Підручник з Історії України. 8 клас. Гупан - Нова програма

§ 1. Вступ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ — СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ

1. ЩО НАЗИВАЄМО СЕРЕДНЬОВІЧНОЮ СПАДЩИНОЮ УКРАЇНИ

1) Пригадайте, що таке «історія». Що вона вивчає? А що вивчає історія Середніх віків?

2) Спираючись на вивчене минулого року, вставте пропущені слова і запишіть текст у зошит.

Історія України — частина ... ... . Середньовічна історія розповідає про події, які відбувалися в період з ... і до кінця ... століття. Опановуючи середньовічну історію України, ви дізнались, як виникла і розвивалася одна з найбільших держав європейського Середньовіччя — ... . Ви ознайомилися з історією іншого потужного державного утворення на території України — ... і простежили, як і чому у другій половині XIV—XV ст. українські землі опинились у складі ..., ... та інших держав.

Пропущені слова: Галицько-Волинське князівство, Київська держава, XV, Польське королівство, Всесвітня історія, Велике розселення слов'ян, Велике князівство Литовське.

3) З якими подіями і явищами середньовічної історії України пов’язані наведені ілюстрації?

4) Що ви знаєте про історичних діячів середньовічної України, чиї портрети вміщено на цій сторінці?

5) Назвіть визначні здобутки українського суспільства в IX—XV ст. та його внесок у загальноєвропейську спадщину, скориставшись ілюстраціями.

2. ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Складіть 3—4 запитання за опрацьованим текстом. Запропонуйте відповісти на ці запитання одне одному (в парах), а найбільш цікаві — класові.

Історію України поділяють на певні історичні періоди її політичного, суспільного й культурного розвитку, які характеризуються визначними подіями, явищами, процесами тощо. У попередніх класах ви, відповідно до усталеної періодизації, вивчали давню й середньовічну історію України. Наступним періодом історії вважають ранню Нову історію, або історію раннього Нового часу.

Періодизація історії — поділ її на окремі періоди, що відрізняються один від одного якісними особливостями соціально-економічного, політичного, духовно-культурного розвитку суспільства.

Ранній Новий час, або Ранньомодерна доба, — період Всесвітньої історії, що тривав від Середньовіччя до кінця XVIII ст. Термін «ранньомодерна» походить від слова сучасна історія (англ. — Modern history або укр. — Модерна доба).

Історія України — складова Всесвітньої історії, в якій у межах Нової історії (кінець XV — поч. XX ст.) виокремлюють історію раннього Нового часу, або Ранньомодерної доби (кінець XV — XVIII ст.). Історія України, яку ви вивчатимете у 8 класі, ознайомить вас із Ранньомодерною добою в історії українського народу. Події, пов'язані з особливостями розвитку суспільства в українських землях у зазначений період, так чи інакше відображають загальні процеси, що відбувалися в історії людства.

У зошиті нанесіть на лінію часу вже вивчені вами періоди історії України та нові.

Переломним моментом історії України вважають появу на політичній мапі Європи нової держави — Речі Посполитої. Із формуванням цієї держави пов’язаний перехід під владу Корони Польської значної частини українських земель, що раніше належали Великому князівству Литовському. Особливість української історії цієї доби полягає в тім, що вона стала частиною спільного історичного минулого народів, які певний час прожили «під одним дахом» у складі однієї з наймогутніших держав тогочасної Європи: українського, польського, литовського та білоруського. Це зумовило різноманітність етносів і етнічних груп, культур, релігій, традицій, що співіснували на українських землях, збагачуючи та доповнюючи одне одного, набуваючи історичного досвіду діалогу та співжиття.

Та найвизначнішим етапом в історії України, що зберігся в пам’яті народу, є Доба козаччини, пов’язана із формуванням української нації. Найбільшим здобутком цієї доби вважають утворення в середині XVII ст. української козацької держави — Війська Запорозького (Гетьманщини). Це державне утворення уславилося визначними історичними діячами, такими як Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа та ін., які доклали чимало зусиль для формування і розвитку української державності.

