Підручник з Історії України. 8 клас. Гупан - Нова програма

§ 29. Практичне заняття. РУЇНА: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ

1. Складіть таблицю: «Знаємо, хочемо дізнатися, дізналися» (З-Х-Д). У першій колонці запишіть усе те, що ви вже знаєте про цей період, у другій — сформулюйте і запишіть запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді на цьому уроці. Третю колонку таблиці ви заповнюватимете наприкінці уроку, порівнюючи свої запитання з тим, про що йшлося.

Знаємо

Хочемо дізнатися

Дізналися

2. Пригадайте, що таке Руїна. Період Руїни вивчали і продовжують вивчати й описувати історики, діячі мистецтва. Як ви вважаєте, чому?

3. Ознайомившись із документами, визначте, які існують погляди істориків щодо назви періоду та його сутності. Випишіть та обговоріть його ознаки. Зафіксуйте відмінності в наведених поглядах. Сформулюйте на цій основі власне визначення поняття «Руїна».

Сучасники подій

Шляхтич Анджєй Потоцький

Тепер там самі себе поїдають, містечко проти містечка воює, син батька, батько сина грабує.

Історики ХІХ—ХХ ст.

Микола Костомаров

Назва «Руїна» — не вигадана; вона залишилася в народних спогадах, особливо відносно правобережної України, яка буквально була обернена на руїну; позбавлений свого народонаселення на деякий час той край перетворився на справжню пустелю...

Олександра Єфименко

Через якусь чверть віку, що минула з дня смерті Богдана, «Руїна» Правобережної України досягла свого апогею. Подільська, Брацлавська й більша частина Київського воєводства — ці перлини польської корони — перетворилися на пустелю... Далі в глибину краю пустеля робилася зовсім безлюдною. Розкішні ниви заростали бур’яном; ніде житла людського, ні ознаки стад, якими ще так недавно славилася Україна; здичавілі собаки вели жорстоку боротьбу за виживання з вовками... Припинився торговельний рух, заросли дороги... В українській історії то був один із найчорніших і найстрашніших періодів.

Сучасні історики

Петро Пиріг

Період української історії другої половини XVII ст. відомий в історіографії як доба Руїни. За наступників Богдана Хмельницького (1648—1657 рр.) унаслідок загарбницької політики магнатсько-шляхетської Речі Посполитої, султанської Туреччини й Кримського ханства з одного боку, і гострих внутрішніх протиріч, викликаних чварами й боротьбою старшинських угруповань за оволодіння гетьманським престолом, з іншого, над Україною нависла серйозна загроза втрати територіальної цілісності.

Сергій Смолянніков

Руїна — це період в історії України між 1660 і 1680 роками, коли українська територія втратила свою територіальну цілісність і фактично опинилася на порозі громадянської війни.

Орест Субтельний

За доби Руїни доля трагічно відвернулася від новонародженої на Україні козацької держави. З могутньої войовничої сили за Хмельницького через 20 років після його смерті вона перетворилася на безпорадну жертву внутрішніх чвар, чужоземних вторгнень і поділів.

Тетяна Яковлєва

Руїна — це період, який розпочався в Україні внаслідок соціальних розрухів (Хмельниччина, іноземні вторгнення, багаторічна війна). У соціально-політичній сфері Руїна проявлялася в загостренні боротьби за владу, накопиченні внутрішніх проблем і соціальної напруженості. Громадянська війна, калейдоскопічна зміна гетьманів, втручання іноземних держав у внутрішньоукраїнські справи — усе це характерні риси періоду.

Тарас Чухліб

Понад півстоліття українські правителі були вимушені проводити політику лавірування між володарями Речі Посполитої, Московсько-Російської держави, Османської імперії, Шведського королівства та відмовлятися від одного протектора-сюзерена на користь іншого... Інколи гетьмани визнавали залежність від кількох монархів одночасно, але це робилося лише заради того, щоб зберегти свою державу від інкорпорації (входження, зливання) до інших державних утворень.

4. У літературі існують різні підходи до географічного та хронологічного визначення Руїни — їх відображено в таблиці. Поясніть, на чому ґрунтуються прихильники першої і другої точки зору (ліва і права колонка відповідно).

Основний зміст — розпад української держави

Основний зміст — спустошення Правобережної України

Тривала з 1657 до 1687 р.

Тривала з 1663 до 1687 р.

Охопила Лівобережну і Правобережну Україну

Охопила тільки Правобережну Україну

5. Працюючи у групах, складіть перелік причин Руїни. Порівняйте його з наведеним нижче та наведіть факти, що засвідчують кожну з причин.

Серед причин Руїни дослідники називають:

— виникнення гострих соціальних конфліктів та охоплення значної частини народу протестними настроями;

— загострення суперечок у середовищі української державної верхівки щодо питань внутрішньої зовнішньої політики;

— відсутність загальнонаціонального лідера та боротьба за гетьманську владу між різними політичними силами;

— слабкі державницькі традиції, низький рівень політичної свідомості українців;

— соціальне розшарування, небажання селян та простих козаків коритися шляхті та козацькій старшині;

— невигідне міжнародне становище. Іноземна інтервенція в Гетьманщину з боку Речі Посполитої, Московського царства, Османської імперії та Кримського ханства.

6. Зіставте портрети з підписами. Проаналізуйте матеріал попередніх уроків і обговоріть, які приклади дій і вчинків (3—4) українських правителів сприяли поглибленню Руїни.

Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Іван Самойлович, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Петро Дорошенко, Дем'ян Многогрішний

7. Спираючись на джерела, сформулюйте і запишіть основні наслідки періоду Руїни.

З Літопису Самійла Величка

Від Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, і далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних, і пусті вали, що стали пристанищем і житлом тільки для диких звірів. Бачив я там... багато кісток людських, сухих і нагих, що тільки небо за покрівлю собі мали.

Василь Стус за Літописом Самовидця

А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі

Шляхи проростають дрімучим терпким полином.

Украдене сонце зизить схарапудженим оком,

Мов кінь навіжений, що чує під серцем метал,

Куріє руїна...

Ярослав Фалько про наслідки Руїни

Насамперед не було одностайності серед гетьманів... в боротьбі цих «честолюбств» переможцями вийшли тільки сусідні іноземні держави, які отримали по чималенькому шматку розірваної козацької країни.

На Правому березі, у ході безперервних війн до початку 80-х років, закінчилося гибеллю всього... загинула Правобережна козацька армія, Правобережне козацтво припинило своє існування. Дві «Чигиринські» війни з турками завершали запустіння цього краю. Згідно зі змістом «Бахчисарайського миру» ці землі повинні були так і залишатися пустелею, тобто «руїною».

На Лівобережжі, розставивши ще за Брюховецького своїх воєвод по містах, Росія, по суті, впроваджувала свою цивільну адміністрацію, витісняючи тим козацьке правління.

Лівобережна Україна одержала змогу перейти до нормального для свого часу феодального суспільства та хазяйства. Отже, загибель Правобережжя забезпечило майбутнє Лівобережжю і взагалі всій Україні.

Історики Валерій Смолій та Валерій Степанков про позитивні наслідки тогочасних подій:

— створення національної держави, частина якої у формі Лівобережного гетьманства проіснувала на правах автономії у складі Російської імперії до початку 80-х рр. XVIII ст.;

— поява національної державної ідеї;

— формування нової політичної верхівки;

— закріплення за витвореною державою назви «Україна» й започаткування зміни назви «руський народ» на означення «український народ»;

— розвиток освіти, мови, літератури, літописання, усна народної творчості тощо;

— протягом тривалого часу після завершення революції 1648—1676 рр. козаки, селяни й міщани Лівобережної України користувалися плодами її соціально-економічних завоювань.

Поверніться до третьої колонки таблиці «З-Х-Д» і заповніть її. Порівняйте ваші знання з тими запитаннями, які ви поставили на початку уроку. Якщо щось, чого ви хотіли дізнатися, залишилося невідомим, вирішіть: хто з вас підготує на наступний урок відповідні повідомлення та представить їх класові.

Перевірте засвоєне на уроці

Обговоріть:

1. Чого нового ви навчилися?

2. Що було важливим на цьому уроці для вас особисто?

3. Чи з’явились у вас нові ідеї, думки? Які саме?