає збій на всіх рівнях. Тому кожен громадянин має бути відповідальним в особистій поведінці, ставленні до оточуючих, дотриманні правил індивідуальної безпеки.

Мал. 46. Система рівнів безпеки людини

1. Які порушення правил особистої безпеки можуть призвести до загрози на рівні класу чи школи? Як це може загрожувати родині?

2. Яких заходів індивідуальної безпеки слід дотримуватись на кожному рівні безпеки (мал. 46)?

3. Установіть відповідність правил індивідуальної безпеки та рівнів безпеки, яких вони найбільше стосуються:

 • дотримуватися правил дорожнього руху;
 • конструктивно розв’язувати конфлікти в підлітковому середовищі;
 • намагатись уникати військових конфліктів;
 • не контактувати з інфекційними хворими;
 • не допускати насильства в молодіжному угрупованні;
 • толерантно ставитися до людей іншої національності та віросповідання;
 • уникати вживання алкоголю та наркотиків, обирати захищений секс;
 • за потреби звертатися по захист до правоохоронців;
 • займатися фізичною культурою, спортом;
 • не дозволяти нікому маніпулювати собою.

Види загроз

Знання про види загроз безпеці людини та про способи їх своєчасного попередження здатні пом’якшити негативні наслідки загроз або й узагалі запобігти їм. Оскільки своєчасно інформувати про загрози вкрай необхідно, на державному та міжнародному рівнях створена система своєчасного попередження про можливість загроз.

Пригадайте, як на державному рівні здійснюється попередження громадян про загрози.

Структуруємо види загроз за складовими безпеки.

До основних загроз економічній безпеці людини відносять безробіття, ризиковану зайнятість, що означає тимчасову або часткову зайнятість, яка не гарантує збереження робочого місця, та інфляцію, що знецінює доходи населення.

Чи є серед ваших знайомих безробітні? А ті, що працюють за контрактом? Чи почуваються вони впевненими у завтрашньому дні? Яким чином здійснюється соціальний захист безробітних і тих, що працюють за контрактом?

Напевне, вам відомо про проблему перенаселення на планеті. Із цієї причини формується загроза продовольчій безпеці, що визначається як неможливість придбати якісні продукти в достатній кількості для ефективної життєдіяльності і здоров’я. Розвинуті країни не відчувають цієї загрози, проте є країни, де люди голодують і не мають навіть якісної води. Щоб їм допомогти, науковці працюють над створенням генетично модифікованих організмів (ГМО): тварин і рослин. Це робиться, зокрема, для збільшення врожаю, стійкості до хвороб, здешевлення процесу вирощування тощо.

Порада: купуючи продукти харчування, звертайте увагу на наявність у них таких компонентів, як кукурудзяні олія, сироп, крохмаль; соєві білок, олія, соус; пальмова олія. Наявність цих складників із великою ймовірністю може свідчити про вміст ГМО.

Показники аналізу продовольчої безпеки на рівні країни:

 • відношення добового споживання калорій до мінімальної потреби;
 • індекс виробництва продуктів харчування на душу населення;
 • коефіцієнт залежності від імпорту продуктів.

1. Поміркуйте, чи існують реальні загрози продовольчій безпеці в Україні.

2. Що позитивного у винайденні ГМО?

3. Якими можуть бути наслідки вживання продуктів із ГМО на думку фахівців у галузі охорони здоров'я? Знайдіть інформацію про це в інтернет-джерелах.

Розвиток і впровадження нових технологій пов’язані не лише з економічними та іншими вигодами, а й із ризиком для здоров’я людини. В інтересах одержання комерційної вигоди деякі недобросовісні компанії, що контролюють ринок нових технологій, сприяють прискореному впровадженню технологій без достатнього вивчення наслідків для здоров’я людей та довкілля. Це створює загрози екологічній безпеці (мал. 47).

Мал. 47

Наведіть приклади загроз екологічній безпеці України.

Недостатня обізнаність щодо питань здорового способу життя, обмежені фінансові можливості створюють реальні загрози безпеці здоров’я (схема 19). На здоров’я людини мають вплив і засоби масової інформації. Наприклад, недобросовісна реклама в ЗМІ заважає людям вибирати якісні одяг та продукти харчування.

Схема 19

Біотехнологія (від грец. bios — життя, techne — мистецтво і logos — учення) — сукупність промислових методів, у яких використовують живі організми або біологічні процеси.

Загрози особистій безпеці включають природні й техногенні аварії та катастрофи; нещасні випадки на виробництві, у транспорті, побуті; смертність від дорожньо-транспортних пригод (ДТП); ріст злочинності; військові й бойові дії; примусові роботи в зонах підвищеної небезпеки для здоров’я й життя; фізичне і психічне насильство та ін.

Знайдіть і порівняйте статистичну інформацію про загибель українців у роки Другої світової війни, війни в Афганістані, під час АТО та у ДТП протягом останніх 5-10 років. Зробіть висновки про те, які найбільші загрози особистій безпеці української молоді існують сьогодні.

Спектр загроз громадській безпеці дуже широкий — від тих, що порушують громадський порядок та спокій, до тих, що загрожують здоров’ю людей або їхньому життю. Наприклад, вживання алкоголю, зухвала поведінка в громадських місцях; неповага до представників інших національностей, релігій; негуманне ставлення до людей з особливими потребами; крадіжки, мародерство, епідемії та ін. За силою негативного впливу загрози громадській безпеці можуть мати катастрофічні наслідки через руйнування традицій суспільства — родини, класу, шкільної громади, етнічної групи тощо.

 • 1. Яких правил необхідно дотримуватися, щоб благополучно жити в багатонаціональному суспільстві, на території, де мешканці сповідують різні релігії?
 • 2. Наскільки важлива для громадської безпеки злагодженість дій громади та поліції?
 • 3. Як шкільне самоврядування допомагає окремим учням у скрутних ситуаціях із навчанням, налагодженням стосунків у класі чи з учителями?

Загрози політичній безпеці з'являються в державі, де нехтують правами людини, де державні органи — суди, поліція, освітні заклади тощо — недобросовісно виконують свої функції, де влада жорстко контролює сфери ідеології та інформації, удається до політичних переслідувань. Особливими загрозами політичній безпеці в країні є державні перевороти, участь країни в міжнародних військових конфліктах, сепаратизм, революції.

Безпека людини в контексті концепції ООН про сталий розвиток людства

Сталий розвиток — це сучасна концепція взаємодії суспільства і природи, найбільш поширена в провідних країнах світу. Сталий розвиток передбачає узгодження економічного та соціального розвитку людства із збереженням довкілля.

З доповіді «Наше спільне майбутнє» Гру Харлем Брундтланд, голови Міжнародної комісії з довкілля та розвитку: «Сталий розвиток — це такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби».

Сталий розвиток в Україні означає досягнення певного рівня безпеки людини шляхом:

 • збереження здоров’я людини;
 • сприяння покращенню демографічної ситуації;
 • забезпечення соціальних гарантій людям, які потребують захищеності;
 • досягнення нормативів якості життя, що прийняті в розвинених країнах;
 • досягнення орієнтирів сучасного рівня раціонального споживання для всіх верств населення;
 • гуманізації суспільних відносин завдяки вдосконаленню систем управління, освіти, науки, культури та охорони здоров’я.

Ключові ідеї параграфа

1. Назвіть види загроз безпеці на індивідуальному рівні.

2. Загрози якого рівня найбільш вірогідні для підлітків?

3. Поясніть роль безпеки в ієрархії потреб людини.

4. Проілюструйте конкретними прикладами взаємозв’язки між:

 • економічною і продовольчою безпекою;
 • продовольчою й екологічною;
 • особистою і громадською;
 • політичною й особистою.

5. Спрогнозуйте, яким чином у суспільстві внаслідок втрати хоча б однієї складової безпеки людини можуть відбуватися зміни:

 • економічного розвитку;
 • екологічної ситуації;
 • політичної стабільності.

6. Чому саме суспільство сталого розвитку може гарантувати людині високий рівень безпеки?

Моделювання

Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні

Попрацюйте в групах, у які вас об'єднає вчитель.

1. Проаналізуйте одну з поданих характеристик (на вибір), складених класним керівником.

2. Перерахуйте загрози індивідуальній безпеці, вірогідні для цього учня (цієї учениці).

3. Ранжуйте загрози за інфографікою «Система рівнів безпеки людини» на с. 144.

4. Якби хтось із ваших знайомих потрапив у подібну ситуацію, що ви порадили б йому (їй), щоб загроза індивідуальній безпеці не стала реальністю?

I. Характеристика учениці 9 класу для подання в комісію у справах неповнолітніх

Дівчина навчається в 9 класі. Виховується в повній сім’ї. Мати домогосподарка. Батько працює.

Учениця не виконує домашні завдання, ініціативи на уроках не проявляє, на запитання вчителів не відповідає, інтересу до навчальних предметів не виявляє. До невдач у навчанні ставиться байдуже. Ухиляється від допомоги вчителів, втікає з уроків.

Батьки прикривають дочку. Ніякого впливу на неї не мають. Зі слів матері, дочка періодично не ночує вдома.

З початку поточного семестру дівчина взагалі перестала відвідувати навчальний заклад. Батьки на контакт не йдуть. На телефонні дзвінки не відповідають.

Учениця завжди в’яла, апатична в усіх сферах шкільного життя. Для неї характерна спокійна емоційна реакція, спалахи емоцій практично відсутні.

II. Характеристика учня 9 класу для розгляду справи в суді з приводу пограбування

Хлопець навчається в 9 класі. Він недобросовісно ставиться до виконання домашніх завдань, не відвідує додаткові заняття, організовані в школі, пропускає уроки без поважної причини.

Підліток нетовариський у спілкуванні з однолітками, проте з молодшими дітьми частіше доброзичливий. Лідерських позицій в колективі не посідає, але авторитетом у хлопців користується.

Учень акуратний, намагається стежити за своїм зовнішнім виглядом. Скромний. Залучається в гуртки, секції, відвідує комп’ютерний клас, тренажерний зал. На рівні школи бере участь тільки у спортивних заходах. Громадські доручення виконує під настрій.

Хлопець курить. Виховно-профілактична робота з ним проводиться регулярно. На зауваження дорослих він реагує байдуже, не сперечається, частіше відмовчується і продовжує діяти на власний розсуд.