Кожний історичний період по-своєму особливий, і українська Ранньо-модерна доба — не виняток. Досліджувати його науковцям допомагають історичні джерела. Перекази, прислів’я, звичаї, літописи, угоди, знаряддя праці та предмети побуту, архітектурні споруди — усе це необхідне для всебічного, об’єктивного вивчення минулого та його розуміння.

Використовуючи ілюстрації, пригадайте, що називають «історичними джерелами» і на які види їх поділяють.

Історичні джерела Ранньомодерної доби в Україні більш різноманітні і краще збережені, ніж середньовічні, тому висвітлюють цей період ґрунтовніше. Найчисленніші серед них писемні. Зміни в економічному і соціальному житті Ранньомодерного суспільства, прогрес виробництва, зростання торгівлі, розбудова козацької держави привели до вдосконалення ділових і державотворчих документів (закони, акти, угоди тощо). Підвищення рівня культури та розбудова освіти зумовили розповсюдження мемуарної літератури, щоденників, приватних листів, що дають змогу досліджувати всі сторони дійсності, зокрема побут, звичаї, сімейні стосунки, світосприйняття людей епохи. У цей період через велику кількість і повноту наявного документального матеріалу дещо знижується значення літописів й інших оповідних пам’яток. На зміну літописам постали історичні твори, у яких уже наявні елементи наукового дослідження. З розвитком книгодрукування тексти стали набагато доступнішими.

Цінними історичними джерелами стали також пам’ятки художньої літератури з їх яскравими національними особливостями, а також народна поезія, пісенна творчість, популярна сатира. Важко переоцінити і значення зображувальних джерел (витворів мистецтва, ремесел), що свідчать про погляди й настрої людини того часу, її здібності, потреби, світогляд. Як і в дослідженні попередніх періодів, історики також спираються на речові й етнографічні джерела.

У чому, на думку автора літопису, полягає значення історії? А яке значення має історія особисто для вас?

З Густинського літопису

Чому кожній людині читання історії дуже корисне? Бо коли б не описано і світу не подано, разом би з тілом безвісті все сходило б у землю, і люди, як у темряві будучи, не відали, що за минулих часів діялося.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Назвіть хронологічні межі Ранньомодерної доби (раннього Нового часу).

2. Чому період Нової історії називають Модерною добою?

3. Якими джерелами послуговуються історики, вивчаючи історію Модерної доби України?

4. Уявіть себе вченим-істориком. Уважно роздивіться світлини пам'яток, пов'язаних з епохою видатного діяча української історії Ранньомодерної доби — гетьмана Богдана Хмельницького. Оберіть одну з них. розкажіть, до якого виду історичних джерел належить ця пам'ятка і про що вона може розповісти.

5. Які пам'ятки і символи ви пов'язуєте з Ранньомодерною добою в Україні?

6. Що саме нині можна вважати спадщиною Ранньомодерної доби української історії? У чому полягає її значення для сучасної людини? А для вас особисто?

1 — військовий прапор Хмельницького; 2 — Гетьман України Богдан Хмельницький (за гравюрою В. Гондіуса); 3 — нагай Б. Хмельницького, плетений з волової сириці (завдовжки — понад 1 м, дерев'яне руків'я — майже 4 см в діаметрі); 4 — фотокопія звернення Б. Хмельницького до московського царя; 5 — перше зображення Січової Ради; 6 — схема розташування січей у різні періоди

Домашнє завдання

1. Заповніть таблицю «Джерела вивчення історії».

Етнографічні джерела

Речові джерела

Писемні джерела

Зображувальні джерела

2. Згадайте курс історії 7 класу та визначте, до складу яких держав входили українські землі наприкінці XV ст.

А) Чернігово-Сіверщина

1. Велике князівство Литовське

Б) Крим і частина Північного Причорномор’я

2. Польське королівство

В) Північна Буковина

3. Угорське королівство

Г) Закарпаття

4. Молдовське князівство

Д) Підляшшя, Волинь, Східне Поділля, Київщина

5. Кримське ханство

Е) Галичина, Белзщина, Холмщина, Західне Поділля

6. Велике князівство Московське

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст